Edycja 2022Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • przeprowadzenia internetowego plebiscytu publiczności (potwierdzenia prawidłowości oddania głosu za pomocą adresu email),
  • promocji konkursu (rozlosowania nagród rzeczowych, zaproszenia na galę podczas której nastąpi wręczenie nagród – uczestnictwo w niej może wiązać się z przetwarzaniem, w tym rozpowszechnieniem wizerunku).

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia), wynikające z:
   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8, art. 14 ust. 1 pkt 7),
   • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 3 ust. 3),
   • uchwały Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,
   • uchwały Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.
  • w celu prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, współorganizatorom konkursu (Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, Śląski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich), podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ogłoszenia kolejnej edycji konkursu, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w plebiscycie publiczności. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości głosowania w plebiscycie publiczności.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.