Przywracanie bioróżnorodności terenom nadwodnym na Górnym Borze w Skoczowie

Skwer z ławkami i parkingiem dla rowerów w parku na Górnym Borze widziany z lotu ptaka Zdjęcie
W ramach inwestycji zlokalizowanej w parku na Górnym Borze uporządkowano tereny nadwodne z uwzględnieniem aspektów nauki, zabawy i rekreacji dla zróżnicowanej grupy odbiorców: utworzono stanowiska sensoryczne (ścieżki bosych stóp, trasę sensoryczną z różnego rodzaju materiałów naturalnych); outdoor classroom (miejsca do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej); przeprowadzono zabiegi przywracania właściwej flory, usunięcia roślin inwazyjnych; rozmieszczono budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy i ssaków prowadzących nadrzewny tryb życia, hotele dla pszczół samotnic; nasadzono rośliny miododajne; wykonano ścieżkę edukacyjną; zamontowano elementy małej architektury (ławki, stoły, tablice edukacyjne i informacyjne). Jest to część projektu pn. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów realizowanego ze wsparciem RPO WSL 2014-2020. Celem inwestycji było skanalizowanie ruchu pieszego z eliminacją inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, zmiana postaw i świadomości użytkowników tego obszaru w kierunku pielęgnowania i poszanowania jego bioróżnorodności. Powierzchnia terenu objętego inwestycją to 81 338,37 m2 . Inwestycja jest ogólnodostępna dla mieszkańców. Zrekultywowane tereny zielone położone tuż obok centrum miasta zaspokajają w wysokim stopniu potrzebę wypoczynku i rekreacji. Realizację inwestycji poprzedziła inwentaryzacja przyrodnicza. Pozytywne skutki ekologiczne inwestycji to: wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, zasiewów roślinności niskiej z preferencją rodzimych gatunków roślin, co będzie skutkowało wytworzeniem się zielonej enklawy w pobliżu obszaru zurbanizowanego i odtworzeniem żywego ekosytsemu składającego się z roślin, drobnych zwierząt i ptaków.

Obszar objęty projektem dostępny jest od strony północnej poprzez drogę publiczną (ul. Harcerską); od wschodu dostęp zapewniony jest poprzez ul. Górny Bór oraz ul. Gustawa Morcinka. Od strony południowej teren dostępny jest poprzez zjazdy z drogi publicznej (ul. Gołęszyców); od zachodu znajduje się piesze przejście prowadzące na ul. Lawendową. W części północnej znajduje się kładka stalowa nad rzeką Bładnicą łącząca prawo- i lewobrzeżną część terenu. Teren jest otwarty, nie posiada ogrodzenia. Położony jest w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego Górny Bór. Część obszaru wchodzi w skład miejskiego parku w Skoczowie. Wprowadzenie gatunków roślin poprawiających warunki żerowania dla zwierząt i ptaków, zachowanie maksymalnej ilości drzew i krzewów istniejących, niewycinanie spróchniałych drzew sprzyja rozwojowi ekosystemu i bioróżnorodności.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Ścieżka edukacyjna w parku leśnym na Górnym Borze wczesną jesienią – w tle skwer z ławkami i parkingiem dla rowerów Skwer z ławkami i parkingiem dla rowerów w parku na Górnym Borze widziany z lotu ptaka Fragment ścieżki edukacyjnej w parku leśnym na Górnym Borze – w tle widoczne różne punkty ścieżki Staw znajdujący się w sąsiedztwie parku leśnego na Górnym Borze