Przebudowa budynków z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, spółdzielnię socjalną, ośrodek wsparcia ofiar przemocy w rodzinie oraz salę świetlicową dla dzieci w Zawierciu

szary, prostokątny budynek z białymi oknami w otoczeniu zielonych, wysokich drzew. Drzwi do budynku są brązowe i otwarte, nad nimi mały, szklany, przezroczysty daszek
Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu Projekt dotyczy modernizacji zabytkowego budynku zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 1 na potrzeby świetlicy środowiskowej oraz na pozostałe cele społeczne. Budynek Westerplatte 4 na spółdzielnie socjalną. Celem przebudowy był wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podob. rewitalizowanym Os. Szymańskiego (w tym obszar TAZ) oraz na terenie pozostałych podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Cel główny został osiągnięty. Cele cząstkowe: poprawa stanu obiektu kubaturowego, realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczno – gospodarczą ludności podobszarów rewitalizowanych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści: zmniejszenie liczby osób korzystających z pom. społecznej, obniżenie liczby osób bezrobotnych, poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców podobszarów rewitalizowanych, poprawa jakości przestrzeni publicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, wzrost ilości przedsiębiorstw na podobszarach rewitalizowanych, Uszanowanie wartości architektonicznych obiektów zabytkowych i ożywienie przestrzeń między budkami po przez nadanie im nowych funkcji społecznych. Dostosowanie obiektów do oczekiwań użytkowników i wymagań prawa. Uszanowanie wartości układu urbanistycznego po przez podkreślenie osi kompozycyjnych aranżacją przestrzeni.

Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z RPO WSL 2014 -2020.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
niski, ceglany budynek z dużymi oknami i drewnianymi drzwiami na których są żółte pasy. Żwirkowa ścieżka i mały, zielony klombik. Stare krzesełko oparte o ścianę, czarny kosz na śmieci po dwóch stronach ceglane, niskie budynki z dużymi oknami. Z prawej strony ławka. Na środku zdjęcia klomb z zielonymi roślinami, między budynkami, szara, żwirkowa alejka szary, prostokątny budynek z białymi oknami w otoczeniu zielonych, wysokich drzew. Drzwi do budynku są brązowe i otwarte, nad nimi mały, szklany, przezroczysty daszek na pierwszym planie wiele zielonych, wysokich drzew. Na drugim planie szary, prostokątny budynek z białymi oknami