Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu

Zdjęcie przedstawia ujęcie narożnikowe obiektu od ul. Żeromskiego. Widoczny jest bok oraz tył budynku ze strefą dostaw i parkingiem. Po lewej stronie w tle widać odnowioną białą elewację Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci.
ZAŁOŻENIE IDEOWE: Określenie wzajemnych relacji oraz właściwych proporcji pomiędzy głównymi elementami zadanego programu budynku - salą koncertową, foyer, a przestrzenią publiczną w zastanym kontekście urbanistycznym.
DYSPOZYCJE URBANISTYCZNE: Przyjęte założenie urbanistyczne jest wynikiem szeregu analiz oraz scenariuszy urbanistycznych. Przyjęto schemat rozbudowy oparty na kontynuacji wolnego przepływu komunikacji pieszej wokół istniejących budynków Państwowej Szkoły Muzycznej oraz nowo projektowanej sali koncertowej. Powstała pomiędzy obiektami przestrzeń placu jest główną przestrzenią publiczną kompleksu budynków Państwowej Szkoły Muzycznej. Niższy poziom placu będący na styku głównego ciągu miejskiego tj. ul. Kościuszki tworzy reprezentacyjną, miejską strefę wejściową i jest przedpolem dla projektowanej sali koncertowej. Łączy się on bezpośrednio z zaprojektowanym skwerem, który dopełnia rekreacyjną funkcję placu oraz stanowi skrót komunikacyjny do nowego obiektu dla osób korzystających z parkingu. Wejścia techniczne do budynku zostały zlokalizowane z tyłu obiektu i są połączone z placem parkingowo – technicznym obsługującym Salę w zakresie dostarczenia scenografii, instrumentów wielkogabarytowych czy obsługi zaplecza kawiarni. Nowy budynek sali koncertowej reorganizuje i porządkuje istniejącą przestrzeń nadając jej wielowątkowy, publiczny charakter.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie przedstawia boczny widok na scenę od strony widowni. Poziom widowni i przestrzeń wokół wraz z nawierzchnią galerii wokół sceny wykończone drewnem dębowym. Powyżej galerii ściany wykończone betonem w formie fal malowanych na czarno. Zdjęcie przedstawia strefę wejściową z Foyer. Na pierwszym planie widoczne schody główne wraz z biegiem prowadzącym na górny poziom sali koncertowej. Zdjęcie przedstawia widok budynku od strony ul. Kościuszki. Widoczny jest fragment istniejącego budynku Szkoły Muzycznej oraz nowy gmach sali koncertowej odbijający "lustrzaną" elewacją otoczenie. Zdjęcie przedstawia ujęcie narożnikowe obiektu od ul. Żeromskiego. Widoczny jest bok oraz tył budynku ze strefą dostaw i parkingiem. Po lewej stronie w tle widać odnowioną białą elewację Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci.