Idea konkursu

Podstawa prawna, cele, definicje, nagrody

IDEA KONKURSU 

1.PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI KONKURSU

Ustawa o samorządzie województwa

Art. 11

 1. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:

7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,

8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.

Art. 14

 1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone

ustawami, w szczególności w zakresie:

7) zagospodarowania przestrzennego,(…)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 3

 1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie (…) należy do zadań samorządu województwa 

Organizowanie dorocznego konkursu wynika także z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ odnoszących się do obszaru priorytetowego „Przestrzeń” oraz celu operacyjnego „Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni”.

Do organizacji konkursu, władze województwa obligują również zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ ukierunkowane na kształtowanie wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego.

Organizacja konkursu została także wprost zapisana w programie Śląskie 3.0 w obszarze tematycznym „Rewitalizacja regionu”.

2.CELE KONKURSU

 • kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestowania i wypoczynku,
 • wzmacnianie konkurencyjności regionu w oparciu o jego wysokie walory przestrzenne i krajobrazowe,
 • promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzenie publiczne, integrujące lokalne społeczności i poprawiające jakość życia mieszkańców regionu,
 • stymulowanie korzystnych przemian dotyczących obszarów i obiektów poprzemysłowych dla podkreślania kulturowej tożsamości regionu,
 • promocja samorządów lokalnych dbających o ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych,
 • promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne,
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania i jakości przestrzeni.

3.PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są realizacje urbanistyczne i architektoniczne dotyczące przestrzeni publicznych, polegające na:

 • kształtowaniu nowych wartości lub rewaloryzacja rynków, placów, ulic, ciągów pieszych, tras i ciągów rowerowych, centrów przesiadkowych itp.,
 • kształtowaniu nowych wartości lub rewaloryzacji terenów zieleni, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 • rewaloryzacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne,
 • budowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 • rewaloryzacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych dla nadania im funkcji użyteczności publicznej.

4.METODY REALIZACJI CELÓW KONKURSU

 • Nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej w województwie śląskim,
 • Nagrodzenie inwestorów dbających o rozwój i jakość przestrzeni publicznych,
 • Nagrodzenie projektantów tworzących wysokiej jakości realizacje urbanistyczne i architektoniczne,
 • Prezentacja idei konkursu, zgłoszonych realizacji oraz wyników konkursu na stronie internetowej na temat konkursu, w informacjach prasowych, radiowych i tv, w folderze i w ramach wystawy pokonkursowej.

5.NAGRODY

Przyznane będą Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego. 

Zostaną one przyznane inwestorowi, projektantom i jednostka samorządu teretorialnego, na której terenie znajduje się nagrodzona realizacja.

Dla projektanta nagrodzonej realizacji przewiduje się nagrodę finansową.

Realizacji, która otrzyma największą ilość głosów w plebiscycie internetowym zostanie przyznana Nagroda Internautów.

6.ORGANIZACJA KONKURSU

Ze strony Zarządu Województwa Śląskiego za organizację konkursu odpowiada Biuro ds. Planowania Przestrzennego

Współorganizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Zasady organizacji konkursu przez Zarząd i SARP O/Katowice zostaną zapisane w odpowiedniej umowie określającej zadania obu stron w zakresie:

 • promocji idei konkursu na stronach internetowych, w prasie lokalnej, radio i TV;
 • zawiadomienia o organizacji kolejnej edycji konkursu i zaproszenia do udziału gmin i powiatów oraz architektów i urbanistów województwa śląskiego ;
 • przygotowania prezentacji zgłoszonych prac na stronie internetowej UM w celu przeprowadzenia plebiscytu publiczności;
 • organizacji obrad Jury;
 • przygotowania dyplomów, tablic pamiątkowych i elementów plastycznych dla laureatów;
 • organizacji uroczystości wręczenia nagród;
 • organizacji wystawy pokonkursowej w tym przygotowanie plansz i materiałów na wystawę oraz folderu pokonkursowego. 

Zadaniem TUP O/Śląskie będzie zgłoszenie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie realizacji do ogólnopolskiego „Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce”, co zostanie zapisane w odpowiednim Porozumieniu.