Warunki konkursu

NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2024
XXV-LECIE

WARUNKI KONKURSU

Załącznik do Uchwały
nr 4407/489//VI/2024
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20 lutego 2024 r.

1. PATRONAT KONKURSU

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Partnerem konkursu jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Konkurs organizowany jest we współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

3. CELE I ZADANIA KONKURSU

Konkurs realizuje następujące cele:

 1. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzenie publiczne, poprawiające jakość życia mieszkańców regionu,
 2. promocja samorządów lokalnych dbających o ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych oraz inspirowanie samorządów do podejmowania działań w tym zakresie,
 3. promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne,
 4. wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestycji, pracy i wypoczynku,
 5. stymulowanie korzystnych przemian dotyczących obszarów i obiektów przemysłowych dla podkreślenia kulturowej tożsamości regionu,
 6. wspieranie idei demokratyzowania się miast m.in. poprzez podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli przestrzeni publicznych w integracji mieszkańców,
 7. popularyzacja działań na rzecz integracji społecznej i dostępności poprzez promocję rozwiązań zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami,
 8. promocja rozwiązań wzmacniających odporność na zmiany klimatu, które są energooszczędne, neutralne emisyjnie, zgodne z cyklami natury i przyjazne dla zdrowia i komfortu życia, tym samym realizują strategiczną wizję rozwoju województwa śląskiego – „ZIELONE ŚLĄSKIE”.

4. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są realizacje urbanistyczne i architektoniczne, dotyczące przestrzeni publicznych, które zostaną przyporządkowane na podstawie kryteriów oceny (pkt 7.8) do kategorii, o których mowa w pkt. 7.9 Warunków konkursu, polegające na:

 1. kształtowaniu nowych lub rewaloryzacji istniejących rynków, placów, ulic, ciągów pieszych, tras i ciągów rowerowych, centrów przesiadkowych, itp.,
 2. kształtowaniu nowych lub rewaloryzacji istniejących terenów zieleni, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 3. rewaloryzacji istniejących terenów zdegradowanych i poprzemysłowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne,
 4. budowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 5. rewaloryzacji istniejących obiektów zabytkowych i poprzemysłowych dla nadania im funkcji użyteczności publicznej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego.
 2. Do konkursu można zgłaszać realizacje, których zakończenie lub użytkowanie, zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną, ostateczną w dniu 31 grudnia 2023 r.
 3. Realizacje zgłaszane do konkursu mogą stanowić samodzielny etap większego przedsięwzięcia pod warunkiem, że ich zakończenie lub użytkowanie zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną, ostateczną w dniu 31 grudnia 2023 r. W takich przypadkach niezbędne jest wskazanie wszystkich projektantów zamkniętych etapów.
 4. Zgłoszenia – przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – dokonuje:
  1. projektant (lub jego pełnomocnik),
  2. inwestor (lub jego pełnomocnik),
  3. organ wykonawczy (lub jego pełnomocnik) jednostki samorządu terytorialnego (jst), na terenie której znajduje się zgłoszona realizacja, będącej inwestorem,
  4. osoba reprezentująca instytucje i organizacje realizujące zadania publiczne związane z przedmiotem konkursu (lub jej pełnomocnik),
  5. osoba reprezentująca stowarzyszenia i samorządy zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa (lub jej pełnomocnik).
 5. W elektronicznym formularzu zgłoszeniowym niezbędne jest określenie osoby będącej przedstawicielem zgłaszającego odpowiedzialnej bezpośrednio za robocze kontakty z organizatorem i ze wszystkimi stronami określonymi w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków konkursu.
 6. Zgłaszający informuje o fakcie dokonania zgłoszenia pozostałych uczestników tj. projektanta, inwestora, jst niebędącą inwestorem, na której terenie znajduje się zgłoszona realizacja oraz osobę odpowiedzialną bezpośrednio za robocze kontakty.
 7. Do elektronicznego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć podpisane oświadczenie, każdego uczestnika wskazanego w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków konkursu, a dotyczące:
  1. potwierdzenia zapoznania się z Warunkami konkursu i akceptacji wszystkich jego postanowień,
  2. zgody na przekazanie organizatorowi konkursu nieodpłatnie licencji niewyłącznej do utworu, o którym mowa w pkt. 5.8,
  3. zgody na rozpowszechnianie wizerunku,
  4. zobowiązania inwestora do umieszczenia własnym staraniem pamiątkowej tablicy, o której mowa w punkcie 9.3.a. Warunków konkursu,
  5. zgoda projektanta i autorów przekazywanych materiałów objętych prawami autorskimi na oznaczenie utworu swoim nazwiskiem.
 8. Zgłaszający z dniem zgłoszenia do konkursu zapewnia udzielenie nieodpłatnie na rzecz organizatora konkursu licencji niewyłącznej do utworów, obejmującej w szczególności materiały i zdjęcia, przekazane wraz ze zgłoszeniem, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w nieograniczonej ilości, niewypowiadalnej na okres 25 lat od udzielenia licencji, łącznie z prawem zależnym do dokonywania zmian (redakcja, edycja), z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
  1. obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, korzystanie i rozporządzanie w całości lub dowolnie wybranymi fragmentami utworu,
  2. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz wybraną techniką,
  3. wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, wyświetlanie,
  4. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
  5. prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
  6. publikację, wydruk, sporządzanie wydruków komputerowych, nagrywanie na nośnikach elektronicznych i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci elektronicznej oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
  7. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w Internecie i innych mediach cyfrowych,
  8. przekazanie do Towarzystwa Urbanistów Polskich w ramach zgłoszenia realizacji do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną
  9. promocja w ramach samorządowej inicjatywy Forum Przestrzeni, min. popularyzacja dobrych praktyk.
 9. Organizator nie weryfikuje stanu faktycznego i nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez zgłaszającego w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym oraz oświadczeniach.
 10. Zgłaszający odpowiada za treści przekazane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniach.
 11. Liczba realizacji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.
 12. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. FORMA ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://npp.slaskie.pl/ wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie Warunków konkursu:
  1. oświadczenia uczestników, o którym mowa w punkcie 5.7 Warunków Konkursu („skan” podpisanego oświadczenia każdej zgłoszonej w elektronicznym formularzu osoby lub plik podpisany elektronicznie),
  2. zdjęcia zgłaszanej realizacji – minimum cztery (maximum 10) najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne o rozdzielczości min. 300 dpi wraz z opisem dodatkowym (liczącym nie więcej niż 200 znaków) zgodnym z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  3. załącznik graficzny - orientacja lub lokalizacja realizacji na terenie gminy wraz ze wskazaniem granic zgłoszonej realizacji.
 2. Organizator decyduje o wyborze spośród nadesłanych zdjęć prezentujących realizację w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs.
 3. W przypadku dokonania zgłoszenia tej samej realizacji przez różnych zgłaszających o wyborze materiałów, które zostaną zamieszczone na stronie decyduje organizator.

7. SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Organizator sprawdzi poprawność i kompletność elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych załączników.
 2. Organizator powiadamia zgłaszającego o konieczności usunięcia braków w zgłoszeniu, wyznaczając 7 –dniowy termin ich usunięcia.
 3. Usunięcie braków w zgłoszeniu dokonywane jest poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie npp.slaskie.pl
 4. Organizator dopuszcza mailowe usunięcie braków w zgłoszeniu na adres nppws@slaskie.pl
 5. Realizacje spełniające warunki formalne zostaną opublikowane na stronie npp.slaskie.pl
 6. Zgłoszenia, które nie będą spełniały warunków poprawności i kompletności zostaną wyłączone z dalszej oceny.
 7. Jury konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego stanowią:
  1. Przewodniczący Jury – Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  2. Członkowie Jury – Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 8. Realizacje będą oceniane na podstawie kryteriów:
  1. Społeczne oddziaływanie, z uwzględnieniem dostępności w rozumieniu ram czasowych oraz grup użytkowników;
  2. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna;
  3. Odpowiedź na zmiany klimatyczne;
  4. Estetyka przestrzeni;
  5. Kryteria dodatkowe, inne atuty miejsca:
   • zasadność inwestycji,
   • oryginalne, innowacyjne rozwiązania funkcjonalne lub formalne,
   • wysokiej jakości wykonanie zwłaszcza detali urbanistycznych i architektonicznych,
   • udział mieszkańców w procesie inwestycyjnym (np. konsultacje społeczne).
 9. Spośród członków Jury wybrani zostaną sędziowie referenci, którzy ocenią zgodność zgłoszonych realizacji z przedmiotem konkursu m.in. z wykorzystaniem serwisu enpp.slaskie.pl oraz wizyt in situ, zaproponują podział na kategorie oraz dokonają preselekcji zgłoszeń na podstawie kryteriów oceny (pkt 7.8) do poszczególnych kategorii wpisujących się w wizję rozwoju województwa śląskiego ZIELONE ŚLĄSKIE, sędziowie referenci wstępnie zarekomendują realizacje do wyróżnień i nagród oraz zaprezentują zgłoszone realizacje na posiedzeniu poświęconym rozstrzygnięciu konkursu wraz z uzasadnieniem.
 10. Na podstawie rekomendacji sędziów referentów oraz propozycji zgłoszonych przez członków Jury, w drodze głosowania, poprzedzonego dyskusją, zwykłą większością głosów, ustalony zostanie ostateczny podział na kategorie wraz z przyporządkowaniem realizacji do poszczególnych kategorii.
 11. Członkowie jury w głosowaniu jawnym przyznają wybranym przez siebie trzem realizacjom odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. W razie nieobecności członka jury może on głosować w trybie zdalnym lub korespondencyjnym. Głosowanie przeprowadzone będzie w każdej kategorii. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
 12. Realizacje z największą ilością punktów w danej kategorii rekomendowane będą Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego.
 13. Rekomendacje Jury zostaną zapisane w formie protokołu zawierającego uzasadnienie wyboru.
 14. Realizacje nagrodzone i wyróżnione zostaną zgłoszone do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą przestrzeń publiczną. Zgłoszenia dokona TUP o/Śląski.
 15. Oceny realizacji dokonują także mieszkańcy w trakcie plebiscytu publiczności, w którym możliwość wyrażenia opinii mają wszyscy zainteresowani konkursem, poprzez głosowanie na stronie: npp.slaskie.pl
 16. Głosowanie publiczności polega na przydzieleniu wybranej realizacji odpowiednio 3, 2 lub 1 punktu. Głosujący podaje adres email, na który wysyłany jest indywidualny link. Potwierdzenie głosowania następuje poprzez kliknięcie w przesłany w wiadomości link, co powoduje uwzględnienie oddanego głosu.
 17. Wyniki głosowania w plebiscycie publiczności nie mają wpływu na werdykt Jury. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas głosowania w plebiscycie publiczności, Jury rozstrzyga o uchyleniu nieprawidłowo oddanych głosów.
 18. Podane w trakcie głosowania adresy email zostaną usunięte przed kolejną edycją konkursu.
 19. Wśród osób biorących udział w plebiscycie publiczności rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane drogą pocztową.

8. TERMINARZ

 • Ogłoszenie konkursu  - marzec/kwiecień 2024 r
 • Składanie zgłoszeń  - do 30 czerwca 2024 r.
 • Publikacja realizacji na stronie npp.slaskie.pl - do 31 lipca 2024 r.
 • Plebiscyt publiczności  - 1 - 31 sierpnia 2024 r.
 • Gala z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród  - listopad/grudzień 2024 r.

9. NAGRODY

 1. W konkursie przyznawane są Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są inwestorom, jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których zlokalizowane są nagrodzone/wyróżnione inwestycje oraz projektantom nagrodzonych/wyróżnionych realizacji.
 2. Liczbę nagród i wyróżnień ustala Jury, w zależności od liczby i poziomu zgłoszonych realizacji.
 3. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego stanowi:
  1. dla inwestora: pamiątkowa tablica - do umieszczenia w publicznie widocznym miejscu nagrodzonej realizacji, pamiątkowy element plastyczny i dyplom,
  2. dla jst, na której terenie znajduje się nagrodzona realizacja: pamiątkowy element plastyczny i dyplom,
  3. dla projektanta nagrodzonej realizacji: nagroda finansowa, pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
 4. Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego stanowi: pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst oraz projektanta).
 5. Realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie publiczności, zostanie przyznana Nagroda Publiczności, którą stanowi pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst oraz projektanta).
 6. Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie werdyktu zawartego w protokole z posiedzenia Jury. O podziale środków w ramach przewidzianych nagród finansowych decyduje Jury.

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas gali, na której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Zaproszenie na galę otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu. Dodatkowo zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani, że znaleźli się gronie laureatów jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, lecz ze względów organizacyjnych do dnia ogłoszenia wyników będą zobowiązani do nie ujawniania tej informacji.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas gali, na której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Zaproszenie na galę otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu. Dodatkowo zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani, że znaleźli się gronie laureatów jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, lecz ze względów organizacyjnych do dnia ogłoszenia wyników będą zobowiązani do nie ujawniania tej informacji.
 3. Organizator może przeprowadzić ogłoszenie wyników w innej formie, w sytuacji występowania zagrożenia, w tym stanu wyjątkowego.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach Województwa Śląskiego oraz na stronach współorganizatorów konkursu.
 5. Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na rachunki bankowe nagrodzonych z zachowaniem przepisów podatkowych.

11. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Sprawy nieujęte w niniejszych Warunkach konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie Jury.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 8 Warunków konkursu.
 3. Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronie: npp.slaskie.pl
 4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów kierując pytanie na adres: nppws@slaskie.pl lub telefonicznie: 32 77 44 037 (Referat Planowania Przestrzennego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Transformacji Regionu).
Załączniki
Warunki konkursu 2024 (do pobrania) [PDF 473,2kB]
Formularz zgłoszeniowy [DOCX 62,0kB]
Załącznik 2 Wzór oświadczenia [DOCX 47,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Formularz zgłoszeniowy
Uchwała zarządu nr 407/489/VI/2024