Warunki konkursu

NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2021
WARUNKI KONKURSU

Załącznik
do uchwały nr 742/221/VI/21
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24.03.2021 r.

1. PATRONAT KONKURSU

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

3. CELE I ZADANIA KONKURSU

Konkurs realizuje następujące cele:

 1. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzenie publiczne, poprawiające jakość życia mieszkańców regionu,
 2. promocja samorządów lokalnych dbających o ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych,
 3. promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne,
 4. kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestowania i wypoczynku,
 5. wzmacnianie konkurencyjności regionu w oparciu o jego wysokie walory przestrzenne i krajobrazowe,
 6. stymulowanie korzystnych przemian dotyczących obszarów i obiektów przemysłowych dla podkreślenia kulturowej tożsamości regionu,
 7. wspieranie idei demokratyzowania się miast poprzez realizacje przestrzeni publicznych jako ważnej przestrzeni integrującej mieszkańców,
 8. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania wysokiej jakości przestrzeni,
 9. inspirowanie samorządów do podejmowania działań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.
 10. promocja rozwiązań wzmacniających odporność na zmiany klimatu.

4. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są realizacje urbanistyczne i architektoniczne dotyczące przestrzeni publicznych, polegające na:

 1. kształtowaniu nowych lub rewaloryzacji rynków, placów, ulic, ciągów pieszych, tras i ciągów rowerowych, centrów przesiadkowych, itp.,
 2. kształtowaniu nowych lub rewaloryzacji terenów zieleni, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 3. rewaloryzacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne,
 4. budowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 5. rewaloryzacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych dla nadania im funkcji użyteczności publicznej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego.
 2. Do konkursu można zgłaszać realizacje, których zakończenie lub użytkowanie, zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2020 roku.
 3. Realizacje zgłaszane do konkursu mogą stanowić samodzielny etap większego przedsięwzięcia pod warunkiem, że ich zakończenie lub użytkowanie zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2020 roku. Wskazanie wszystkich projektantów zamkniętych etapów.
 4. Zgłoszenia – przez formularz zgłoszeniowy – dokonuje:
  1. projektant,
  2. inwestor,
  3. organ wykonawczy (lub pełnomocnik) jednostki samorządu terytorialnego (jst), na terenie której znajduje się zgłoszona realizacja,
  4. osoba reprezentująca instytucje i organizacje realizujące zadania publiczne związane z przedmiotem konkursu, lub jej pełnomocnik,
  5. osoba reprezentująca stowarzyszenia i samorządy zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa, lub pełnomocnik.
 5. W formularzu zgłoszeniowym niezbędne jest określenie osoby będącej przedstawicielem zgłaszającego odpowiedzialnej bezpośrednio za robocze kontakty z organizatorem i ze wszystkimi stronami określonymi w formularzu zgłoszeniowym, wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków konkursu.
 6. Zgłaszający informuje o fakcie dokonania zgłoszenia pozostałe „Strony” określone w formularzu zgłoszeniowym, tj. odpowiednio projektanta, inwestora, jst nie będącą inwestorem, na której terenie znajduje się zgłoszona realizacja oraz osobę odpowiedzialną bezpośrednio za robocze kontakty, zwane dalej Stronami. Strony wyrażają zgodę na wszystkie postanowienia niniejszych Warunków konkursu poprzez podpisanie oświadczenia.
 7. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie, każdej Strony wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków konkursu, a dotyczące:
  1. potwierdzenia zapoznania się z Warunkami konkursu i akceptacji wszystkich jego postanowień,
  2. zgody na rozpowszechnianie wizerunku,
  3. zgody na przekazanie Organizatorowi konkursu nieodpłatnie licencji niewyłącznej do utworu, o którym mowa w pkt. 5.8,
  4. przetwarzania danych osobowych,
  5. zobowiązania do umieszczenia własnym staraniem pamiątkowej tablicy, o której mowa w punkcie 9.1.1. Warunków Konkursu oraz do przekazania organizatorowi dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt umieszczenia pamiątkowej tablicy na nagrodzonej realizacji (dotyczy inwestora).
 8. Zgłaszający z dniem zgłoszenia do konkursu zapewnia udzielenie nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu licencji niewyłącznej do utworów, obejmujących w szczególności materiały i zdjęcia, przekazane wraz ze zgłoszeniem, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w nieograniczonej ilości, niewypowiadalnej na okres 25 lat od udzielenia licencji, łącznie z prawem zależnym do dokonywania zmian (redakcja, edycja), z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
  1. obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, korzystanie i rozporządzanie w całości lub dowolnie wybranymi fragmentami utworu,
  2. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz wybraną techniką,
  3. wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, wyświetlanie,
  4. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
  5. prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
  6. publikację, wydruk, sporządzanie wydruków komputerowych, nagrywanie na nośnikach elektronicznych i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci elektronicznej oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
  7. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w Internecie i innych mediach cyfrowych,
  8. przekazanie do Towarzystwa Urbanistów Polskich w ramach zgłoszenia realizacji do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną.
 9. Organizator nie weryfikuje stanu faktycznego i nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym oraz oświadczeniach.
 10. Zgłaszający odpowiada za treści przekazane w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniach.
 11. Liczba realizacji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.
 12. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. FORMA ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie: npp.slaskie.pl wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków konkursowych:
  1. oświadczeń Stron, o którym mowa w punkcie 5.7 Warunków Konkursu („skan” podpisanego oświadczenia, dla każdej zgłoszonej w formularzu osoby lub plik podpisany elektronicznie),
  2. zdjęć zgłaszanej realizacji – minimum cztery (maximum 10) najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne o rozdzielczości min. 300 dpi, o min. rozmiarze 13x18cm,
  3. projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z orientacją na terenie gminy (w skali pozwalającej na edycję).
 2. Organizator decyduje o wyborze spośród nadesłanych zdjęć prezentujących realizację w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs.
 3. W przypadku dokonania zgłoszenia tej samej realizacji przez różnych zgłaszających o wyborze materiałów, które zostaną zamieszczone na stronie decyduje organizator.

7. SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Organizator sprawdzi poprawność i kompletność formularza zgłoszeniowego i wymaganych załączników. Zgłoszenia, które nie będą spełniały warunków poprawności i kompletności, zostaną wyłączone z dalszej oceny.
 2. Jury konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego stanowią:
  1. Przewodniczący Jury – Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  2. Członkowie Jury – Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 3. Spośród członków WKU-A wybrani zostaną sędziowie referenci, którzy ocenią zgodność zgłoszonych realizacji z przedmiotem konkursu, dokonają preselekcji zgłoszeń, nominują realizacje i ustalą kategorie oraz wstępnie rekomendują prace do wyróżnień i nagród, określając kryteria oceny i sposób ich spełnienia przez daną realizację oraz zaprezentują zgłoszone realizacje na posiedzeniu WKU-A poświęconym rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Realizacje, spełniające warunki formalne, zostaną przedstawione na stronie: npp.slaskie.pl.
 5. Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne nominuje realizacje i ustala kategorie. Realizacjom nominowanym (w każdej kategorii) w drodze głosowania przyznawane są przez członków obecnych w trakcie głosowania odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt. W przypadku równej liczby głosów, zadecyduje głos Przewodniczącego Jury.
 6. Realizacje z największa ilością punktów w danej kategorii rekomendowane są Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego.
 7. Rekomendacje Jury zostaną zapisane w formie protokołu zawierającego uzasadnienie wyboru.
 8. Realizacje nominowane, nagrodzone i wyróżnione zostaną zgłoszone do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną. Zgłoszenia dokona TUP o/Śląskie na podstawie materiałów, o których mowa w punkcie 6. Warunków Konkursu.
 9. Oceny realizacji dokonują także mieszkańcy w trakcie plebiscytu publiczności, w którym możliwość wyrażenia opinii mają wszyscy zainteresowani konkursem, poprzez zagłosowanie na realizacje przedstawione na stronie: npp.slaskie.pl.
 10. Głosowanie publiczności polega na przydzieleniu wybranej realizacji odpowiednio 3, 2 lub 1 punktu. Głosujący podaje adres email, na który wysyłany jest indywidualny link. Potwierdzenie głosowania następuje poprzez kliknięcie w przesłany w wiadomości link, co powoduje uwzględnienie oddanego głosu.
 11. Wyniki głosowania mieszkańców nie mają wpływu na werdykt Jury. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas głosowania w plebiscycie publiczności, Jury rozstrzyga o uchyleniu nieprawidłowo oddanych głosów.
 12. Podane w trakcie głosowania adresy email zostaną usunięte do 3 miesięcy po ustaleniu wyników głosowania.
 13. Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

8. TERMINARZ

Ogłoszenie konkursu marzec/kwiecień 2021 r.
Składanie zgłoszeń do 30 czerwca 2021 r.
Ocena prac 1 sierpnia – 10 września 2021 r.
Plebiscyt publiczności 1 - 31 sierpnia 2021 r.
Gala z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród wrzesień/październik 2021 r.
Wystawa pokonkursowa październik 2021 r.

9. NAGRODY

 1. W konkursie przyznawane są Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są inwestorom, jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których zlokalizowane są nagrodzone/wyróżnione inwestycje oraz projektantom nagrodzonych/wyróżnionych realizacji.
 2. Liczbę nagród i wyróżnień ustala Jury, w zależności od liczby i poziomu zgłoszonych realizacji.
 3. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego stanowi:
  1. Dla inwestora: pamiątkowa tablica - do umieszczenia w publicznie widocznym miejscu nagrodzonej realizacji, pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
  2. Dla jst, na której terenie znajduje się nagrodzona realizacja: pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
  3. Dla projektanta nagrodzonej realizacji (posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu): nagroda finansowa, pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
 4. Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego stanowi: pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst oraz projektanta).
 5. Realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie publiczności, zostanie przyznana Nagroda Publiczności, którą stanowi pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst oraz projektanta).

Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie werdyktu zawartego w protokole z posiedzenia Jury. Łączna pula nagród finansowych wynosi 60 000 zł brutto, a wysokość nagrody zależy od liczby przyznanych nagród, przy czym o podziale środków w ramach przewidzianej puli decyduje Jury.

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas gali. Marszałek Województwa Śląskiego wręczy laureatom nagrody niepieniężne, natomiast nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunki bankowe nagrodzonych (firmy otrzymają nagrodę w kwocie „brutto”, a osoby prywatne w kwocie pomniejszonej o należne opłaty i podatki).
 2. Nagrody rzeczowe dla mieszkańców zostaną wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników lub zostaną wysłane drogą pocztową.
 3. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników dopuszcza się prezentacje autorskie nagrodzonych realizacji lub wystąpienia inwestorów tych realizacji.
 4. W celach organizacyjnych laureaci zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, lecz do dnia ogłoszenia wyników są zobowiązani do nie ujawniania werdyktu Jury.
 5. Organizator może przeprowadzić ogłoszenie wyników w innej formie, w sytuacji występowania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

11. PUBLIKACJA

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach Województwa Śląskiego oraz na stronach współorganizatorów konkursu.

12. WYSTAWA POKONKURSOWA

Po uroczystym ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa, na której zaprezentowane będą prace konkursowe.

13. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Sprawy nieujęte w niniejszych Warunkach Konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie Jury.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 8 Warunków Konkursu.
 3. Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronie: npp.slaskie.pl
 4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu: mailowo: NPPWS@slaskie.pl lub telefonicznie: 32 77 40 353 (Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego).

Załączniki
Warunki konkursu 2021 (do pobrania) [PDF 478,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoszenia (warunki, regulamin)