Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II

Centrum przesiadkowe w Sośnicowicach. Widok z lotu ptaka na całe Centrum przesiadkowe od strony ul. Przemysłowej. Widoczny wyjazd jednokierunkowy autobusów na ul. Przemysłową. Po lewej stronie widać toalety oraz wiatę dla rowerów. W oddali parking dla samochodów osobowych oraz cmentarz. Fotografia ze zbiorów zgłaszającego.
Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, w ramach którego powstała następująca infrastruktura: plac manewrowy dla min. 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs, 5 zadaszonych wiat przystankowych wokół miejsc oczekiwania podróżnych o pojemności min.30 osób, parking typu Park & Ride dla 29 samochodów osobowych, dwa parkingi z wiatą dla rowerów o pojemności min.20 miejsc, do których prowadzić będzie ścieżka rowerowa o długości 134 m, centralną część centrum przesiadkowego stanowić będzie plac podzielony na strefy, pokryte rożnego rodzaju nawierzchnią, całość uzupełniona zostanie elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze, roślinność, sanitariat kontenerowy wyposażony w 3 toalety, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 1 automat biletowy, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, tablice informacyjne, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej, monitoring, przyłącza umożliwiające zainstalowanie w przyszłości stanowisk Food truck i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Budowa węzła przesiadkowego ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów i co za tym idzie ma spowodować większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego. Osiągnięto je poprzez stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego zwiększającego komfort transportu dla pasażerów. Węzeł integruje transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Na węźle przesiadają się także pasażerowie z lokalnych połączeń autobusowych zbierających pasażerów z poszczególnych sołectw z terenu gminy linii łączących Sośnicowice z Gliwicami.

Koszty kwalifikowalne projektu 5 854 434,00 PLN; Wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE: 2 979 550,40 PLN, w tym: 585 443,40 PLN z budżetu państwa w ramach kontraktu terytorialnego 2 394 107,00 PLN wkład UE - EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski efektywne oświetlenie – ZIT. Termin zakończenia realizacji zadania: 2021-10-25

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum przesiadkowe w Sośnicowicach. Widok z lotu ptaka na całe Centrum przesiadkowe od strony ul. Gliwickiej w Sośnicowicach. Widoczny układ drogowy w formie pętli z wyjazdem na ul. Gliwicką. W centralnym miejscu Centrum widać układ chodników wraz z wiatami przystankowymi i ławkami oraz zieleń. W oddali zakłady przemysłowe. Fotografia ze zbiorów zgłaszającego. Centrum przesiadkowe w Sośnicowicach. Widok z lotu ptaka na całe Centrum przesiadkowe od strony ul. Przemysłowej. Widoczny wyjazd jednokierunkowy autobusów na ul. Przemysłową. Po lewej stronie widać toalety oraz wiatę dla rowerów. W oddali parking dla samochodów osobowych oraz cmentarz. Fotografia ze zbiorów zgłaszającego. Centrum przesiadkowe w Sośnicowicach. Widok z lotu ptaka na całe Centrum przesiadkowe z widocznym po prawej stronie parkingiem dla samochodów osobowych. Centrum pętli drogowej stanowi układ chodników oraz zieleń. Przy chodnikach widać rozstawione ławki i kosze na śmieci oraz wiaty przystankowe. Fotografia ze zbiorów zgłaszającego. Centrum przesiadkowe w Sośnicowicach. Widok z lotu ptaka na całe Centrum przesiadkowe z widocznym po lewej stronie parkingiem dla samochodów osobowych z przeznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz wiatą dla rowerów. Widoczny układ drogowy oraz mała architektura. W oddali zakłady przemysłowe. Fotografia ze zbiorów zgłaszającego.