Warunki konkursu

NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019
WARUNKI KONKURSU

Załącznik
do uchwały nr 682/113/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24.03.2020 r.

1. PATRONAT KONKURSU

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

3. CELE I ZADANIA KONKURSU

 • promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzenie publiczne, poprawiające jakość życia mieszkańców regionu,
 • promocja samorządów lokalnych dbających o ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych,
 • promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne,
 • kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestowania i wypoczynku,
 • wzmacnianie konkurencyjności regionu w oparciu o jego wysokie walory przestrzenne i krajobrazowe,
 • stymulowanie korzystnych przemian dotyczących obszarów i obiektów przemysłowych dla podkreślenia kulturowej tożsamości regionu,
 • wspieranie idei demokratyzowania się miast poprzez realizacje przestrzeni publicznych jako ważnej przestrzeni integrującej mieszkańców,
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania wysokiej jakości przestrzeni,
 • inspirowanie samorządów do podejmowania działań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

4. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są realizacje urbanistyczne i architektoniczne dotyczące przestrzeni publicznych, polegające na:

 • kształtowaniu nowych lub rewaloryzacji rynków, placów, ulic, ciągów pieszych, tras i ciągów rowerowych, centrów przesiadkowych, itp.,
 • kształtowaniu nowych lub rewaloryzacji terenów zieleni, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 • rewaloryzacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne,
 • budowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 • rewaloryzacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych dla nadania im funkcji użyteczności publicznej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego.
 2. Do konkursu można zgłaszać realizacje, których zakończenie potwierdzono właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2019 roku lub zostały zakończone i odebrane do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 3. Realizacje zgłaszane do konkursu mogą stanowić zakończone zadanie będące częścią większego przedsięwzięcia pod warunkiem, że zakończenie zadania zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2019 roku lub zostało zakończone i odebrane do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 4. Zgłoszenia – na kartach zgłoszeniowych – dokonuje:
  • Projektant,
  • inwestor,
  • jednostka samorządu terytorialnego (jst), na której terenie znajduje się zgłoszona realizacja,
  • instytucje i organizacje realizujące zadania publiczne związane z przedmiotem konkursu,
  • stowarzyszenie i samorząd zawodowy architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa.
 5. W karcie zgłoszenia niezbędne jest określenie osoby będącej przedstawicielem zgłaszającego odpowiedzialnej bezpośrednio za robocze kontakty z organizatorem i ze wszystkimi „stronami” określonymi w karcie zgłoszenia.
 6. Zgłaszający informuje o fakcie dokonania zgłoszenia pozostałe „strony” określone w karcie zgłoszenia, tj. odpowiednio projektanta, inwestora oraz jst nie będącą inwestorem, na której terenie znajduje się zgłoszona realizacja.
 7. Dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska projektanta/ów zgłaszanej realizacji w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs.
 8. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie każdej osoby fizycznej/osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację imienia i nazwiska w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs. Złożenie ww. oświadczeń oznacza przyzwolenie na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
 9. Przekazanie materiałów i zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na ich upublicznianie w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs, w tym udostępnianie prasie w celu ich publikacji, a także na ich przekazanie do TUP w ramach zgłoszenia realizacji do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną.
 10. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie inwestora o zobowiązaniu do umieszczenia własnym staraniem pamiątkowej tablicy, o której mowa w punkcie 9.1.1. Warunków Konkursu oraz do przekazania organizatorowi dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt umieszczenia pamiątkowej tablicy na nagrodzonej realizacji.
 11. Organizator nie weryfikuje stanu faktycznego i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez zgłaszającego w karcie zgłoszeniowej.
 12. Liczba realizacji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.
 13. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. FORMA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje przez złożenie w formie elektronicznej następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków konkursowych:

 • karty zgłoszeniowej – zgodnej z załączonym wzorem (do pobrania na npp.slaskie.pl  — wypełnionej w sposób kompletny) w formacie umożliwiającym edycję,
 • oświadczenia osoby fizycznej, o którym mowa w punkcie 5.8. Warunków Konkursu („skan” podpisanego dokumentu, dla każdej zgłoszonej w karcie osoby),
 • oświadczenia inwestora, o którym mowa w punkcie 5.10. Warunków Konkursu („skan” podpisanego dokumentu),
 • zdjęć zgłaszanej realizacji – minimum cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne o rozdzielczości min. 300 dpi, o min. rozmiarze 13x18cm,
 • projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z orientacją na terenie gminy.

Organizator decyduje o wyborze spośród nadesłanych zdjęć prezentujących realizację w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs.

Zgłoszenia realizacji do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2020 dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: NPPWS@slaskie.pl.

W przypadku dokonania zgłoszenia tej samej realizacji przez różnych zgłaszających o wyborze materiałów, które zostaną zamieszczone na stronie decyduje organizator.

7. SPOSÓB OCENY PRAC

Organizator sprawdzi poprawność wypełnienia Karty Zgłoszeniowej i kompletność wymaganych załączników. Zgłoszenia, które nie będą spełniały warunków poprawności i kompletności, zostaną wyłączone z dalszej oceny.

Jury konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego stanowią:

 • Przewodniczący Jury – Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Członkowie Jury – Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Spośród członków WKU-A wybrany zostanie sędzia referent, który oceni zgodność zgłoszonych realizacji z przedmiotem konkursu oraz zaprezentuje zgłoszone realizacje na posiedzeniu WKU-A poświęconym rozstrzygnięciu konkursu.

Realizacje, spełniające warunki formalne, zostaną przedstawione na stronie internetowej Województwa Śląskiego npp.slaskie.pl, przy czym w przypadku dokonania zgłoszenia tej samej realizacji przez różnych zgłaszających o wyborze materiałów, które zostaną zamieszczone na stronie decyduje organizator.

Spośród realizacji spełniających warunki formalne Jury najpierw nominuje najlepsze z nich do otrzymania nagrody/wyróżnienia, a następnie spośród realizacji nominowanych wybiera laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego.

Rekomendacje Jury wypracowane zostaną w drodze dyskusji i konsensusu, jednak gdy zajdzie konieczność – na podstawie jawnego głosowania, w którym obowiązywać będzie zasada zwykłej większości głosów, a w przypadku równej liczby głosów zadecyduje głos Przewodniczącego Jury. Rekomendacje Jury zostaną zapisane w formie protokołu zawierającego uzasadnienie wyboru.

Realizacje nominowane, nagrodzone i wyróżnione zostaną zgłoszone do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną. Zgłoszenia dokona TUP o/Śląskie na podstawie materiałów, o których mowa w punkcie 6. Warunków Konkursu.

Oceny prac dokonują także mieszkańcy w trakcie plebiscytu publiczności, w którym możliwość wyrażenia opinii mają wszyscy zainteresowani konkursem, poprzez zagłosowanie na realizacje przedstawione na stronie Województwa Śląskiego npp.slaskie.pl.

Wyniki głosowania mieszkańców nie mają wpływu na werdykt Jury, Jury weryfikuje poprawność głosowania mieszkańców, w przypadku gdy głosy są oddane w sposób niewłaściwy Jury uchyla nieprawidłowo oddane głosy mieszkańców. Wśród osób biorących udział w plebiscycie publiczności rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

8. TERMINARZ

Ogłoszenie konkursu kwiecień 2020
Składanie zgłoszeń do 30 czerwca 2020 r.
Ocena prac 1 sierpnia – 31 września 2020 r.
Ocena przez internautów 1 - 31 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  październik/listopad 2020 r.
Wystawa pokonkursowa listopad 2020 r

9. NAGRODY

W konkursie przyznawane są Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są inwestorom, gminom, na terenie których zlokalizowane są nagrodzone/wyróżnione inwestycje oraz projektantom nagrodzonych/wyróżnionych realizacji. Liczbę nagród i wyróżnień ustala Jury, w zależności od liczby i poziomu zgłoszonych realizacji.

 1. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego stanowi:
  1. Dla inwestora: pamiątkowa tablica - do umieszczenia w publicznie widocznym miejscu nagrodzonej realizacji, pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
  2. Dla jst, na której terenie znajduje się nagrodzona realizacja: pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
  3. Dla projektanta nagrodzonej realizacji (posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu): nagroda finansowa, pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
 2. Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego stanowi: pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst oraz projektanta).
 3. Realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana Nagroda Internautów, którą stanowi pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst oraz projektanta).
 4. Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie werdyktu zawartego w protokole z posiedzenia Jury. Łączna pula nagród finansowych wynosi 60 tys. zł brutto, a wysokość nagrody zależy od liczby przyznanych nagród, przy czym o podziale środków w ramach przewidzianej puli decyduje Jury.

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród. Marszałek Województwa Śląskiego wręczy laureatom nagrody niepieniężne, natomiast nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunki bankowe nagrodzonych (firmy otrzymają nagrodę w kwocie „brutto”, a osoby prywatne w kwocie pomniejszonej o należne opłaty i podatki).

Nagrody rzeczowe dla internautów zostaną wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników lub zostaną wysłane drogą pocztową.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników dopuszcza się prezentacje autorskie nagrodzonych realizacji lub wystąpienia inwestorów tych realizacji.

W celach organizacyjnych laureaci zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, lecz do dnia ogłoszenia wyników są zobowiązani do nie ujawniania werdyktu Jury.

11. PUBLIKACJA

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalach społecznościowych i stronach Województwa Śląskiego oraz współorganizatorów konkursu, a także w folderze pokonkursowym.

12. WYSTAWA POKONKURSOWA

Po uroczystym ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa, na której zaprezentowane będą nagrodzone i wyróżnione realizacje.

13. INFORMACJE DODATKOWE

Sprawy nieujęte w niniejszych Warunkach Konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie Jury.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe oraz prawo do ich sprostowania i poprawiania, a wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres konkursu NPPWS@slaskie.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 8. Warunków Konkursu. Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronie npp.slaskie.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu:

Departament Planowania Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Adres siedziby: 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Adres korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
tel. 32 77 40 356
e-mail: NPPWS@slaskie.pl

Załączniki
Warunki konkursu 2020 (do pobrania) [PDF 370,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoszenia (warunki, regulamin)