Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska etap I

obiekt23_01.jpg obiekt23_01.jpg
Żareckie Jarmarki – to największy w północnej części województwa śląskiego supermarket pod chmurką. W każdą sobotę targ odwiedza 10 tysięcy klientów. Lokalne produkty i przedmioty codziennego użytku można wybierać na 500 stoiskach. Wszystko zaczęło się cztery wieki temu kiedy król Zygmunt August pozwolił gospodarzom Żarek urządzać trzy jarmarki w ciągu roku: na św. Stanisława, na Nawiedzenie Matki Boskiej i na Św. Andrzeja. Tyle mówią źródła historyczne. Dzisiaj targi odbywają się dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. Miasto od wieków skutecznie podtrzymuję tradycję handlowania, pomaga w tym strategiczne położenia miasta na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich północnej części województwa śląskiego. Targ w Żarkach to i miejsce szczególne. Odbywa się bowiem przy kompleksie zabytkowych stodół włościańskich wybudowanych w II połowie XIX i początkach XX wieku. Tak niezwykłe miejsce, będące wielkim spichlerzem, sprzyjało rozwojowi handlu. Od kilku lat miasto promuje Żareckie Jarmarki oraz Zabytkowy Zespół Stodół, którego kompleksie organizuje się tzw. Kupieckie Sąsieki, ostatnio Festiwal Muzyki i Tańca NA Klepisku, czy Jurajskie Tragi Przedsiębiorczości. W roku 2005 na terenie targowiska miejskiego zrealizowany został projekt p.n. Dostępne centrum handlowe – modernizacja ulicy Piaski w Żarkach. Wartość zadania: 659 725,73 zł, z tego dofinansowanie: 456 790,00 zł, środki własne: 202 935,73 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Obszary wiejskie (403.050,00 zł), ponadto gmina otrzymała 53.740,00 zł z budżetu państwa. W ramach zadania wykonano odwodnienie, ułożono asfaltobeton, wjazdy na posesje założono chodniki wraz z krawężnikami. W 2005 roku zakończono budowę ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Ofiar Katynia w Żarkach w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Inwestycja dofinansowana z pieniędzy Województwa Śląskiego oraz z budżetu Miasta i Gminy Żarki. Inwestycja podzielona była na dwa etapy, pierwszy zakończono w roku 2003, drugi w 2005 r. W ramach zadania wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową, powstały parkingi w ciągu drogi wojewódzkiej 789 przy targu.
mgr inż. arch. Aneta Chrząstek-Szyc
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pol-Rem” Sp. z o.o.
Od 2002 roku w przygotowaniu była koncepcja modernizacji Żareckich Jarmarków. Projekt przygotowała architekt inżynier Aneta Chrząstek-Szyc. W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania p.n. Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska miejskiego etap I. Wartość zadania: 3 628 828,56 zł, z tego dofinansowanie: 1 389 045,08 zł. Inwestycja w ramach II fazy realizacji "Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Gmin i Powiatów” skierowanego na „Rozwój Przedsiębiorczości w województwie śląskim” w ramach "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Inwestycja zakończona w czerwcu w 2007 roku. Projekt objął kompleksową modernizację targowiska (utwardzenie placu targowego – o powierzchni 1,5 h, wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną – zasilanie, budynek grilla o powierzchni 150metrów kwadratowych). W trakcie pierwszego etapu przygotowano fundamenty pod budowę hal targowych, które planuje się zrealizować w okresie finansowania do 2013 r. Inwestycja przyczyniła się do stworzenia nowej, dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej w bezpośrednim centrum miasta. Płyta targowiska jest ogólnodostępna. Wykorzystywana jest w trakcie targów dwa razy w tygodniu co środę i sobotę. W pozostałe dni służy mieszkańcom do innych celów. Zmodernizowana płyta bywa wykorzystywana przez osoby jeżdżące na rowerach, młodzi chętnie przychodzą tu z deskorolkami i rolkami, boczne uliczki są wykorzystywane przez jeżdżących na quadach. Przy okazji różnych uroczystości to tu są organizowane koncerty i spotkania. Dobrze przez mieszkańców została przyjęta zabawa sylwestrowa pod gwiazdami na płycie targowiska. W sierpniu tego roku zorganizowano dyskotekę i pokazy tańca dawnego oraz współczesnego w ramach imprezy „Na Klepisku – Festiwal Muzyki i tańca w Żareckich Stodołach”. W przypadku wielkich uroczystości w pobliskim Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin płyta targowiska jest wykorzystywana jako duży parking tak było m.in. w takcie wystawianego w 2007roku w Żarkach Oratorium Leśniowskiego, odpustu, pielgrzymek z okazji św. Krzysztofa. W planach władze miasta mają zamiar uruchomienia giełdy samochodowej w niedziele, tak aby ten obszar jeszcze wykorzystać. Po modernizacji poprawie uległy warunki przemieszczania się wewnątrz targowiska dla klientów. Znacznej poprawie uległy warunki pracy kupców, którzy dwa razy w tygodniu na płycie targowiska rozstawiają swoje kramy. Inwestycja jest przykładem dbałości władz miasta o zrównoważony rozwój. Obszar zdegradowany został poddany przekształceniom, które przyniosły korzyści wielu grupom. Dzięki inwestycjom w obrębie Żareckich Jarmarków od 2005 roku zwiększyła się liczba kupujących z 4 tys. do 10 tys. (2008 r.). Zwiększyła się liczba oferowanych stoisk kupieckich z 450 do 570. Dzięki tym działaniom zwiększyły się wpływy do budżetu o ponad 300 tys. w skali roku. Rok 2007 zamknięto dochodem w wysokości prawie 1 miliona dwustu tysięcy złotych, w 2005 r. była to suma 900 tys. Na zwiększonych dochodach korzysta gmina Żarki, która prowadzi targowisko. Żarecki targ także przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Do momentu modernizacji targu targowisko charakteryzował bardzo niski stan infrastruktury, brakowało ciągów komunikacyjnych, parkingów, nie było mediów, brakowało obiektu o charakterze usługowo-gastronomicznym. Obecnie te wszystkie braki zostały zniwelowane. Modernizacja Żareckich Jarmarków przyczynia się do ewidentnie do rozwoju miasteczka w północnej Jurze poprzez atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt23_00.jpg obiekt23_01.jpg obiekt23_02.jpg obiekt23_03.jpg obiekt23_04.jpg obiekt23_05.jpg