Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie

obiekt22_01.jpg obiekt22_01.jpg

Jan Gałaszek Wiesław Horak, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AS-GOR s.c
Konsorcjum: RESTAURO Sp. z o.o. AGAD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: 1.4 – Rozwój turystyki i kultury. Zamek w Pszczynie jest obiektem o ogromnych wartościach historycznych, artystycznych, edukacyjnych i turystycznych. Od początku lat 90-tych stopniowo dokonuje się restauracji kolejnych elementów wnętrz zamkowych, przywracając im wygląd z początku XX wieku. Z ważniejszych prac wykonano już: wymianę instalacji CO wraz z kotłownią, remont dachu rozbudowę i modernizację systemu telewizji dozorowej i nagłośnienia Ostatnim i równocześnie najbardziej kosztochłonnym elementem przywracania świetności siedziby książąt pszczyńskich, była renowacja elewacji i tarasów zamkowych. Implikacją do realizacji niniejszego projektu były: spadające tynki i gzymsy elewacji, spękana i uszkodzona dekoracja kamienna, zawilgocenie piwnic – brak zewnętrznego odwodnienia, uszkodzenia i zabrudzenia elementów kamiennych tarasów. Prócz stopniowej degradacji obiektu z zewnątrz i drastycznego obniżenia jego walorów estetycznych, cały teren tarasów z powodu zagrożeń budowlanych był wyłączony z pełnego użytkowania. Realizacja zadania przekraczała możliwości finansowe Muzeum Zamkowego, dlatego podjęto przygotowania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W tym celu opracowano następujące dokumentacje: „Renowacja nawierzchni tarasów zamkowych” „Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu oraz remont oświetlenia i kanalizacji kablowej” „Renowacja elewacji i balustrady tarasów” „Studium Wykonalności” Całkowity koszt Projektu na etapie projektowania wynosił 12.824.637 zł, z tego koszty kwalifikowane to 10.490.359 zł. natomiast środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego miały pokryć 75% wydatków kwalifikowanych czyli 7.867.769,25 zł. Realizację projektu zaplanowano na okres dwóch lat, w wyniku którego zostały osiągnięte następujące cele: zlikwidowano zagrożenia budowlane, ułatwiono dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym, podniesiono walory estetyczne budynku, powiększono możliwości działalności Muzeum o tarasy, utworzono nowe miejsca pracy w Muzeum. W efekcie wzmocniono znaczenie kulturowe i podniesiono atrakcyjność turystyczną regionu. Celem szczegółowym było przywrócenie Zamkowi wyglądu z początku XX wieku, dzięki czemu nastąpiło harmonijne scalenie ekspozycji muzealnej z otoczeniem zewnętrznym. W dniu 12.05.2006 r. podpisano umowę z wykonawcą robót tj. Konsorcjum RESTAURO sp. z o.o. z Torunia oraz AGAD Sp. z o.o. z Torunia. Realizacja Projektu obejmowała: a)Renowację tarasów (system odwodnienia i renowację nawierzchni, kamiennej balustrady, muru oporowego, kamiennych schodów, żeliwnych rzeźb oraz zieleni i ogrodzenia). b)Renowację elewacji (konserwacja i renowacja elementów kamiennych, renowacja tynków, ceramiki i blacharki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów metalowych). c)Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu oraz remont oświetlenia i kanalizacji kablowej. W wyniku tych prac zmodernizowano 13 036,348 m2 infrastruktury kulturalnej. W trakcie realizacji Muzeum musiało wykonać dodatkowe prace takie jak : a)pogłębienie kanalizacji deszczowej i drenażu francuskiego – 322.928,77 zł. – środki z Urzędu Marszałkowskiego b)zabezpieczenie kanału ewakuacyjnego – 209.219,64 zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego c)projekt budowlano – wykonawczy schodów zewnętrznych z dziedzińca zamkowego do piwnic – 15 250 zł d)schody zewnętrzne z dziedzińca zamkowego do piwnic - 185 000,17 zł e)wykonanie podziemnych przypór betonowych, stabilizujących ściany fundamentowe i fundamenty budynku zamkowego w narożniku południowo-wschodnim skrzydła zachodniego - 34.975,50 zł. f)wykonanie obniżenia terenu w obrębie południowej ściany tarasu zachodniego i wyjazdu z dziedzińca południowego w kierunku zachodnim - 83.516,50 zł. g)renowacja kwiatonów - 87.639,00 zł. h)wykonanie rurarzy ochronnych pod nawierzchniami utwardzonymi dla przyszłej instalacji nawadnianej - 20.541,76zł. i)zmiana oświetlenia zewnętrznego - 73.325,84 zł. j)instalacja nawadniająca sterowana komputerowo na tarasach zamkowych - 38.334,00 zł. k)nadzory inwestorskie 4.660 zł (w tym 2.440 zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego) Podsumowując rozkład środków przeznaczonych na realizację Projektu przedstawia się następująco: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 75% kosztów kwalifikowanych -5.185.703,42 zł. dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - wkład własny Projektu oraz częściowa realizacja robót dodatkowych -2.843.278,42 zł. środki własne Muzeum – częściowa realizacja robót dodatkowych oraz koszty obsługi bankowej oraz spłata kredytu 608.439,62 zł. Razem koszty realizacji Projektu wyniosły 8.637.421,46 zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt22_00.jpg obiekt22_01.jpg obiekt22_02.jpg obiekt22_03.jpg obiekt22_04.jpg obiekt22_05.jpg obiekt22_06.jpg