Budowa krytej pływalni i układu komunikacyjnego w Mikołowie – Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

obiekt07_00.jpg obiekt07_00.jpg

mgr inż. Jerzy Lysy mgr inż. Adam Biegański
Chemobudowa-Kraków S.A
Realizacja inwestycji to kolejny etap prowadzonej od kilku lat rewitalizacji miasta Mikołowa. Głównym celem projektu była rewitalizacja obszaru poprzemysłowego położonego w centrum miasta – terenu byłej bazy maszyn drogowych. Rewitalizacja polegała na wyburzeniu istniejących dotychczas zabudowań poprzemysłowych, budowie krytej pływalni z zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa parkingu i nasadzenie zieleni urządzonej) oraz budowie małego ronda usprawniającego układ komunikacyjny tego fragmentu miasta. W ramach kompleksowej rewitalizacji wykonano następujące prace: zagospodarowano teren o powierzchni 0,49 ha wybudowano krytą pływalnię o powierzchni użytkowej 2307 m2 zabudowano powierzchnię placu i chodniki dla pieszych o powierzchni 1050 m2 oddano do użytku parkingi na 96 stanowisk utworzono teren zielony o łącznej powierzchni 1337 m2 przebudowano skrzyżowanie na małe rondo Powstały obiekt służy rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców Mikołowa oraz okolicznych miejscowości. Zrealizowana inwestycja wpływa bezpośrednio na rozwój fizyczny i poprawę kultury sportowej społeczności, przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej, korzystających z pływalni w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Na uwagę zasługuje fakt bezpośredniego sąsiedztwa dwóch największych ośrodków edukacyjnych Gminy- Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 1. Lokalizacja umożliwia zatem łatwy dostęp do obiektu dzieciom i młodzieży z pobliskich szkół. Istotną sprawą jest także możliwość korzystania przez dzieci niepełnosprawne z zajęć rehabilitacyjnych na basenie. Ponadto teren zrewitalizowany sąsiaduje z zabytkowym Parkiem Planty (nagrodzony w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w roku 2004). Nowy obiekt w pełni uzupełnia ofertę rekreacyjną Parku, stwarza dodatkowe miejsce do spędzania wolnego czasu, uprawiania sportów, organizowania zawodów, przyczyniając się tym samym do minimalizowania zjawisk patologicznych. Zrealizowana inwestycja uwydatnia cechy Parku, w szczególności jego walory krajobrazowe, zabytkowe i estetyczne. Tworzy przestrzeń publiczną, która zaspokaja potrzeby mieszkańców miasta w dostępie do nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej, podnosząc jakość i komfort ich życia. Zrewitalizowany teren z obiektem krytej pływalni korzystnie wpływa na wizerunek Gminy i jej atrakcyjność. Zróżnicowanie funkcjonalne tego terenu pozwala utworzyć poprzez rozwój małej przedsiębiorczości nowe miejsca pracy. Realizacja inwestycji wpłynęła na bezpieczeństwo oraz na poprawę układu komunikacyjnego tego fragmentu miasta. Ze względu na bliskie położenie rynku udostępnia dodatkowe miejsca parkingowe zmniejszając tym samym natężenie ruchu w centrum miasta.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt07_00.jpg obiekt07_02.jpg obiekt07_03.jpg obiekt07_04.jpg obiekt07_05.jpg obiekt07_06.jpg obiekt07_07.jpg obiekt07_08.jpg obiekt07_09.jpg