Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie

obiekt02_01.jpg obiekt02_01.jpg
Rewitalizację akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie przygotowywano w zakresie dokumentacji projektowej w latach 2002-2004. Pierwsze porozumienie dotyczące udziału finansowego w realizacji przedsięwzięcia zawarto w 2002r. z Chorzowsko Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie. Przełomem w pozyskaniu środków finansowych było zaakceptowanie projektu do dofinansowania z funduszy unijnych na poziomie 75 % wartości automatycznie przyznano dofinansowanie z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadania , jak również wygospodarowano środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Chorzowa. Zadanie realizowano od maja 2005r. do czerwca 2007 r. Całkowita wartość projektu to 5 mln 680 tys złotych. Uchwała nr XVII/292/07 Rada Miasta Chorzowa nadała terenowi zrewitalizowanemu u zbiegu ulic 3-go Maja i Żołnierzy Września w Chorzowie nazwę Park Amelung .
Andrzej Jeksa Irena Kokott Andrzej Paczkowski
Firma HALLER s.a. Zakład Zieleni i Rekultywacji D. Z. Łempińscy OTTO (POLAND) Sp. z o.o.
U zbiegu ulic Żołnierzy Września i 3-go Maja w Chorzowie znajdował się teren poprzemysłowy o pow.15,68 ha , który mimo zanieczyszczenia i degradacji chętnie był odwiedzany przez mieszkańców otaczających osiedli. Obszar o ciekawym ukształtowaniu obejmował dwa zanieczyszczone akweny Amelung rozdzielone nasypem kolejowym. Powstały one w latach dwudziestych ubiegłego stulecia w wyniku górniczego obniżenia powierzchni i do lat osiemdziesiątych stanowiły rezerwuar wody dla rejonu górniczego Barbara. Jeszcze do niedawna w obrębie akwenów usytuowane były obiekty przemysłowe: zabudowania nad szybem Karolina i kolej kopalni piasku Jaworzno Szczakowa. W związku z atrakcyjnym charakterem terenu, jego lokalizacją w centrum miejskiej zabudowy powstała koncepcja rewitalizacji akwenów i zagospodarowania przyległych terenów. Głównym celem była poprawa warunków korzystania z terenu oraz podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych z zachowaniem istniejących siedlisk płazów i ptactwa wodnego. Osiągnięcie tego wymagało jednak istotnych przekształceń powierzchni, oczyszczenia wód akwenów, ujęcia odpływu ścieków i odpowiedniego zagospodarowania zieleni. Głównym problemem, podobnie jak i innych okolicznych akwenów, było traktowanie ich jako odbiorniki ścieków. W oparciu o przeprowadzone badania i ocenę wpływu niekorzystnych czynników i oddziaływań określono program przedsięwzięć niezbędnych dla poprawy środowiska i utrzymania czystości akwenów. Źródła zanieczyszczeń zostały wyeliminowane przez przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, a także przez zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń organicznych. Szybką poprawę jakości wody uzyskano przez niemal całkowite usunięcie warstwy namulnej wraz z zalegającymi w niej przedmiotami. Wzdłuż tras komunikacyjnych wykonane zostały ciągi liniowe odprowadzeń wód opadowych, a napowietrzenie wody uzyskano dzięki instalacji pęcherzykowej oraz kaskadowej budowy strumyka. Prace nad ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenów przylegających do akwenów obejmowały regulację linii brzegowej uwzględniając charakter rekreacyjny, złagodzenie nachylenia skarpy północnej w celu ułatwienia dostępu i poprawy bezpieczeństwa, wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych wraz z małą architekturą typową dla zespołów parkowych. Konieczne były nowe nasadzenia i częściowa wymiana roślinności eliminująca chore osobniki i poprawiająca estetykę terenu. Powstały w wyniku rewitalizacji zespół parkowy nad stawami Amelung jest atrakcyjnym terenem spacerowym i rekreacyjnym łączącym naturalne środowisko przyrodnicze z charakterystycznym krajobrazem wykształconym przez przemysł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt02_00.jpg obiekt02_01.jpg obiekt02_02.jpg obiekt02_03.jpg obiekt02_04.jpg obiekt02_05.jpg obiekt02_06.jpg