Rewitalizacja zabytkowej płyty rynku

projekt35_17.jpg projekt35_17.jpg
Przystępując do realizacji projektu wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy strukturalnych — Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w ramach działania “odnowy wsi oraz zachowania i odnowy dziedzictwa kulturowego” w piorytecie “zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w sektorowym programie operacyjnym “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-200” . Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 616 548,86 PLN a w ramach ww. funduszu uzyskaliśmy dotację w wysokości 450 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie od marca do listopada 2006r.
mgr inż. arch. Ariana Gano-Kotula mgr inż. arch. Aleksandra Szumska tech. arch. Marek Bończyk mgr inż. Zbigniew Wacławik mgr Anna Fabiańczyk
Zakład Wielobranżowy GOLBUD
Celem projektu była rewitalizacja zabytkowej płyty Rynek w Toszku stanowiącej centrum zabytkowego układu starego miasta, którego historia sięga okresu wczesnego średniowiecza. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach dnia 14 marca 1953 roku, toszecki rynek wpisany został do rejestru zabytków dawnego województwa śląskiego (nr A-382/53). Układ urbanistyczny rynku, podziałów parcelowych i przyległych ulic jest pozostałością średniowiecznej struktury osadniczej miasta. Rynek położony jest w centrum Toszka na południowy-wschód od wzgórza zamkowego. Rynek zajmuje płaski, czworoboczny teren o wymiarach ok. 100 m x 60 m. Płyta rynku ukształtowana jest jednopłaszczyznowo, zgodnie ze spadkiem terenu. Rynek posiada funkcję komunikacyjną, a ruch kołowy na nim odbywa się drogą jednokierunkową. Wokół rynku znajduje się pochodząca z połowy i końca XIX wieku, a także z pierwszej połowy XX wieku zwarta zabudowa, która wpisana jest do rejestru zabytków. Obecnie rynek posiada funkcję kulturalną i rekreacyjną oraz spełnia rolę komunikacyjną, ruch odbywa się dookoła rynku wzdłuż pierzei, przez rynek przebiega jedyna droga prowadząca na wzgórze zamkowe, umożliwiająca przejazd autobusów. Jako element zabytkowej zabudowy miasta, w połączeniu ze wzgórzem zamkowym i zamkiem w Toszku stanowi on spójną i nierozerwalną całość. Założenia do projektu przyjęto zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz na podstawie zaakceptowanego przez radę miasta projektu koncepcyjnego, jak również na podstawie wniosków z sondażu publicznego i spotkania z mieszkańcami gminy. Projekt zakładał wykonanie następujących powierzchni: ciąg główny wschód-zachód — 328,51 m2 ciąg północ-południe —140,02 m2 parkingi — 291,02 m2 ciek — 81,76 m2 płyta rynku — 2034,12 m2 W ramach projektu wykonano wymianę nawierzchni w obrębie płyty rynku oraz wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na ulicach przyległych poprzez wykonanie podbudowy typu ciężkiego i nawierzchni z kostek betonowych grubości min. 6 cm i 10x10cm granitowych na powierzchni płyty rynku oraz kostek betonowych 8 cm na ulicach przyległych do rynku. Kostka granitowa w dużej części pochodziła z odzysku przy pracach rozbiórkowych starej nawierzchni rynku. Nowe zagospodarowanie rynku oparto na poprzednich osiach komunikacyjnych, tak aby zachować główne osie widokowe. Dla zabezpieczenia płynnej i wygodnej komunikacji autobusowej do Zamku, poszerzono do 7,00 m wschodnią i zachodnią ulicę oraz powiększono łuki przykrawężnikowe. Wzdłuż północnej i południowej krawędzi drogi usytuowano parkingi dla samochodów. W zakresie oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu wykonano: - Oświetlenia iluminacyjnego figury św. Jana Nepomucena,, - Oświetlenia iluminacyjnego fontanny za pomocą systemu światłowodów z centralnym źródłem światła z filtrem wielobarwnym, - Oświetlenia iluminacyjnego zieleni oprawami wbudowanymi w grunt, - Oświetlenia iluminacyjnego chodnika oprawami wbudowanymi w grunt, - Oświetlenia iluminacyjnego schodków terenowych przy parkingach oprawami wbudowanymi w murki oporowe, Oświetlenia płyty rynku zewnętrznymi latarniami na stylowych słupach. W ramach projektu wykonano nową aranżację zieleni, dla której układ i docelowa wielkość drzew i krzewów została tak dobrana, aby nie przesłaniały one widoku na poszczególne pierzeje poprzez płytę rynku. Realizacja przedmiotowego projektu poprzez modernizację przestrzeni publicznej jaką stanowi rynek miasta przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Toszka, wpłynęła pozytywnie na rozwój funkcji turystycznej miasta i pozwola na lepszą jego promocję. W efekcie inwestycja ta ma wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, co w dalszej kolejności przełoży się na podniesienie standardu życia mieszkańców. Korzyści stworzone przez projekt: Aktualnie Rynek nawiązując do swojej historycznej funkcji przestronnego placu, gdzie toczyły się najważniejsze sprawy miasta spełnia taką rolę. Jego płyta użyczana jest (nieodpłatnie) na okazjonalne kiermasze, wystawy, ogródki gastronomiczne czy też na estradę dla publicznych występów. Ostatnio odbyła się tu sesja popularno — naukowa o historii zamku. Dzięki zieleni, fontannie i ławkom staje się coraz bardziej lubianym miejscem wypoczynku mieszkańców.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt35_00.jpg projekt35_01.jpg projekt35_02.jpg projekt35_03.jpg projekt35_04.jpg projekt35_05.jpg projekt35_07.jpg projekt35_08.jpg projekt35_09.jpg projekt35_10.jpg projekt35_11.jpg projekt35_12.jpg projekt35_13.jpg projekt35_14.jpg projekt35_15.jpg projekt35_16.jpg projekt35_17.jpg