Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb uczelni technicznej ul. Wojska Polskiego 6

projekt32_07.jpg projekt32_07.jpg
Projekt adaptacji budynku pokopalnianego dla potrzeb wyższej uczelni jest jednym z integralnych elementów kompleksowej koncepcji rewitalizacji obszaru byłej KWK Niwka- Modrzejów, która zakłada utworzenie na ww. terenie Parku Naukowo-Technologicznego .Uczelnia stanowić będzie ważny element zaplecza naukowego — badawczego dla tworzonego Parku, dającego możliwość wykorzystania lokalnego potencjału naukowo badawczego , ożywienia gospodarczego i zagospodarowania zbędnego majątku byłej kopalni oraz podniesienia konkurencyjności regionu. Tym sposobem w zdegradowanej dzielnicy o wyjątkowo wysokim poziomie bezrobocia zostaną stworzone warunki lokalowe i infrastrukturalne dla działalności gospodarczej. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie wskaźników rezultatów i oddziaływania w tym : zwiększenie ilości przedsiębiorstw na rewitalizowanym obszarze a także wzrost nowych , stałych miejsc pracy , co z kolei pobudzi aktywność środowisk lokalnych i w dużym stopniu będzie przeciwdziałać zjawisku wyklucznia społecznego i patologom społecznym. Pozwoli to zmniejszyć wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców i zwiększyć odsetek ludności z wyższym wykształceniem.
Kazimierz Dziula
Budownictwo Inżyniera Lądowa PPHU „Maksel Styl”
Zasadniczym celem tego projektu jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno- gospodarczych. Aby zapewnić możliwość i skuteczność tych przemian konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiednio przygotowanej bazy edukacyjnej z ofertą dostosowaną do potrzeb rynku pracy. Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i do zwiększania liczby absolwentów posiadających wyższe wykształcenie jest jednym z czynników , które w sposób znaczący przyczynią się do prawidłowego przebiegu procesu restrukturyzacji i rozwoju aglomeracji katowickiej .Projekt uruchomienia w Sosnowcu dziennych studiów magisterskich i wieczorowych na kierunkach Inżynieria Materiałowa , Metalurgia , Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz kierunków Automatyka i Robotyka ,Elektronika i Telekomunikacja w ramach Wydziału Automatyki , Elektroniki Politechniki Śląskiej pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej i przygotowanie nowej wykształconej kadry inżynierskiej. Potrzeba realizacji projektu wynika także z konieczności zwiększenia efektywności nauczania i ergonomii. Lokalizacja w budynku poprzemysłowym pozwoli na bardziej efektywne planowanie zajęć, dostosowanie lokalizacji nowych kierunków do zapotrzebowania rynkowego. Nowy obiekt stworzy też warunki do szerszej wymiany myśli naukowej i doświadczeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków komunikacji, w jaki zostanie wyposażony obiekt. W ramach prac adaptacyjnych przeprowadzone zostały niezbędne remonty obiektu, które pozwolą na stworzenie odpowiednich wymagań lokalowych z odpowiednim sprzętem dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym : -1 aula - 4 sale wykładowe — (audytoryjne) — poj. ok. 80 osób -12 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych — poj. ok. 30 osób -2 pracownie informatyczne — minimum 15 stanowiskowe -2 moduły laboratoryjne — 15 stołów laboratoryjnych -biblioteka i czytelnia -dziekanat — sekretariat oraz pokój pełnomocnika -2 pokoje dla pracowników dydaktycznych -2 pokoje konsultacyjne -pomieszczenie małej gastronomii. Ponadto w wyniku prac adaptacyjnych powstanie infrastruktura zewnętrzna : - elewacja zewnętrzna budynku - parking - nowa winda na potrzeby osób niepełnosprawnych -zabezpieczenie obiektu : kompleksowa instalacja alarmowa, telewizja przemysłowa — monitorująca budynek Przy adaptacji budynku uwzględniono wymagania architektoniczne związane z potrzebami osób niepełnosprawnych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt32_00.jpg projekt32_01.jpg projekt32_02.jpg projekt32_03.jpg projekt32_04.jpg projekt32_05.jpg projekt32_06.jpg projekt32_07.jpg