Pomnik i plac ku czci papieża Jana Pawła II

projekt31_05.jpg projekt31_05.jpg
Inicjatorem powstania placu i pomnika ku czci PapieSa Jana Pawła II był ksiądz kanonik Józef Dawczyński proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Macieja Apostoła w Siewierzu.
Marzena Maksysz-Łobko Adam Łobko
Elektro-com Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Cel i krótki opis projektu Głównym a zarazem podstawowym celem projektu była chęć stworzenia miejsca i przestrzeni upamiętniającej postać Ojca Świętego Jana Pawła II w sposób symboliczny, z zastosowaniem środków mających poruszyć wyobraźnię obserwatora. Dlatego teS, juS na samym początku opracowywania projektu porzucono pomysł ustawienia pomnikowej postaci. ZałoSenie przestrzenno-kompozycyjne zaprojektowano nakierunkowane na główne wejście kościoła parafialnego p.w. ŚW. MACIEJA APOSTOŁA, tworząc tym samym oś kompozycyjną -Pomnik — Świątynia. Główne najście na pomnik projektuje się tym samym od strony wejścia do kościoła parafialnego. W załoSeniu autorów projekt nie ogranicza się do pojedynczego elementu, lecz stanowi zbiór trzech symboli tworzących przestrzenną i emocjonalną całość. Tymi trzema symbolami są: Ewangelia wyniesiona na prostym postumencie, będąca głównym elementem załoSenia, cztery punkty świetlne umieszczone w posadzce placu symbolizujące czterech Apostołów Ewangelistów oraz zespół drzew symbolizujących przyrodę, stanowiącą jednocześnie tło dla całego załoSenia. Ewangelia wyniesiona na prostej formie prostopadłościanu nasuwa równieS wspomnienie poruszającej sceny podczas ceremonii pogrzebu Ojca Świętego, w której to Ewangelia ułoSona na prostej trumnie zamyka się targana przez powiewy wiatru. Scena ta i związane z nią przeSycia nie pozostały bez znaczenia dla wyboru koncepcji placu i pomnika. Tak więc, pomimo zewnętrznej prostoty, dzięki zawartym symbolom, pomnik, jak i plac stanowiące nierozłączną całość są wyrazem hołdu złoSonego Ojcu Świętemu. W rezultacie przeprowadzonych prac powstało miejsce, przestrzeń dające moSliwość gromadzenia się lokalnej społeczności w celu oddania czci Ojcu Świętemu oraz nawiązania wzajemnych relacji międzyludzkich.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt31_00.jpg projekt31_01.jpg projekt31_02.jpg projekt31_03.jpg projekt31_04.jpg projekt31_05.jpg