Odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację Placu W. Witosa – etap I

projekt23_11.jpg projekt23_11.jpg
Projekt został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w zakresie Priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Projekt realizowany był w latach 2005-2006, wartość projektu wyniosła 242.172,00 zł.
Daniel Cieślik
Daniel CieślikFirma Budowlana „ABZ”
Przedmiotem projektu było zagospodarowanie placu W. Witosa w Kamyku o charakterze strukturalnej modernizacji i rewitalizacji. Przeobrażeniom uległy: nawierzchnie ciągów pieszych i placyków, zagospodarowanie zielenią, mała architektura, oświetlenie. Ponadto nastąpiło uzupełnienie przestrzeni publicznej o nowe elementy kształtujące charakter i funkcje gospodarowania. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, przyczyniającej się do podniesienia standardu życia, atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju funkcji turystycznych miejscowości Kamyk. Plac W. Witosa położony jest w centrum wsi Kamyk przy drodze wojewódzkiej i jest wizytówką promującą miejscowość jako atrakcyjną pod względem turystycznym. Wokół placu i w najbliższym jego otoczeniu znajdują się wszystkie obiekty instytucji użyteczności publicznej oraz najważniejsze budynki. Park usytuowany w środku placu oraz zlokalizowany przy nim przystanek autobusowy stanowi kluczowe miejsce dla lokalnej społeczności i przyjezdnych. Spotykają się tu mieszkańcy udający się do kościoła, przychodni, banku, sklepów, biblioteki, przedszkola i szkoły. Tutaj także podróżni oczekują na autobusy. Plac zajmuje powierzchnię 2 352 m2 . Alejki spacerowe i placyki w wyniku nie remontowania ich od wielu lat wymagały modernizacji, polegającej na korekcie ich położenia, co do aktualnego stanu użytkowania oraz zmiany nawierzchni. Konieczne było uzupełnienie ciągów spacerowych i placyków, jako nowe miejsca odpoczynku i wyposażenie w ławki oraz kosze na śmieci. Istniejąca zieleń wysoka wymagała zabiegów pielęgnacyjnych, cięć sanitarnych oraz wycięcia niektórych drzew. Krzewy i trawniki były zniszczone i wymagały nowego urządzenia. Należało również odnowić ściany i dach wiaty przystankowej, wcinającej się w teren parku. Brak było akcentu i dominanty całości założenia. Inwestycja polegała na rewitalizacji Placu W. Witosa - centralnego miejsca w Kamyku. Założono wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych łączących przeciwległe ulice okalające skwer. Nawierzchnię placu oraz ciągów komunikacyjnych wykonano z kostki brukowej betonowej na podbudowie z ubitego piasku. Użyto dwóch kolorów kostki brukowej: szarej - plac i grafitowej — chodniki, a owal pod pomnikiem wypełniono grysem płukanym ułożonym na warstwie geowłókniny. Stosując różną kolorystykę materiałów wykończeniowych nawierzchni oraz odpowiednie ich ułożenie ukształtowano centralne miejsce placu i wyodrębniono ciągi piesze. W części placu podniesiono teren do wysokości ok. 55 cm, a pozostałe powierzchnie zielone pozostawiono na poziomie terenu. Wykonano przecinkę istniejącego drzewostanu, przeprowadzono pielęgnację pozostałych drzew i krzewów oraz urządzono tereny zielone. W wyznaczonym miejscu ustawiono element przestrzenny w formie pomnika - obeliska stanowiącego duży kamień przecięty na dwie płaszczyzny, między którymi umieszczona jest tablica pamiątkowa z krótką historią wsi Kamyk. Wprowadzono elementy małej architektury jak: ławki parkowe, gazony kwiatowe i kosze na śmieci. Odnowiono również wiatę przystankową. Modernizacja placu W. Witosa łącznie z wypielęgnowaną zielenią parku pozwoliła osiągnąć kompleksową poprawę estetyki przestrzeni publicznej, podniosła standard życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do wypoczynku, spotkań i kameralnych imprez, przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. Odnowiony park w ładnym otoczeniu jest także miejscem wypoczynku turystów - pielgrzymów udających się do Częstochowy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt23_00.jpg projekt23_01.jpg projekt23_02.jpg projekt23_03.jpg projekt23_04.jpg projekt23_05.jpg projekt23_06.jpg projekt23_07.jpg projekt23_08.jpg projekt23_09.jpg projekt23_10.jpg projekt23_11.jpg