Hala Sportowa wraz z terenami sportowo-rekreacyjnymi

projekt03_08.jpg projekt03_08.jpg
Projekt powstał w wyniku konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich nr 925 w 2002r.—gmina przeprowadziła konkurs na wykonawcę dokumentacji. Otrzymał dotację w ramach "Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" —komponent dotacje inwestycyjne, jak również z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu—w ramach bazy sportowej.
mgr inż. arch. Ryszard Szczęsny arch. Krzysztof Banaszewski arch. Jan Strumiłło arch. Jakub Szczęsny
Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe "CONCRET" Spółka Jawna
Zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni pomiędzy osiedlem domków jednorodzinnych, terenami parafii rzymsko-katolickiej, doliną Potoku Bijasowickiego i plantami miejskimi oraz nie zabudowanymi terenami prywatnymi, a przy tym stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu dla rozwoju całego społeczeństwa. Obiekt hali zlokalizowano przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu, na nie zadrzewionym pasie działki gminnej, położonym wzdłuż północno-zachodniej jej granicy. Ochroniono w ten sposób walory zastanego terenu parkowego z dużą ilością starodrzewia, w którym obok istniejących budynków szkolnych, zlokalizowano zespół boisk i terenowych urządzeń sportowych oraz aleje spacerowe. Dodatkowo wybierając najkorzystniejsze połączenie i usytuowanie, budynek hali dołączono do zachodniego skrzydła szkoły. Teren inwestycji charakteryzuje się spadkiem biegnącym od ulicy Warszawskiej do południowo-zachodniej granicy działki. Dla ukrycia części znacznego gabarytu pod powierzchnią terenu, prostopadłościenną bryłę posadowiono na skarpie z wykorzystaniem spadku. Sprowadziło to dużą kubaturę budynku do skali małego miasteczka. Parametry hali: powierzchnia zabudowy: 2.509,0m2; powierzchnia użytkowa: 3.269,7m2; kubatura: 15.737,0m3. Jakkolwiek ogromna w środku, hala nie szkodzi widokowo sąsiedztwu: małemu kościółkowi z czerwonej cegły i domom jednorodzinnym z pobliskiego osiedla. Zagłębienie hali w skarpę daje też pewien porządek w funkcjonowaniu wnętrza. Hol wejściowy i bezpośredni dostęp na widownię (około 250 miejsc siedzących) znalazły się na poziomie górnym, a płyta gier i zaplecze (socjalne, higieniczno-sanitarne oraz rekreacyjne) na dolnym. Na tym poziomie znajdują się pełno wymiarowe boiska do gier zespołowych - arena o wymiarach: 44m x 24m, o wysokości 10m do spodu konstrukcji (istnieje możliwość podziału areny na trzy boiska do siatkówki /9m x 18m/ lub koszykówki). Takim rozwiązaniem otrzymano łatwość bezpośredniego połączenia z istniejącym kompleksem szkolnym. Hala jako inwestycja gminna ma własne wejście i możliwość funkcjonowania niezależnie od szkoły w godzinach popołudniowych. Dopełnieniem samego budynku jest zagospodarowanie zewnętrzne—od strony południowej i południowo-wschodniej hali. Zewnętrzne boiska do: piłki ręcznej (4 m x 27m), koszykówki (32m x 16m) i siatkówki (22m x 13m), a także sześciometrowa bieżnia o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, skocznia w dal i wzwyż, placyk rekreacyjny z amfiteatrem. Przyjęta dyspozycja brył umożliwiła domknięcie dwóch niezależnych przestrzeni: z jednej strony zespołu boisk, a z drugiej placu wejściowego. Przy całej inwestycji nie zapomniano o zmechanizowanych gościach, uczestnikach zawodów, osób korzystających z hali. Mogą oni parkować na 3 parkingach przeznaczonych dla samochodów osobowych i autobusów. Funkcje komunikacyjne i parkingowe zostały zaprojektowane wspólnie dla szkoły i hali, od strony głównego wjazdu od ulicy Warszawskiej. Przed budynkiem hali zlokalizowano plac wejściowy. Łączy się on z placykiem istniejącym przed wejściem do gimnazjum. Plac ten wyposażony jest w ławki, stojaki na rowery i inne elementy małej architektury. Pozostałe elementy istniejącej komunikacji pieszej poddane zostały remontowi i dostosowane do nowych boisk. Ekspozycja fasady frontowej i stworzenie reprezentacyjnego placu przed budynkiem szkoły podniosło rangę budowli publicznej w niewielkiej miejscowości. Ponadto uporządkowano istniejący drzewostan - w części zachowano i poddano konserwacji, drzewa chore wycięto. Dokonano również nowych nasadzeń w formie szpalerów wzdłuż północno-zachodniej i południowo-zachodniej granicy oraz pomiędzy parkingami a istniejącymi boiskami. Pomiędzy alejkami i płytami boisk zewnętrznych, istniejąca zieleń niska w formie gazonów i trawników, poddana została restytucji. Zagospodarowanie pustej przestrzeni, stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego, jest inwestycją oczekiwaną przez całe społeczeństwo, zrealizowaną dla zaspokajania ich potrzeb, poprawy jakości ich życia i sprzyjającą nawiązywaniu kontaktów społecznych (przyszkolny park, spotkania z mieszkańcami). Realizując projekt przede wszystkim stworzono bazę treningową na skalę regionu. Gimnazjum Nr 1, przy którym wybudowano kompleks sportowy, posiada liczące się w województwie zespoły piłki nożnej, siatkówki dziewcząt i chodu. W szkole działa "uczniowski klub sportowy Roberta Korzeniowskiego". Klub ten otrzymuje dofinansowanie olimpijczyka, realizując jego program treningowy. Do czasu zakończenia przedmiotowej inwestycji zespoły te trenowały na małej salce gimnastycznej. Mając halę, szkoła ma obecnie stworzone warunki do rozwoju, profesjonalnego trenowania i organizowania zawodów o charakterze ponadlokalnym, krajowym a nawet międzynarodowym. W godzinach zajęć lekcyjnych hala wykorzystywana jest przez uczniów szkoły. Natomiast w pozostałych godzinach, jako obiekt wielofunkcyjny, udostępniana jest dzieciom, młodzieży oraz społeczności lokalnej. Obiekt jest dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych (oznakowane miejsca parkingowe, podjazdy, zjazdy, sanitariaty). W pomieszczeniach do prowadzenia rehabilitacji przewidziane jest prowadzenie zajęć z terapii ruchowej. Ponadto sama hala umożliwia przeprowadzenie pisemnych egzaminów gimnazjalnych (do tej pory egzaminy odbywały się w klasach i na korytarzach), umożliwia także organizowanie spotkań z mieszkańcami lub przeprowadzanie ogólnodostępnych imprez.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt03_00.jpg projekt03_01.jpg projekt03_02.jpg projekt03_03.jpg projekt03_04.jpg projekt03_05.jpg projekt03_06.jpg projekt03_07.jpg projekt03_08.jpg