Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach

Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach

Rewitalizację parku Boguckiego zrealizowano w 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice- Rewitalizacja Parku Boguckiego.

Celem inwestycji było zagospodarowanie, modernizacja przestrzeni publicznej Parku Boguckiego poprzez kompleksowe przekształcenie całego obszaru w atrakcyjną i nowoczesną, a zarazem przyjazną, ekologiczną i bezpieczną przestrzeń zachęcającą do spędzenia w niej wolnego czasu. Ideą projektu było wkomponowaniu poszczególnych funkcji parku, zachowując jego naturalistyczny charakter z zastosowaniem materiałów i rozwiązań technicznych wspomagających retencjonowanie wody. Dominantę stanowi starodrzew kontrastowany z dużymi połaciami trawników, kamieni (sucha rzeka) oraz elementami małej architektury w kolorze czerwonym. W ramach zagospodarowania obszar podzielono na trzy strefy: sportowo-rekreacyjną, kulturalno-edukacyjną i wypoczynkową.

 Zakres prac obejmował:

 1. prace wyburzeniowe związane z likwidacją starego amfiteatru,
 2. wykonanie nowych ciągów pieszych,
 3. wykonanie strefy sportowo-rekreacyjnej (plac zabaw, siłownia zewnętrzna),
 4. wykonanie strefy kulturalno-edukacyjnej (plac pod scenę mobilną z zapleczem, miejsca szachowe),
 5. wykonanie strefy wypoczynkowej (krąg taneczny),
 6. wykonanie wybiegu dla psów,
 7. zamontowanie elementów małej architektury,
 8. montaż nowego oświetlenia parku,
 9. montaż toalety bezobsługowej,
 10. pielęgnację istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowych elementów zieleni,
 11. wykonanie tablic informacyjnych, wizualizacji robót oraz tablic pamiątkowych
Rozwiązując problem wód opadowych zdecydowano się w miejsce naturalnego spływu wód wybudować suchą rzekę oraz podziemny zbiornik do gromadzenie nadmiaru wody, którą będzie można wykorzystać m.in. do podlewania roślin w parku. Nowa lokalizacja miejsca pod mobilną sceną zapewniła dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowanie parku pozwoliło na podkreślanie naturalnych walorów przyrodniczych i utworzenie osi widokowych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach Rewitalizacja Parku Boguckiego w Katowicach