Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec oraz rewitalizacja Osiedla Karola w Rydułtowach

Na pierwszym planie widoczny zbiornik wodny Machnikowiec, plażę z bawiącymi się dziećmi, następnie tężnia. W oddali na tle drzew budynek sanitarno-magazynowy. Zdjęcie
Miasto podjęło wieloetapowe działania, których celem była rewitalizacja obszaru w centrum miasta (ponad 9 ha) powiązanego z działalnością kopalni na terenie Rydułtów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz mającego istotne znaczenie dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Na terenie Rydułtów znajduje się zabytkowe pogórnicze Osiedle Karola wybudowane na początku XX wieku dla pracowników miejscowej kopalni. Na terenie osiedla zachowało się 9 budynków, z czego każdy posiada 4 mieszkania. Na osiedlu nie było miejsc wypoczynku, integracji i rekreacji. Z Osiedla Karola prowadzi bezpośrednio ścieżka do terenów zbiornika wodnego „Machnikowiec”. Zbiornik ten oraz znajdująca się w jego pobliżu hałda powstały właśnie w wyniku działalności kopalni Rydułtowy. Teren „Machnikowca” leży w sąsiedztwie Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”. Potencjał tego urokliwego miejsca nie był w pełni wykorzystany z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury i uporządkowanej przestrzeni. W wyniku zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego powstała tężnia solankowa, pomosty stałe i pływające, piaszczysta plaża, slip dla rowerów wodnych, stojaki i stacje obsługi rowerów, place, ciągi piesze, budynek sanitarno-magazynowy punkt widokowy, pochylnia, 3 rzędy widowni w dolnej części starego amfiteatru, schody terenowe, ścieżki biegowe i rowerowe (crossowe), urządzenia ścieżki zdrowia, uzbrojenie terenu. Zmodernizowano także ścieżkę łącząca Osiedle Karola, na którym również uporządkowano i zagospodarowano przestrzeń. Powstała nowa infrastruktura wokół 9 budynków, chodniki, dojścia, dojazdy, schody do budynków oraz ogrodzenia. Przebudowano kanalizację ogólnospławną na rozdzielczą, wokół budynków wykonano drenaże. Przeprowadzono kompleksową termomodernizację 9 budynków.
Wszystkie przeprowadzone prace w ramach kompleksowego przedsięwzięcia pozytywnie wpłynęły na estetykę przestrzeni miejskiej. Rewitalizacja Osiedla Karola oraz przebudowa i zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego realizowana była etapami z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne, w okresie od 2019-2022. Tym samym całe przedsięwzięcie realizowane było przez czterech wykonawców, na podstawie trzech opracowanych dokumentacji. Łączna wartość przedsięwzięcia to niespełna 15,5 mln zł. Kompleksowe przedsięwzięcie i trwający proces rewitalizacji tego obszaru miasta można określić jako kluczowy, znacząco poprawiający sytuację w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej, jak również poprawiające jakość środowiska naturalnego. Wszystkie te działania przyczyniają się do osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Rydułtów.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Na pierwszym planie kamienny brzeg zbiornika wodnego. W tle oświetlony widok tężni i Rydułtowskiego Centrum Kultury, który odbija się w lustrze wody. Na pierwszym planie widoczny zbiornik wodny Machnikowiec, plażę z bawiącymi się dziećmi, następnie tężnia. W oddali na tle drzew budynek sanitarno-magazynowy. Widok z góry zbiornika wodnego Machnikowiec, piaszczystej plaży, 2 pomostów pływających oraz tężni solankowej. Za tężnią znajduje się budynek Rydułtowskiego Centrum Kultury, w którym jest kino i teatr. Wieczorny widok oświetlonego terenu. Na pierwszym planie słupek oświetleniowy, lustro wody, pomosty, mury oporowe i schody prowadzące do tężni. Następnie tężnia solankowa, leżaki i ławki.