Rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania Budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

MGW w Zabrzu. Stan po remoncie. Widok bocznej, historycznej elewacji z nową, współczesną bryłą klatki schodowej. Fot. ze zbiorów zgłaszającego Zdjęcie
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w ramach zadania pn: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska”. Wpisany do rejestru zabytków obiekt dostosowano do nowego programu funkcjonalnego wynikającego z aktualnych potrzeb muzeum oraz do obecnych przepisów prawa i wymogów sanitarnych, bhp i p.poż. Dla planowanej inwestycji opracowano program prac konserwatorskich. Wszystkie prace prowadzono zgodnie z tym programem. W ramach inwestycji odrestaurowano m.in. ponad stuletnią salę witrażową z polichromowanymi stropami, konserwacji poddano witraże, renowacji poddano parkiety i umeblowanie. Celem inwestycji była konserwacja ratunkowa zabytkowego dziedzictwa przemysłowego śląska w celu ponownego udostępnienia go dla przyszłych pokoleń oraz stworzenia nowych, atrakcyjnych przestrzeni dla działań muzeum, w tym działań kulturalnych i społecznych. Inwestycja miała na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich. Zrealizowano i zakończono I etap inwestycji. Realizacja zadania powstrzymała proces destrukcji zabytku oraz ukazała wszystkie walory historycznej formy. Po realizacji prac i aktualizacji programu funkcjonalnego budynek pełni funkcje społeczne, muzealne, kulturalne i naukowe.
Główne cele osiągnięte wskutek przeprowadzonych działań to: - poprawa stanu technicznego zabytku; - poprawa jakości i estetyki zdegradowanych przestrzeni miejskich; - zwiększenie przestrzeni umożliwiającej prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej; - przywracanie pamięci, tradycji i kultury przesądzającej o unikatowości regionu, a tym samym budowanie tożsamości w oparciu o tę kulturę, zwiększenie liczby osób zainteresowanych udziałem w działalności kulturalnej, aktywnym jej poznawaniem i twórczą interpretacją; - poprawa warunków prowadzenia działalności naukowo-badawczej w tematyce związanej z dziedzictwem kultury poprzemysłowej górnego śląska, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Prace obejmowały kompleksowy remont całego budynku wraz z wymianą dachu, stropów, stolarki, remontem elewacji i wyposażeniem, a także remont konserwatorski elewacji oraz wnętrz.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
MGW w Zabrzu. Stan po remoncie. Widok bocznej, historycznej elewacji z nową, współczesną bryłą klatki schodowej. Fot. ze zbiorów zgłaszającego MGW w Zabrzu. Stan po remoncie. Sala witrażowa. Widok drewnianego sklepienia z bogatą ornamentyką. Fot. ze zbiorów zgłaszającego MGW w Zabrzu. Stan po remoncie. Sala witrażowa. Widok na ścianę z witrażami. 3 półłukowe okna z pionowym podziałem. Fot. ze zbiorów zgłaszającego MGW w Zabrzu. Stan po remoncie. Ujęcie narożnikowe budynku, widok frontowej elewacji. Fot. ze zbiorów zgłaszającego