Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Na pierwszym planie schody prowadzące do na szklanego budynku. W tle widoczne okoliczne budynki. Fotografia p
Projekt zakłada rewitalizacje przestrzeni Starego Rynku w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza Starej Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z częścią podziemną przeznaczoną do renowacji i część naziemną o elewacji i konstrukcji szklanej. Prace związane z zagospodarowaniem terenu i przebudową płyty Rynku to zabudowa powierzchni placu w fontannę w postaci pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym charakterze z siedziskami wykończonymi drewnem i nasadzeniem zielenią, oświetleniem, odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami małej architektury. W zakres prac wchodzi przebudowa ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu w tym przebudowa istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem obiektu. Równocześnie z budową obiektu i elementów zagospodarowania placu odbyła się przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej części placu, w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek. W ulicach tych oprócz budowy nawierzchni zostały przebudowane istniejące media i wykonane niezbędne przyłącza w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zdjęcie nocne. Na pierwszym planie fragment placu z kolorowo oświetloną fontanną z tryskającą wodą, nad nią r Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Na pierwszym planie plac wyłożony płytami z zejściem poniżej poziomu, na którym znajduje się przeszklony budy Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Na pierwszym planie schody prowadzące do na szklanego budynku. W tle widoczne okoliczne budynki. Fotografia p Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zdjęcie w porze nocnej, na tle nieba widoczne rzeźby – postaci balansujące na linach, w dolnej części widoczn