Zagospodarowanie terenu po byłym PGR na potrzeby rynku miasta Radzionków

Zagospodarowanie terenu po byłym PGR na potrzeby rynku miasta Radzionków. Na pierwszym planie płyta rynku z zielenią,rzeźbami, oświetleniem i zbiornikiem wody w kształcie litery L. W tle budynki, wież
Celem projektu była aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców zdegradowanego obszaru w Radzionkowie poprzez stworzenie nowej centrotwórczej przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował kompleksową rewitalizację obszaru byłego PGR przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie o powierzchni 1,6 ha i nadanie mu nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Prace objęły zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni dekoracyjnej, montażem małej architektury (ławki, kosze, rzeźby - postaci nawiązujące do tradycji Radzionkowa, stojaków na rowery, sceny), utworzenie szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montaż oświetlenia parkowego i monitoringu. Cały obszar dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wdrożenie działań projektowych umożliwiło poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Radzionkowa w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.
Cele szczegółowe projektu:
 • zmniejszenie występowania patologii społecznych poprzez zapewnienie odpowiedniej, bezpłatnej infrastruktury do spędzania czasu wolnego, realizacji usług aktywizacji społecznej, a tym samym zmotywowanie do podjęcia działań w kierunku poprawy warunków życia;
 • nadanie obszarowi zdegradowanemu po byłym PGR-ze nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych (stworzenie nowej przestrzeni publicznej "nowy rynek miejski", który stał się wizytówką miasta, - poprawa estetyki otoczenia centrum Radzionkowa;
 • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Radzionkowa (w tym zwiększenie potencjału turystycznego obszaru), - poprawa bezpieczeństwa na terenie obszaru objętego rewitalizacją (monitoring, oświetlenie). Gmina pozyskała fundusze zewnętrzne na projekt: 85% UE, 10% Budżet Państwa.

Podczas oficjalnego otwarcia, po przecięciu wstęgi, w płycie Rynku umieszczono tzw. kapsułę czasu, w której znalazły się pamiątki ze współczesnego Radzionkowa, które w swym założeniu ujrzą światło dzienne za 50 lat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Zagospodarowanie terenu po byłym PGR na potrzeby rynku miasta Radzionków. Na pierwszym planie płyta rynku z zielenią,rzeźbami, oświetleniem i zbiornikiem wody w kształcie litery L. W tle budynki, wież Zagospodarowanie terenu po byłym PGR na potrzeby rynku miasta Radzionków. Na pierwszym planie na płycie rynku, rzeźba przedstawiająca tańcząca parę w strojach regionalnych. W tle budynki mieszkalne i Zagospodarowanie terenu po byłym PGR na potrzeby rynku miasta Radzionków. Na pierwszym planie lustro wody. W tle budynki i wieża kościoła. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Zagospodarowanie terenu po byłym PGR na potrzeby rynku miasta Radzionków. Widok nocą. Na pierwszym planie trawnik. W centralnej części oświetlony zbiornik wodny z odbiciami budynków. W tle oświetlone