Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: „Oaza aktywności”

Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn. Oaza aktywności. Widok z lotu ptaka na plenerową strefę rekreacji i wypoczynk
Celem bezpośrednim zadania jest poprawa spójności przestrzennej i ożywienie społeczne miasta poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obrębie obszaru rewitalizacji Stare Miasto. Inwestycja polegała na przebudowie z rozbudową nieużytkowanego budynku dawnego prosektorium oraz zagospodarowaniu terenu na potrzeby realizacji projektu społecznego „Oaza aktywności”. Nieużytkowany budynek zaadaptowany został na nowoczesny budynek służący celom społecznym. Po rozbudowie otrzymał on formę dwóch przenikających się brył prostopadłościennych. Na przecięciu brył wykonano ogród zimowy. Na parterze umieszczono salę do ćwiczeń rehabilitacyjno-relaksacyjnych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz socjalnym.
Dodatkowo budynek wyposażony został w windę oraz WC dla osób z niepełnosprawnościami. Na I piętrze urządzono salę szkoleniowo-warsztatową wraz z zapleczem, sanitariaty oraz ogród zimowy. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku wybudowany został parking na 10 samochodów osobowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji, przy powstałym budynku, stworzona została również przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa oraz ścieżka edukacyjna. Całość obszaru wpisuję się w założenia hortiterapii. Na zagospodarowanym terenie znalazły się elementy małej architektury: stojaki rowerowe, kosze, donice, hamaki na stelażu, leżaki drewniane, skrzynie na zioła/kwiaty, urządzenia zabawowe oraz altana ogrodowa. Rozbudowany budynek oraz zagospodarowany teren zostały dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Efekty projektu służą celom społecznym dając zaplecze do organizowania różnych form aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, zajęć, porad dla różnych grup, tj.: mieszkańcy, podopieczni jednostek przy ul. Wałowe 30, tj.: PCPR, WTZ, ZAZ, PSOW, PPOW.

Zgłaszana inwestycja zrealizowana została dzięki uzyskanemu przez Powiat Wodzisławski dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn. Oaza aktywności. Widok z lotu ptaka na plenerową strefę rekreacji i wypoczynk Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn. Oaza aktywności. Widok z góry na jasny budynek  pokryty dachem z  dachówką. N Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn. Oaza aktywności. Widok nocny na oświetloną strefę rekreacji i wypoczynku z le Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn. Oaza aktywności. Widok wnętrza – sala konferencyjna. W jasnej sali z dużymi o