Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu; Na pierwszym planie droga dojazdowa i chodnik. Po prawej stronie jasny historyczny budynek z kamienną podmurówką oraz dużą ciemną bramą. Fotografia pochodzi
CEE ARKA powstało w celu przeciwdziałania degradacji terenów nadbrzeżnych wzdłuż potoku Moszczanka, zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przede wszystkim w celu poprawy i ochrony różnorodności biologicznej. Obejmuje obszar ok. 7 ha w dzielnicy Moszczanica w Żywcu, na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących. Położenie na obrzeżach miasta, w otoczeniu łąk i zagajników czyni to miejsce idealnym do stworzenia warunków ochrony bioróżnorodności oraz zrównoważonego ich wykorzystania w celu szeroko pojętej edukacji ekologicznej. W ramach projektu wykonano prace przyrodnicze polegające m.in. na: usunięciu roślin inwazyjnych, rekultywacji 2 ha terenu, siewu bylin i roślin w celu odtworzenia naturalnych łąk, nasadzeniu licznych drzew, krzewów i roślin miododajnych. Zainstalowano budki lęgowe dla ptaków i schronienia dla owadów. Utworzono trasę dydaktyczno-przyrodniczą, wyposażoną w małą infrastrukturę oraz tablice edukacyjne. Na tablicach umieszczono krótkie informacje w języku Braille’a. Przebudowano i zaadaptowano do celów edukacyjnych zabytkowy - pochodzący z 1907 r. budynek stajni „Pod Głową Konia” i utworzono w nim funkcjonalne, kompleksowo wyposażone Centrum Edukacji Ekologicznej, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt dysponuje nowoczesnymi salami do prowadzenia zajęć edukacyjnych, salą konferencyjną, biurami, zapleczem socjalnym i przestronnym tarasem. W bezpośrednim otoczeniu budynku utworzono miejsca parkingowe, powstała sezonowa altana i ścieżka sensoryczna w celu prowadzenia warsztatów w terenie. Zakupiono pomoce dydaktyczne: sprzęt pszczelarski i ogrodniczy.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA działa przy Zespole Szkól Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców i turystów, aczkolwiek głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Najważniejsze linie tematyczne to: pszczoły, zioła i rośliny miodne, ekologia i środowisko, segregacja odpadów, recycling i inne. Warsztaty i zajęcia edukacyjne są świadczone nieodpłatnie, mają charakter przede wszystkim edukacyjno-zabawowy i uczą szeroko rozumianej ekologii, poszanowania środowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zachęcający do aktywności oraz wdrażania w życiu codziennym rozwiązań i pomysłów prezentowanych w CEE Arka. Projekt stanowi podstawę do rozszerzenia działalności na rzecz ekologii i ochrony bioróżnorodności na tym terenie w nadchodzącej perspektywie finansowej 2020-2027. Link do strony: http://arka.moszczanica.pl/

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu; Na pierwszym planie droga dojazdowa i chodnik. Po prawej stronie jasny historyczny budynek z kamienną podmurówką oraz dużą ciemną bramą. Fotografia pochodzi Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu. Na pierwszym planie ścieżka spacerowa z jasną nawierzchnią. Wzdłuż ścieżki naprzemiennie ulokowane prostokątne pojemniki wypełnione różnymi rodzajami nawier Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu. Widok wnętrz - sala edukacyjna z klinkierową podłogą ułożoną w jodełkę, po lewej stronie duże drewniane drzwi (jak do stodoły). W centralnej części mały kwa Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu. Widok na trasę dydaktyczno-przyrodniczą w otoczeniu łąk, wyposażoną w tablice edukacyjne (po prawej stronie); Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.