Żłobek Miejski w Zabrzu

Żłobek Miejski w Zabrzu; widok na wejście boczne do budynku, ze schodami od strony ulicy. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.
Inwestycja obejmowała przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Żłobka Miejskiego.
Budynek datowany na początek XIX w. funkcjonujący jako mieszkania dla urzędników huty Donnersmarcka wraz z częścią restauracyjną.
Elewacja frontowa o dekoracji eklektycznej odwołującej się do renesansowego budownictwa willowego, z zastosowaniem motywów belkowania, akantowego fryzu, odcinkowych naczółków (wspartych na ozdobnych konsolkach). Portal wejściowy wsparty na korynckich głowicach, dodawać miał splendoru podwyższonemu, głównemu wejściu, poprzedzonemu wysokimi schodami.
Budynek urozmaicono materiałowo – poprzez zastosowanie na elewacjach cegły zestawionej z kamieniem, drewnianymi płycinami oraz licowaną drewnem konstrukcją zamkniętej werandy, górującej nad wejściem tylnym. Działania modernizacyjne w obrębie elewacji ukierunkowane były na jak najwłaściwsze dostosowanie koniecznych przeróbek do wymogów zachowania charakterystyki zabytkowego obiektu.
W nadaniu ostatecznego wizerunku dużą rolę odegrał dobór kolorystyki oraz wydobycie naturalnej barwy kamienia, pozwalający podkreślić walory budynku
i odpowiednio wydobyć świadomy zamysł budowniczych – zestawienia faktur cegły, tynku, kamienia i drewna.
Główne działania modernizacyjne, włącznie z wymianą zniszczonych stropów, objęły wnętrze budynku.
Wprowadzono szereg zmian przystosowujących obiekt do nowej funkcji - żłobka
 • realizacja inwestycji pozwoliła na rewitalizację zabytkowego budynku, stanowiącego niegdyś składową ważnego dla miasta Zabrze kompleksu zabudowań socjalno-usługowych Huty Donnersmarck,
 • remont budynku umożliwił podkreślenie i wydobycie walorów zabytkowych obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, a co za tym idzie - zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta,
 • inwestycję przeprowadzono zgodnie z wszelkimi wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków, z dbałością o należyte wyeksponowanie detalu architektonicznego,
 • odtworzenie elementów rekonstruowanych poprzedzono badaniami kwerendalnymi i wykonano zgodnie z dostępnym materiałem ikonograficznym,
 • wszelkie nowelizacje za cel nadrzędny obierały nawiązanie do zabytkowej struktury,
 • niezwykle ważne okazało się ożywienie przestrzeni zabytkowej poprzez przywrócenie jej lokalnej społeczności i wzmocnienie tożsamości lokalnej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Żłobek Miejski w Zabrzu. Widok na główne wejście do ceglanego budynku willowego. Na pierwszym planie, schody z metalową balustradą prowadzące do wejścia głównego. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłasz Żłobek Miejski w Zabrzu. Widok od strony ulicy na narożnik budynku oraz wejście boczne ze schodami. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Żłobek Miejski w Zabrzu; widok na wejście boczne do budynku, ze schodami od strony ulicy. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Żłobek Miejski w Zabrzu Zdjęcie fragmentu zabytkowego okna w ceglanej ścianie budynku, z ozdobnym kamiennym obramowaniem i gzymsem. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.