Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego

Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego. Po lewej stronie ażurowa wieża widokowa, po prawej ceglane ruiny dawnego spichlerza, w tle budynek Centrum z dwuspadowym c
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego to zadanie, w ramach którego przewidziano inwestycje przyczyniające się do zatrzymania degradacji cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt mających swoje siedliska w dolinie potoku oraz budowę ośrodka prowadzącego działania promocyjne i edukacyjne, związane z bioróżnorodnością. Inwestycja umożliwiła renowację, zabezpieczenie oraz ekspozycję - pod okiem konserwatora zabytków - ruin dawnego spichlerza, a wcześniej „zamku” Wilczków, odsłoniętych podczas prac archeologicznych. Budynek CEE, jako obiekt edukacyjno-administracyjny, przeznaczony jest do realizacji wydarzeń edukacyjnych, lekcji i warsztatów (m.in. edukacyjnych, przyrodniczych i krajoznawczych, w tym z zakresu bioróżnorodności, edukacji klimatycznej i regionalizmu) dla dzieci i młodzieży, warsztatów dydaktycznych, wykładów i szkoleń oraz niewielkich, okazjonalnych ekspozycji, uzupełniających ofertę edukacyjną obiektu. W budynku znajduje się również Punkt Informacji Turystycznej. Stojąca na szczycie zamkowego wzgórza wieża widokowa pełni rolę punktu obserwacyjnego na zrewitalizowaną w ramach inwestycji dolinę i jej otoczenie. Na terenie kompleksu Doliny Potoku Czechowickiego znajdują się ścieżki spacerowe i dydaktyczne, edukacyjny plac zabaw, użytek ekologiczny „Czechowicka Dolina Jaskrów” z altaną rekreacyjną i pomostami na palach, a także zbiorniki retencyjne z miniaturami zapór wodnych, służące ochronie przeciwpowodziowej i edukacji hydrologiczno-klimatycznej a nawet hotele dla ptaków. Inwestycja miała na celu podkreślić zastane wartości i walory krajobrazowe, uwidocznić dawny układ urbanistyczny tych terenów, a także dostarczyć nowe przestrzenie usługowe, edukacyjne oraz rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.

 

Zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej i Doliny Potoku Czechowickiego! Położony w historycznym centrum Czechowic, w otoczeniu najstarszych zabytków kulturowych i przyrodniczych miasta obiekt to miejsce, w którym akcentuje się ekologiczne, przyrodnicze, kulturowe, krajoznawcze i rekreacyjne walory gminy. Krzewi się tutaj także wiedzę w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody oraz działa na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa miasta. Wszystko to odbywa się z naciskiem na promowanie krajoznawstwa i turystyki, w szczególności pieszej i rowerowej.
Więcej szczegółów na stronie http://cee.czechowice-dziedzice.pl/
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego. Po lewej stronie ażurowa wieża widokowa, po prawej ceglane ruiny dawnego spichlerza, w tle budynek Centrum z dwuspadowym c Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego. Widok z góry na wijące się ścieżki spacerowe i dydaktyczne, po prawej ażurowa wieża widokowa. W tle drzewa i czubek wieży Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego. Na pierwszym planie aleja spacerowa z wysokimi drzewami po lewej stronie i ażurową wieżą widokową, po prawej przeszklona e Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego. Widok wnętrza - Na pierwszym planie ciemna podłoga, po prawej stronie, między drewnianymi elementami konstrukcji, przy ok