Park Miejski w Siewierzu zrealizowany w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu

Głównym celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy w Gminie Siewierz poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. W ramach projektu utworzono na terenie dotychczas zdewastowanym i nieużytkowanym atrakcyjny teren zielony o szerokim oddziaływaniu: przyrodniczym, zdrowotnym, rekreacyjnym, z wykorzystaniem walorów naturalnych i lokalizacyjnych obszaru Parku Miejskiego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, terenem szpitala Chorób Płuc a rzeką Przemszą. W ramach zagospodarowania terenu Parku Miejskiego wykonano prace mające na celu ochronę znajdującego się na tym obszarze użytku ekologicznego „W dolinie Przemszy” oraz ochronę przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego w postaci ciągów pieszo rowerowych wraz z kładkami, budowę urządzeń służących edukacji przez zabawę oraz stref dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych. Ponadto w ramach projektu utworzono plenerowy ośrodek edukacji ekologicznej, na który składają się zielony tunel, zielone igloo oraz nasadzenia roślinności miododajnej i jadalnej wraz z urządzeniami i tablicami edukacyjnymi. Zagospodarowanie zielonych terenów umożliwia obserwację roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, jak również dotarcie z informacją o środowisku przyrodniczym do jak najszerszego grona zwiedzających poprzez spacer i wypoczynek na wolnym powietrzu, a także pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym. Dzięki przyjętym rozwiązaniom architektonicznym powstała wysokiej jakości przestrzeń publiczna poprawiająca jakość życia nie tylko mieszkańców Gminy Siewierz, ale całego regionu. Utworzone zostało miejsce aktywnego wypoczynku, które pozwala na łączenie funkcji rekreacyjnych z edukacyjnymi w pełnej równowadze z naturą. Przyjmując rozwiązania urbanistyczne        i architektoniczne nadrzędnym celem było zachowanie wysokich walorów krajobrazowych terenu połączonych    z atrakcyjnością aktywnych stref wypoczynku.

Na realizację projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności na rok 2019.

Realizacja została zakończona i odebrana w dniu 4 grudnia 2019 roku.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu Park Miejski w Siewierzu