Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej

photo_274_1668.jpg photo_274_1668.jpg

Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Karola Miarki , Jagiellońskiej oraz Słodczyka w Zabrzu.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się zurbanizowany teren śródmiejski oraz niezainwestowane działki. Znaczący zakres terenu przeznaczonego pod inwestycję został zabudowany obiektem kubaturowym,
który w strefie ograniczającej się do zabudowy podziemnej, w sensie terenowym stanowi strefę przedwejściową
w formie uporządkowanego placu publicznego, dostępnego z ul. K. Miarki i ul. Jagiellońskiej. Ponadto
zrealizowano podziemny łącznik do istniejącego kanału sztolni pod ul. K. Miarki.
Wykorzystując naturalny spadek terenu przy ul. K. Miarki oraz odtworzenie repliki i koryta wylotu sztolni,
zrealizowano zorganizowaną i utwardzoną przestrzeń publiczną w formie amfiteatru, funkcjonującą zarówno
jako element komunikacji pionowej w terenie, jak również przestrzeń rekreacyjną umożliwiającą organizację
imprez okolicznościowych.
Celem było stworzenie kompleksu obiektów tworzących spójną przestrzeń dobrze zorganizowaną zarówno
w obszarze ruchu turystycznego jak i administracji nimi.
Dostęp publiczny do projektowanego budynku przewidziano wyłącznie w formie pieszej, z istniejących
chodników przy ul. K. Miarki i ul. Jagiellońskiej. Dostęp kołowy (techniczny i pożarowy) do obiektu umożliwiają
w/w drogi publiczne.
Ukształtowanie terenu wokół inwestycji jest konsekwencją założenia mającego na celu odtworzenie
historycznego kształtu wylotu sztolni. W związku z w/w uwarunkowaniami, uformowanie skarp w zachodniej
i północnej części terenu inwestycji ma na celu sugestię przebiegu dawnego kanału.
Przy ul. Słodczyka zorganizowano parking dla potrzeb inwestycji. Teren lokalizacji parkingu przy ul. Słodczyka,
był nieużytkiem (zieleń niska nieuporządkowana) stanowiącym pas pomiędzy wałem rzeki Bytomki a drogą
publiczną. Pozostała część terenu wokół parkingu i budynku głównego stanowi komunikację wewnętrzną,
place, ścieżki dla pieszych i gazony zieleni.
Teren inwestycji wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr A/220/07, jako teren znajdujący się w bezpośrednim
otoczeniu zabytku – Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Planowana inwestycja nie ingeruje w zabytkowy
charakter terenu i nie degraduje jego wartości zabytkowych.
Budynek jako obiekt towarzyszący zrealizowanej replice sztolni, przeznaczony na cele turystyczne, obejmuje
lokalizację funkcji administracyjnych i socjalnych obsługi ruchu turystycznego, jak również lokalizację funkcji
ekspozycji muzealnej, wraz z towarzyszącą funkcją gastronomiczną. Uwzględnia także możliwość
funkcjonowania przedmiotowego obiektu jako centrum informacji turystycznej miasta Zabrze oraz możliwość
bezpośredniego skomunikowania w/w budynku (łącznikiem na poziomie piwnic) z istniejącym kanałem Sztolni,
umożliwiającą właściwe całoroczne funkcjonowanie obiektu turystycznego.
W związku z restauracją części podziemnej skomunikowano kanał sztolni z projektowanym budynkiem, tak aby
zwiedzający mogli wyjść lub wejść do sztolni poprzez projektowany budynek. W związku z faktem, że w tym
punkcie trasy wycieczkowej zlokalizowano końcowy przystanek odcinka sztolni pokonywanego kolejką górniczą,
w kondygnacji podziemnej przewidziano miejsce na peron i bocznicę , z której zapewniono niezależny
techniczny dostęp do torowiska z zewnątrz obiektu (dostępny tylko dla personelu ). Dodatkowo na kondygnacji
podziemnej znajdować się będą pomieszczenia techniczne (zarówno budynku jak i części związanej z kanałem
sztolni ), kotłownia węzeł sanitarny, pomieszczenia mogące pełnić rolę sal ekspozycyjnych czasowych wystaw
związanych tematycznie z przedsięwzięciem, bezpośrednio dostępne z chodników ulic Jagiellońskiej i K. Miarki,
z punktem informacyjnym, skomunikowane z pozostałymi pomieszczeniami i kondygnacjami obiektu za pomocą
klatki schodowej i windy. Na tym poziomie znajdują się również pomieszczenia dla personelu obiektu.
Pierwsze piętro, dostępne klatką schodową i windą jest kondygnacją niedostępną dla zwiedzających, znajdują
się tam biura oraz pomieszczenia obsługi z wew. węzłem sanitarnym i aneksem socjalnym.
Drugie i trzecie piętro to kawiarenka / miejsce odpoczynku dla turystów, o podstawowym zakresie działalności
gastronomicznej (napoje ciepłe i zimne, paczkowane produkty spożywcze) wraz z węzłami sanitarnymi dla
kobiet i mężczyzn.
Wewnętrzny układ komunikacyjny oparto o główny pion komunikacyjny, który stanowi winda i wydzielona klatka
schodowa.
Zaprojektowany układ prowadzi zwiedzających od wejścia głównego z hallu na parterze (informacja, punkt
obsługi klienta), w stronę głównego kierunku zwiedzania tj. do części podziemnej /oraz na piętra.
Budynek zaprojektowano w taki sposób, aby współgrał bryłowo (w odniesieniu do wysokości i ciężaru
geometrycznego) z otoczeniem, a równocześnie odróżniał się formalnie od pozostałych obiektów wskazując
miejsce, które zwiedzający musi zobaczyć. Ze względu na podziemny charakter obiektu oraz słabą ekspozycję
repliki wylotu sztolni, bryła tworzy dominantę sygnalizującą obiekt.
Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w taki sposób aby swą bryłą oraz ukształtowaniem terenu wokół niego,
odzwierciedlał charakter swego przeznaczenia, podkreślając równocześnie wyodrębnione w nim strefy
funkcjonalne.
Kształt budynku i jego usytuowanie eksponuje jego część reprezentacyjną (dla zwiedzających). Wejście główne
zaprojektowano od strony ul. K. Miarki i dodatkowe od ul. Jagiellońskiej. Budynek jest jednym z trzech obiektów
położonych przy trzech udostępnianych wylotach sztolni. Zastosowane materiały i sposób projektowania brył
oraz układów funkcjonalnych jest różny (mimo stosowania podobnych rozwiązań) w każdej lokalizacji lecz
spójny dla całości i nawiązuje do przemysłowego charakteru rewitalizowanych obiektów.
Cały budynek wraz z otoczeniem jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (komunikacja, sanitariaty,..itp.).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_274_1668.jpg photo_274_1669.jpg photo_274_1670.jpg photo_274_1671.jpg