Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Parku Miejskim

photo_264_1630.jpg photo_264_1630.jpg

Celem niniejszej inwestycji była popularyzacja unikatowych walorów kulturowych Gminy
Strumień dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Przedmiotem projektu stała
się budowa fontanny solankowej oraz zagospodarowanie Parku Miejskiego, będącego
elementem zespołu staromiejskiej zabudowy Strumienia z końca XV wieku. Utworzone
zostało doskonałe miejsce dla pobudzania życia kulturalnego i turystycznego w oparciu o
znaczny potencjał artystyczny, twórczy i intelektualny mieszkańców Gminy Strumień.
Projekt przyczynił się również do wykorzystania bogatych i cennych zasobów solanki
jodowo-bromowej, znanej z leczniczych właściwości.
Przedsięwzięcie składa się z trzech etapów:
I etap: Współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
W ramach I etapu wykonana została rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu
wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego.
W obrębie działań rewaloryzacyjnych zostały wykonane następujące prace:
- wycinka drzew i krzewów,
- frezowanie pni po wycince,
- dowóz i rozścielenie ziemi,
- prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzew i krzewów,
- wymiana obrzeży trawnikowych,
- wykonanie trawników dywanowych,
- uzupełnienie zieleni, założenie rabat bylinowych, posadzenie róż,
- sadzenie drzew piennych, krzewów liściastych i iglastych,
- kolorowanie powierzchni obsadzonych krzewami, drzewami, bylinami.
Dzięki rewaloryzacji Park zyskał na estetyce i doskonale komponuje się w przestrzeni
publicznej miasta.
II etap: projekt pn. „Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej
architektury w Strumieniu”.
W ramach projektu wykonano:
− budowę fontanny solankowej o powierzchni 14,64 m2 oraz pojemności (ilość solanki)
3,86 m3. Solanka pochodzi z istniejącego ujęcia solanki jodowo – bromowej zlokalizowanej
w miejscowości Zabłocie, na terenie Gminy Strumień,
− konserwację i restaurację zabytkowego Pomnika Ofiar Hitleryzmu (oczyszczanie powierzchni,
dezynfekcja mikroflory, konserwacja metalu, usunięcie zacieków i wybarwień
z patyny, impregnacja, wymiana zdestruowanych partii pomnika, sklejenie
odłamań pomnika, hydrofobizacja betonu, patynowanie figur, lazowanie powierzchni),
− remont schodów i dojścia do pomnika Ofiar Hitleryzmu w Strumieniu,
− stworzono monitoring, umieszczono 4 kamery monitoringu,
− wykonano oświetlenia, wymieniono sieć oświetleniową i ustawiono 19 szt. lamp
oświetleniowych,
− zbudowano plac zabaw,
− zagospodarowano teren, powstał chodnik wokół fontanny z ławkami parkowymi
i rzeźbami ozdobnymi (Utopiec i Żaba – nawiązujące do nazwy produktu turystycznego
Żabi Kraj).
Przeprowadzone działania inwestycyjne zaowocowały wzrostem atrakcyjności przestrzeni
publicznej i w sposób znaczący zwiększyły funkcjonalność tej przestrzeni. Dzięki realizacji
projektu zostało zachowane dziedzictwo kulturowe zgromadzone w Parku Miejskim w
Strumieniu. Jest to miejsce ogólnodostępne, o pow. 1,4 ha na terenie którego znajduje się
plac zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe, pomnik poświęcony Ofiarom Faszyzmu oraz
drobne elementy małej architektury. Teren Parku znajduje się w centrum Strumienia, na
płaskim terenie charakteryzującym się dużą ilością zieleni, a także sporym nasyceniem
elementami małej architektury. Realizacja projektu przyczyniła się do udziału
społeczeństwa Gminy Strumień w życiu kulturalnym regionu i do wzrostu ruchu
turystycznego. Wzbogaciła Gminę Strumień i woj. śląskie o nowy obiekt przeznaczony dla
działań kulturalnych i w związku z tym przyniosła następujące korzyści:
- większe uczestnictwo w kulturze mieszkańców oraz większe możliwości twórców i stowarzyszeń dla działań w oparciu o istniejącą bazę w subregionie południowym,
- zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Gminy Strumień wynikający
z pogranicznego położenia,
-wzbogacenie kalendarza imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych będących
przejawem znakomitych tradycji kulturalnych Strumienia,
- poprawa zdrowia mieszkańców poprzez pełniejsze wykorzystanie jednego z cenniejszych
zasobów województwa śląskiego, jakim jest solanko jodowo-bromowa,
- pełniejsze wyeksponowanie i wypromowanie lokalnych cieszyńskich tradycji, co jest
cennym potencjałem regionu.
III etap: projekt pn.: „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu”.
Projekt polega na kompleksowej odnowie Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do
rejestru zabytków oraz stworzeniu zaplecza do organizowania przedsięwzięć z zakresu
kultury i rekreacji. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. W ramach projektu wykonano:
- wybrukowano teren pod scenę i widownię o powierzchni 27,4x21,0 m,
- szachownicę z płyt chodnikowych zlokalizowaną centralnie na placu,
- zakupiono szachy plenerowe,
- osadzone zostały trzy stoliki do gry w szachy oraz stół do ping-ponga,
- wykonano obrzeża placu oraz chodników z krawężnika ogrodowego,
- zakupiono 48 szt. ławek oraz zamontowano latarnie parkowe.
Ponadto zakupiono halę namiotową montowaną w sezonie letnim, zamontowano kosz do
gry w koszykówkę, odtworzono jamę smoczą, która stanowi atrakcję dla dzieci i turystów.
Dzięki realizacji tej inwestycji park stał się miejscem rozwoju kultury i współpracy
międzynarodowej, ponieważ powstała nieistniejąca dotychczas przestrzeń do organizacji
dużych imprez plenerowych. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia udziału
społeczeństwa w życiu kulturalnym, wzbogaciło i podniosło jakość oferty kulturalnej,
wpłynęło na zwiększenie ruchu turystycznego.
Dzięki realizacji całego przedsięwzięcia rewitalizacji Parku Miejskiego w Strumieniu,
zmienił on radykalnie swoje oblicze. Do tej pory zaniedbane alejki parkowe, zniszczone
ławki i kosze na śmieci odstraszały mieszkańców, którzy rzadko tu przychodzili, przy
jednoczesnym braku alternatywnych miejsc spotkań. Powstało miejsce, w którym możliwa
jest intensyfikacja działań w zakresie kultury i rekreacji. Odbywają się tam imprezy
sportowo-rekreacyjne ( Majowy Bieg Międzynarodowy, Otwarty Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Strumienia) oraz kulturalne ( m.in.spotkania filmowe KINONAM, plenerowe
„EURO”, wieczór z kulturą żydowską, występy zespołów regionalnych, pokaz motocykli
zabytkowych, Noc Andersena, Piknik Słowiański, Strumieński Festiwal Artystyczny, Dzień
Tradycji, Pieśni, Stroju i Tańca).W Parku mają też swoje miejsce dzieci dzięki budowie
placu zabaw.
Park jest skonstruowany w sposób przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Alejki
parkowe są szerokie i równe. Zlikwidowano schody i wybudowano wygodne podjazdy.
Ustawiono również dużo ławek dzięki czemu np. chodzący o kulach w każdej chwili może
przysiąść i odpocząć. Otwarcie na osoby niepełnosprawne zachęciło również do takich
działań lokalnych przedsiębiorców. Stojąca w parku restauracja jest także dostępna dla
niepełnosprawnych. Zarówno zewnętrzny, letni ogródek jak i wejście do restauracji
wyposażone są w podjazdy dla niepełnosprawnych. Właściciele zwiększyli zakres swoich
usług a lokal stał się miejscem otwartym na nowych klientów. Nowy design parku sprawił,
że przebywanie w nim stało się interesujące, uporządkowanie przestrzeni parkowej
doprowadziło do poprawy estetyki krajobrazu, a co za tym idzie doprowadziło do
zwiększenia ruchu turystycznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_264_1630.jpg photo_264_1631.jpg photo_264_1676.jpg photo_264_1677.jpg