Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

photo_263_1626.jpg photo_263_1626.jpg

Celem rozbudowy było stworzenie kompleksu obiektów dydaktycznych na potrzeby Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach.
Drugi etap tj. przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuację zamierzenia inwestycyjnego w zakresie
rozbudowy Wydziału m.in. poprzez stworzenie jednolitego kompleksu dydaktyczno - naukowego, przy
jednoczesnej likwidacji istniejącej bazy dydaktyczno - naukowej realizowanej w obiektach w Sosnowcu i
Katowicach, których rozwiązania przestrzenne nie odpowiadały wymogom obecnych przepisów i norm.
Dotyczy to w szczególności zagadnień ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń sanitarno — higienicznych,
poprawności pod względem wymaganej wielkości przestrzeni poszczególnych pomieszczeń dydaktyczno —
naukowych oraz bezpieczeństwa higieny pracy i ergonomii.
Założony przez Inwestora program użytkowy, wymogi technologiczne poszczególnych pracowni i
laboratoriów, połączenia funkcjonalne poszczególnych obiektów, wpłynęły zasadniczo na przedstawione
rozwiązanie projektowe.
Zaprojektowany układ urbanistyczny, mimo znaczących ograniczeń elementami istniejącej zabudowy
( istniejący budynek Wydziału Farmaceutycznego, budynek zaplecza techniczno- administracyjnego) oraz
istniejące obiekty do wyburzenia pozwolił na stworzenie przedmiotowego kompleksu obiektów.
Forma nowoprojektowanego obiektu musiała być również spójna z istniejącą zabudową.
Projektowany budynek składa się z 3 połączonych ze sobą brył opisanych ze względów funkcjonalnych w
sposób następujący:
a) Budynek główny
b) Sala audytoryjna z Przewiązką
c) Kotłownia
Projektowany obiekt wraz z istniejącym 5-cio kondygnacyjnym budynkiem Wydziału Farmaceutycznego
SUM, w którym obecnie mieści się dziekanat oraz parterowy budynek zaplecza technicznoadministracyjnego,
tworzy spójny pod względem użytkowym kompleks obiektów dla realizacji
funkcjonalnych zamierzeń Inwestora.
a) Budynek główny- zlokalizowany równolegle do zachodniej granicy działki.
- powierzchnia zabudowy - 1 140,83 m2
- powierzchnia netto ( w tym użytkowa) - 4 947,21 m2 ( 2 761,67 m2)
- kubatura - 24 398,40 m3
Budynek „główny” zaprojektowany jako obiekt 6 – cio kondygnacyjny
( ostatnia, 6- ta kondygnacja „ niepełna”)
Wysokość kondygnacji - 3,85 m (nawiązująca do wys. kond. istn. bud. Wydziału)
Na poziomie przyziemia ( - 3,85) poszerzenie rzutu ( od strony północno - wschodniej) dla funkcji sali
ćwiczeń Studium wychowania fizycznego.
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej wylewanej, ze ścianami zewnętrznymi
i wewnętrznymi częściowo wylewanymi.
Część elewacji wykończona ścianą osłonową- kasety elewacyjne zaprojektowane są indywidualnie.
Dla obiektu zaprojektowano dwie wewnętrzne wydzielone i obudowane klatki schodowe z
bezpośrednim wyjściem na zewnętrz budynku.
Wejście główne do budynku ( dozorowane portiernią) na poziomie parteru ( 0,00)
od strony ul. „dojazdowej” ( ulica prostopadła do ul. Jedności), oraz wejście „robocze”
na poziomie – 3,85 ( przyziemie) od strony wewnętrznego placu parkingowego.
Dodatkowo, poprzez przewiązkę (na dwóch poziomach) budynek łączy się z salą audytoryjną i bud.
istn. Wydziału.
Jednostki dydaktyczne występujące w obiekcie:
· Studium Wychowania Fizycznego
· Katedra i Zakład Biologii Molekularnej
· Zakład Chemii Białek i Enzymów (Proteomiki)
· Katedra i Zakład Biofarmacji
· Katedra i Zakład Analizy Instrumentalnej
· Katedra i Zakład Biochemii
· Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej
· Katedra i Zakład Immunologii i Serologii
· Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
· Zakład Wirusologii
· Zakład Biologii Komórki
· Kolegium Kształcenia Podyplomowego
· Sala komputerowa
· Sala laboratoryjno-seminaryjna studentów
b) Sala audytoryjna z Przewiązką
· Przewiązka
- powierzchnia zabudowy- 186,36 m2
- powierzchnia netto- 273,14 m2
- kubatura- 1 626,02 m3
Przewiązka została zaprojektowana jako przekryty ciąg komunikacyjny łączący projektowany budynek
„główny”, istniejący budynek Wydziału oraz salę audytoryjną.
Przewiązka to obiekt dwu i jednokondygnacyjny ( częściowo na słupach).
· Sala audytoryjna ( dla ok. 300 słuchaczy)
- powierzchnia zabudowy- 289,56 m2
- powierzchnia netto- 508,34 m2
- kubatura- 3 380,00 m3
Budynek sali audytoryjnej został zaprojektowany jako budynek dwukondygnacyjny na rzucie trapezu.
Na kondygnacji przyziemia ( - 3,85 ) zlokalizowano zespoły sanitarne, szatnię oraz pomieszczenia
techniczne dla obsługi Sali.
Sala o układzie audytorium posiada dodatkowo dwa wyjścia ewakuacyjne z poziomu wykładowcy.
Siedziska (zaprojektowano w systemie „ dydaktycznym” tj. każdy fotel posiada składany pulpit na
oparciu poprzedniego siedziska.
Wejście na salę zlokalizowano na osi wejścia głównego istniejącego budynku Wydziału z poziomu
spocznika półpiętra ( + 1,925 ).
b) Kotłownia, stacja trafo
Budynek kotłowni gazowej- budynek parterowy styczny z północną ścianą elewacyjną budynku
głównego”. Kominy dla odprowadzenia spalin mocowane na ścianie elewacyjnej budynku „głównego”
- powierzchnia zabudowy- 111,73 m2
- powierzchnia netto- 94,03 m2
- kubatura- 532,95 m3
Budynek techniczny ( stacja trafo )- budynek parterowy, zlokalizowany w miejscu istniejącego
budynku magazynowego w rejonie północnym działki.
- powierzchnia zabudowy- 12,92 m2
- powierzchnia netto- 12,00 m2
- kubatura- 45,00 m3

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_263_1626.jpg photo_263_1627.jpg photo_263_1628.jpg photo_263_1629.jpg