Gospodarcza brama śląska etap I - uruchomienie zagłębiowskiej strefy gospodarczej - rejon Maczki Bór

photo_261_1618.jpg photo_261_1618.jpg

PRZEDMIOTEM PROJEKTU BYŁO KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PO DAWNEJ
KOPALNI PIASKU \"MACZKI-BÓR\", POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 1 DROGI (OK.
1,47KM) WRAZ Z CHODNIKIEM I ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, MODUŁÓW RETENCYJNO-ODWADNIAJĄCYCH, WYKONANIU OŚWIETLENIA DROGI,
BUDOWIE TŁOCZNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWIE MOSTU NA CIEKU RZEKI BOBREK.
W WYNIKU KOMPLEKSOWEGO UZBROJENIA POWSTAŁ ATRAKCYJNY I W PEŁNI PRZYGOTOWANY OBSZAR DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW CHCĄCYCH ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. TEREN TEN UZYSKAŁ DOSTĘP DO
PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY, JAK RÓWNIEŻ ZOSTAŁ SKOMUNIKOWANY Z SIECIĄ TRANSPORTOWĄ REGIONU, W
WYNIKU POWSTANIA NOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.
ZASADNICZYM CELEM ZAGOSPODAROWANIA TEGO TERENU JEST UZYSKANIE WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ REGIONU ŚLĄSKIEGO, OSIĄGNIĘCIE OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO POPRZEZ
WIELOFUNKCYJNE WYKORZYSTANIE ZDEGRADOWANYCH, NIEZAGOSPODAROWANYCH OBSZARÓW NA RZECZ
ROZWOJU NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_261_1618.jpg photo_261_1619.jpg photo_261_1620.jpg photo_261_1621.jpg