AQUADROM – pływacki kompleks sportowo - rekreacyjny

photo_259_1610.jpg photo_259_1610.jpg

Kompleks rekreacyjno-sportowy Aquadrom znajduje się w Dolinie Kłodnicy, która wydaje się lokalizacją
najbardziej optymalną, wszechstronnie ekonomiczną i zapewniającą możliwie szeroką ofertę w zakresie
organizacji wolnego czasu, wypoczynku i zaplecza sportowego. Obszar ten integruje istniejące parki, tereny
zielone i nieużytki w strefę terenów o szerokiej gamie atrakcji i bogatym wachlarzu usług rekreacyjnych dla
mieszkańców Rudy Śląskiej i turystów. Ponadto dzięki połączeniu z ważnymi arteriami komunikacyjnymi
(tj. autostradą A4, Drogową Trasą Średnicową, liniami autobusowymi) Aquadrom jest obiektem łatwo
dostępnym dla mieszkańców i gości spoza miasta.
Kompleks basenowy budowany był z założeniem maksymalnego zachowania topografii terenu oraz
przylegających obszarów. Wysunięte na południe powierzchnie wodne i tereny do leżakowania w połączeniu ze
strefą zieleni izolacyjnej do rzeki Kłodnicy tworzą strefę buforową oddzielającą tereny rekreacyjno-sportowe
od pozostałych terenów. W najbliższej przyszłości, pomiędzy bryłą obiektu i rzeką Kłodnicą, poza basenem
zewnętrznym i obszernymi miejscami do leżakowania, przewidziano miejsce dla sportów plażowych i plac
zabaw dla najmłodszych.
Wachlarzowa forma architektoniczna głównego, dominującego obiektu kubaturowego wykreowała
charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny i ponadregionalny symbol urbanistyczny promujący miasto Ruda
Śląska. Bryła obiektu otwiera się z południowego wschodu na południowy zachód zapewniając w ten sposób
swobodny wgląd w krajobraz z każdej, wewnętrznej strefy funkcjonalnej. Forma budynku jest korzystnym
połączeniem wymagań architektonicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Kąpielisko zaprojektowane na
planie wachlarza jest przykryte wachlarzowatą konstrukcją dachu. Zastosowanie półprzeźroczystego pokrycia
dachowego i mocno przeszklonych powierzchni fasad umożliwia rozwój roślinności w warunkach zbliżonych do
naturalnych także we wnętrzu kompleksu. Dzięki przeźroczystości elewacji i pokrycia dachowego naturalne
zjawiska przyrodnicze, tj. słońce, chmury, światło, zieleń stają się częścią atmosfery obiektu, sprawiając
wrażenie kąpieli pod gołym niebem.
Kompleks basenów Aquadrom uwzględnia oraz pokrywa zainteresowania i potrzeby każdej grupy potencjalnych użytkowników, w każdej grupie wiekowej i w każdej warstwie społecznej. Wewnątrz obiektu stworzono zindywidualizowane przestrzenie funkcjonalne, odpowiednie do oczekiwań użytkowników. Są to strefy:
sportowa, rekreacyjna, brodzików dla rodziców z małymi dziećmi, saun oraz w przyszłości obiekty fitness i odnowy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_259_1610.jpg photo_259_1611.jpg photo_259_1612.jpg photo_259_1613.jpg