SportPark – Park Sportowy

photo_247_1562.jpg photo_247_1562.jpg

Projekt pn. „SportPark – Park Sportowy” jest elementem szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez oba
miasta pn. „Ogród dwóch brzegów”, polegającego na stworzeniu na brzegach Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie transgranicznego centrum turystyczno-rekreacyjnego obu miast. Realizacja projektu była współfinansowana
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz -RP 2007 –
2013.
Celem projektu była rewitalizacja i rozbudowa parków: Pod Wałką w Cieszynie i Adama Sikory w Czeskim Cieszynie
położonych nad graniczną rzeką Olzą. Obszar ten po zagospodarowaniu i modernizacji ma stanowić
transgraniczny kompleks rekreacyjno-sportowy służący mieszkańcom obu miast. Rzeczowa realizacja projektu
obejmuje:
1. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w parku Pod Wałką i Parku A. Sikory. Ścieżki stanowią elementy pętli rowerowej
biegnącej w obu miastach, której realizacja przebiega etapami.
2. Zagospodarowanie parków na cele rekreacyjne (place zabaw, ścieżki dla pieszych, mała architektura, miejsce
piknikowe, jeziorko, skwer, rewaloryzacja zieleni).
3. Modernizację kempingu – budowa zaplecza socjalnego, noclegowego, gastronomicznego, stanowisk caravaningowych
i campingowych.
4. Modernizację zalewu kajakowego.
5. Budowę boisk – piłka nożna, siatkówka, koszykówka.
6. Budowę parkingu w rejonie Stadionu „ Pod Wałką”
Elementem łączącym funkcjonalnie i architektonicznie tereny objęte projektem po obu stronach rzeki jest
wybudowany most sportowy na Olzie łączący oba miasta. Most ten stał się węzłem komunikacyjnym na
terenach rekreacyjno - sportowych zlokalizowanych w Parku Pod Wałką i w okolicach Parku Sikory. Za jego
pomocą zostały połączone nabrzeża, parki, aleje i obiekty sportowo – rekreacyjne. Umożliwia on pełne
wykorzystanie ścieżek pieszo - rowerowych powstałych w ramach zrealizowanego równolegle projektu
„SportPark - Park Sportowy”, które wspólnie z mostem utworzą pętlę dla pieszych, rowerzystów, osób na
rolkach itp.
Most o którym mowa wyżej został zrealizowany w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”. Jest to polsko
-czeski projekt transgraniczny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przedsięwzięcie jest kolejnym, po „Revitalpaku” i „SportParku”, zadaniem
wynikającym ze strategii zagospodarowania brzegów Olzy po obu stronach granicy w Cieszynie i Czeskim
Cieszynie tzw. Ogrodu Dwóch Brzegów.
Projekt pn. „SportPark – Park Sportowy” został oddany do użytku w roku 2012 wraz z projektem „SportMost –
Most Sportowy”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_247_1562.jpg photo_247_1563.jpg photo_247_1564.jpg photo_247_1565.jpg