Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu PREZYDENT

photo_246_1558.jpg photo_246_1558.jpg

Celem inwestycji było oczyszczenie z odpadów i rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością górniczą
otoczenia wieży wyciągowej szybu PREZYDENT w Chorzowie. Wieża stanowi pamiątkę przeszłości
przemysłowej, jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego i znajduje się na szlaku zabytków
tego regionu. Obiekt ten jest własnością miasta i został przed kilku laty odrestaurowany i podświetlony.
Koncepcja rewitalizacji przewidywała zagospodarowanie terenu w kierunku rekreacyjnym , przyrodniczokrajobrazowym
z zachowaniem niektórych elementów dawnego zagospodarowania, np. zabytkowa brama
wejściowa, fragment ogrodzenia, alejka kasztanowców i wybrane okazy drzew. Zagospodarowanie terenu
przeprowadzono w sposób nawiązujący do elementów zegara słonecznego, w którego centrum znajduje się
wieża szybowa, a koncentrycznie wokół niej są usytuowane ciągi komunikacyjne oraz zieleń ozdobna. Wokół
wieży zostały wykonane ciągi komunikacyjne, tj. alejki stanowiące ciągi piesze oraz jezdne. Odtworzony został
historyczny ciąg komunikacyjny – aleja kasztanowców. Wykonano plac ekspozycyjny o nawierzchni z płyt
betonowych i kostki granitowej z utrwalonym wzorem na posadzce nawiązującym do funkcji górniczych terenu
a także plac o nawierzchni żwirowej z przeznaczeniem do organizowanie imprez. Na całym terenie
rozmieszczono betonowe kwietniki z roślinnością ozdobną i założono trawniki. Wyposażono teren w ławki i
kosze na śmieci, wybudowano plac zabaw dla dzieci. Cały obszar jest ogrodzony i oświetlony lampami
stojącymi o kształtach nawiązujących do lamp górniczych. W efekcie przeprowadzonej rewitalizacji terenowi
zostały przywrócone walory środowiskowe i estetyczne na całej powierzchni zdewastowanej działalnością
górniczą. Obecnie może on pełnić funkcje kreacyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_246_1558.jpg photo_246_1559.jpg photo_246_1560.jpg photo_246_1561.jpg