Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

photo_245_1554.jpg photo_245_1554.jpg

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych usytuowany jest
w Chorzowie, w zachodniej części miasta, na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego składającego się
z działek o łącznej powierzchni 167 626 m2. Teren, na którym zlokalizowano ŚMCEiBI to teren powojskowy
spełniający wszystkie wymogi stawiane budynkom, które mają pomieścić nowoczesną aparaturę, gdyż nie ma tu
żadnych zakłóceń mających decydujący wpływ na wyniki pomiarów.
W wybudowanym obiekcie zastosowano współczesne materiały wykończeniowe i nowoczesną technologię,
przez co budynek ŚMCEiBI odpowiada światowym tendencjom kształtowania kampusów uniwersyteckich.
Zespół budynków, składający się z dwóch bloków funkcjonalnych – trzykondygnacyjnego bloku południowego
pełniącego funkcje dydaktyczne, oraz czterokondygnacyjnego bloku północnego pełniącego funkcje
dydaktyczno-naukowe, niezbędne do prowadzenia dydaktyki, posiada dachy płaskie, nawiązując tym do już istniejącej zabudowy.
Cały zespół zaprojektowano używając trzech podstawowych materiałów wykończenia zewnętrznego
– współczesna ceramika, tynk i szkło. Zarówno ściany zewnętrzne jak i cała przestrzeń wewnętrzna operują
tym samym językiem architektonicznym, co potęguje wrażenie przenikania się wnętrza z otoczeniem.
Zaprojektowany budynek spełnia zróżnicowane wymogi funkcji, jednocześnie jest obiektem o ciekawej
architektonicznie bryle doskonale wpisującym się w otoczenie. Obiekt ten odznacza się klarownym układem
funkcji oraz dużą subtelnością, gdyż podstawowym jego celem jest nie tylko stworzenie użytkownikom
Centrum przestrzeni do nauki i pracy w oparciu o nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne oraz laboratoria
i pracownie, ale także dostarczenie odpowiednich przeżyć estetycznych. Cały obiekt został tak
zaprojektowany, aby mogły z niego w pełni korzystać również osoby niepełnosprawne.
Zaprojektowany został również dodatkowy układ połączeń komunikacyjnych obsługujących Centrum wraz
z miejscami parkingowymi. Nawierzchnie utwardzone otaczające zaprojektowany zespół tzn. drogi dojazdowe
wewnętrzne, chodniki etc. - wykonane zostały z elementów ażurowych, chłonących wody opadowe. Całość
wkomponowana została w istniejący teren w ten sposób, aby uszanowany został szczególny walor miejsca –
park wraz z pomnikiem Powstańca Śląskiego, który w połączeniu z traktem pieszym stanowi o atrakcyjności
tego miejsca.
Budowa ŚMCEiBI jest przedsięwzięciem istotnym z punku widzenia przyjętej strategii rozwoju
Uniwersytetu Śląskiego, która wpisuje się w opracowane przez Komisję Europejską strategie akcentujące rolę
szkolnictwa wyższego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia, bliską współpracę szkół wyższych z sektorem gospodarki (w zakresie kształcenie specjalistów z
danej dziedziny , a w szczególności z przemysłem zaawansowanych technologii oraz otwartość i współpracę
międzynarodową środowisk akademickich.
Budowa nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego mającego na celu integrację możliwości
dydaktycznych śląskich uczelni, w szczególny sposób wpływa na realizację głównego celu XIII osi priorytetowej
Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którym jest rozwój
nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych
technologii.
Powstanie ŚMCEiBI przyczyniło się do realizacji stawianych Uczelni celów poprzez:
- Poprawę stanu infrastruktury wydziałów technicznych Uniwersytetu Śląskiego będącego uczelnią
publiczną.
- Zwiększenie dostępu do nowoczesnej, unikatowej aparatury dydaktyczno-badawczej skupionej
w nowoczesnych, certyfikowanych laboratoriach oraz pracowniach spełniających standardy UE,
- Zwiększenie dostępu do nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych, w tym
zwłaszcza Internetu szerokopasmowego.
- Tworzenie europejskiej sieci kontaktów pomiędzy specjalistami w oferowanych dziedzinach oraz
zwiększenie możliwości uczestnictwa w europejskich projektach edukacyjno-badawczych w wyniku
rozwijania współpracy z zagranicznymi ośrodkami w Niemczech i Francji.
- Organizację studiów o charakterze międzynarodowym (polsko-francuskim) w ramach kierunku fizyka, o
specjalności Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowania.
- Stworzenie warunków do integracji dydaktycznej śląskich uczelni.
- Zapewnienie uczelniom szybszego reagowania na zmiany wynikające przede wszystkim z potrzeb
otoczenia gospodarczego poprzez utworzenie specjalistycznej jednostki prowadzącej niezbędne analizy
rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów z danej dziedziny.
- Wykształcenie specjalistów niezbędnych do zapewnienia obsługi i dalszej modernizacji stworzonej
infrastruktury, zapewniające trwałość i efektywność tej inwestycji.
Projekt Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych przyczynia się do
realizacji celów zawartych w zasadniczych dokumentach strategicznych, między innymi poprzez rozwój
edukacji i przedsiębiorczości. Ponadto długotrwałe oddziaływanie projektu przede wszystkim w regionie Polski
południowej, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki, lepszej integracji środowiska
akademickiego i biznesowego, zmniejszenia bezrobocia w wyniku lepszego dostosowania jakości wykształcenia
do potrzeb nowoczesnego rynku pracy.
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, prowadząc kształcenie oraz
prace badawcze do celów dydaktycznych w takich dziedzinach jak zdrowie, nowe materiały i technologie oraz
nauki obliczeniowe, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, a tym samym realizuje
również Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 roku, jak również
Krajowego Programu Ramowego.
ŚMCEiBI poprzez wysokiej jakości działalność dydaktyczno-naukową, zgodnie z opracowanymi założeniami programowymi, zapewnia:
· rozwój wysokich technologii - dziedzin i dyscyplin nauk stosowanych, pożądanych z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego kraju,
· wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii,
· upowszechnianie uzyskanej wiedzy,
· współpracę międzysektorową i łączenie potencjałów,
a tym samym przyczynia się do realizacji Strategii Lizbońskiej, która, między innymi poprzez rozwój edukacji i
przedsiębiorczości, ma doprowadzić kraje Unii do gospodarki opartej na wiedzy (GOW) i do zwiększenia jej
innowacyjności.
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, poprzez ofertę
interdyscyplinarnych standardów kształcenia i prowadzenie badań naukowych do celów dydaktycznych,
ukierunkowanych na współpracę międzyuczelnianą i międzynarodową, wpisuje się w politykę Unii Europejskiej
w ramach sektora szkolnictwa wyższego .
Ponadto poprzez zwiększenie atrakcyjności studiowania na kierunkach strategicznych z punktu widzenia
regionu i kraju, działania na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększania
efektywności funkcjonowania Uniwersytetu, a także rozwoju infrastruktury uczelnianej, w tym infrastruktury
informatycznej, projekt ŚMCEiBI jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2007-2015”
Projekt w pozytywny sposób wpływa także na realizację europejskiej polityki równych szans, gdyż zapewnia
równość dostępu do kształcenia bez względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd oraz orientację seksualną; równość dostępu do kształcenia dla osób niepełnosprawnych
(zaprojektowana infrastruktura jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównania
szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy).
Obszarem oddziaływania Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych -
nowoczesnego ośrodka dydaktyki i badań o znaczeniu regionalnym, krajowym i europejskim, będzie nie tylko
województwo śląskie, ale również województwa ościenne, jak i kraj.
Konkurencyjność projektu w skali krajowej i regionalnej polega przede wszystkim na utworzeniu
unikatowych specjalności i autorskich kierunków kształcenia wzorowanych na kierunkach studiów
realizowanych w najbardziej rozwiniętych krajach świata przez czołowe uniwersytety. Kierunki oraz
specjalności o charakterze interdyscyplinarnym integrują wszystkie działy wiedzy, które uczestniczą w
prognozowaniu i kształtowaniu zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowania środowiskiem, uwzględniając w
tym w szerszym zakresie nauki społeczne i ekonomiczne, ze względu na kształtowanie świadomości społecznej
oraz społecznych celów rozwoju.
Projekt ŚMCEiBI jest projektem pod każdym względem nowatorskim, jeśli chodzi o myślenie o szkolnictwie
wyższym i badaniach dydaktyczno-naukowych na Śląsku. Jego powstanie wiąże się z niespotykanym dotąd
rozwojem szkolnictwa wyższego w regionie i jednoczesnym powielaniem przez największe śląskie uczelnie
ofert edukacyjnych na tych samych kierunkach studiów.
Zakres przestrzenny oddziaływania i tym samym pozyskiwania odbiorców projektu można określić
szeroko jako europejski. Takie rozszerzenie zakresu jest uzasadnione ze względu na globalizację rynku
edukacyjnego oraz fakt pojawiania się coraz większej ilości studentów zagranicznych w Polsce. Jednak
zdecydowana większość beneficjentów pochodzi z Polski, a w szczególności regionu południowo-zachodniego.
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, jako własność Uniwersytetu
Śląskiego, będzie służyć całemu społeczeństwu nie tylko z regionu Śląska, ale i z całego kraju w dłuższej
perspektywie czasowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_245_1554.jpg photo_245_1555.jpg photo_245_1556.jpg photo_245_1557.jpg