Budynek Biurowy Siedziby Zarządu „ERA” Sp. z o. o. Przebudowa z nadbudową.

photo_244_1550.jpg photo_244_1550.jpg

Przebudowa istniejącego budynku usługowo – biurowego z jego nadbudową. Obiekt z lat 70-tych XX w. był wielokrotnie
przekształcany w latach 90-tych. Rozpoznanie geologiczno – inżynierskie wskazało na możliwość wystąpienia deformacji
nieciągłych. Zaprojektowano przestrzenną pracę żelbetowych skrzyń podpiwniczenia z zastosowaniem ściągów stalowych,
wzmocniono ramy żelbetowe konstrukcji. Lekką strukturę stalową nadbudowy zwieńczono świetlikami. Wewnętrzne atrium
i przeszklenia wnętrz potęgują wrażenie transparentności prestiżowego, publicznie łatwo dostępnego obiektu. Budynek użytkuje
firma świadcząca wielorakie usługi użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem – w swojej misji - aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ciągłość tożsamości przestrzennej ma zasadnicze znaczenie kulturotwórcze. Rewitalizacja zdegradowanej technicznie i funkcjonalnie kubatury, jest odpowiedzią projektantów i Inwestora na szerzący się prymitywizm wyburzeń tak wielu, kulturowo cennych obiektów. Autorzy, mimo złożonych uwarunkowań lokalizacji, odczytują z szacunkiem potencjał zastanej struktury budowlanej. Proponują architekturę będącą współczesną interpretacją modernistycznego dziedzictwa, z zastosowaniem wysokiego poziomu współczesnych technologii budowlanych. Obiekt, ze względu na jego cechy
funkcjonalno – przestrzenne i położenie, posiada też szczególne znaczenie dla przestrzeni publicznej miasta Chorzowa. Jest zlokalizowany niemalże „na” szlakach komunikacji publicznej – kołowej i tramwajowej – w eksponowanej strefie wjazdu do śródmieścia. Realizuje obecnie centralne funkcje administracyjno – biurowo – szkoleniowe dużego ośrodka aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_244_1550.jpg photo_244_1551.jpg photo_244_1552.jpg photo_244_1553.jpg