Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

photo_243_1546.jpg photo_243_1546.jpg

Powódź, która w 2010 r. dotknęła m.in. Powiat Bieruńsko-Lędziński oraz potrzeba wzmocnienia instytucjonalnego
jednostki, jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, w znacznej mierze realizująca inwestycje z zakresu usuwania
skutków powodzi, przyczyniły się do powstania nowego obiektu.
Inwestycja obejmowała rozbiórkę starej (barakowej) zabudowy PZD i budowę nowego kompleksu budynków
wraz modernizacją i rozbudową przyłączy: energetycznego, wodociągowego, sanitarnego i teletechnicznego.
Mała architektura (ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci), zieleń oraz nowe, panelowe ogrodzenie udanie porządkują
przestrzeń wokół nowych zabudowań PZD.
Inwestycja ta o wartości 3,3 mln zł realizowana była ze środków budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dotacji
celowej otrzymanej z budżetu Województwa Śląskiego oraz dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.
Podczas powodzi w 2010 roku, w nocy z 16 na 17maja, zatopieniu uległa siedziba Biura Terenowego Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z magazynami przeciwpowodziowymi, znajdująca się
przy ul. Starowiślanej 7. Stan tych pomieszczeń oraz ich położenie podważał sens ich odtworzenia w tym samym
miejscu.
Nowa siedziba Powiatowego Zarządu Dróg mieści się w dwukondygnacyjnym, przeszklonymi klimatyzowanym
obiekcie, w którym oprócz zarządu drogowego swoje miejsce ma również Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych – Oddział w Bieruniu o kubaturze 3.860,81 m3.
Oprócz budynku PZD na tej samej działce, o powierzchni 5.406,00 m2, zlokalizowanej przy ulicy Warszawskiej
168, znalazły miejsce Powiatowe i Wojewódzkie Magazyny Przeciwpowodziowe o kubaturze 1.389,53 m3
i powierzchni użytkowej ponad 170 m2.
Projektowany budynek jest obiektem o funkcji magazynowej bez stanowisk pracy, jako pomieszczenia do przechowywania
sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych.
W ramach wyposażania magazynu przeciwpowodziowego powiatu bieruńsko-lędzińskiego zakupiony został
sprzęt, który w razie potrzeby może być szybko użyty do akcji przeciwpowodziowej, o wartości ponad 140 tys. zł.
Na zakupy te składają się między innymi:
dwie łodzie motorowe, agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe, węże, plandeki, folie, sprzęt ratowniczy
oraz cały szereg drobnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań, począwszy od łopat.
Kubatura budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi wynosi
5.260, 34 m3, w tym budynek PZD 3.860,81 m3, a budynek magazynowy 1.369,63 m3.
Ponadto w 2011 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 na projekt obejmujący
budowę bezprzewodowych publicznych punktów dostępu do Internetu (hot-spotów) na terenie siedzib
jednostek organizacyjnych powiatu takich jak: Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu oraz
Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze w Lędzinach.
Dostęp do szerokopasmowego, bezpiecznego Internetu w kluczowych dla powiatu lokalizacjach, pozbawionych
dotąd tego rodzaju infrastruktury komunikacyjnej zapewniają infokioski oraz hot-spoty, pozwalające włączyć się
do sieci w samych budynkach jak i w promieniu 100m od nich. Łączyć się z Internetem można przy użyciu własnych
urządzeń, takich jak: notebooki, netbooki, palm topy, telefony komórkowe i poprzez wszelkie mobilne urządzenia
teleinformatyczne.
Ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, zieleń udanie porządkują przestrzeń wokół nowych zabudowań PZD
oraz ułatwiają osobom przebywającym na terenie wymienionych jednostek lub w ich najbliższym sąsiedztwie bezpieczne
łączenie się z Internetem i spokojnie korzystać z jego zasobów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_243_1546.jpg photo_243_1547.jpg photo_243_1548.jpg photo_243_1549.jpg