Dworzec kolejowy - Będzin Miasto

photo_241_1538.jpg photo_241_1538.jpg

Realizację rzeczową projektu „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową
wraz z pełną modernizacją budynku” podzielono na 3 etapy.
W pierwszym i drugim etapie obejmującym okres 2007-2009 dokonano częściowych prac remontowych, których
realizacja obejmowała :
Etap I - wykonanie robót dekarskich (rozebranie szczytu komina na wieży i jego odtworzenie, remont konstrukcji
dachów, wymiana pokrycia dachów, remont instalacji odwodnienia dachów, docieplenie stropodachu), remont
elewacji wraz z wymianą okien i drzwi, remont i przebudowę instalacji odgromowej.
Etap II - wymianę wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz wentylacji i klimatyzacji,
instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej, wykonanie iluminacji elewacji, prace ogólnobudowlane
związane z instalacjami,
Etap III - prace prowadzone były w okresie 2010-2012:
budynek od strony Placu Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej (maksymalnie dopuszczalne konstrukcyjnie
wyburzenia pozostałych ścian działowych i nośnych parteru w celu uzyskania jednoprzestrzennych pomieszczeń,
które będą mogły być w elastyczny sposób adaptowane do wymogów przyszłych użytkowników, otwarcie budynku
na Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, poprzez powiększenie otworów okiennych w ścianie zachodniej,
zabudowa częściowa holu głównego z zastosowaniem lekkich, szklanych ścian wydzielających, które umożliwią
wgląd na pierwotne ściany holu oraz nie będą ingerowały w pierwotny kształt górnej części holu z oknami
i użebrowaniem stropu; zabudowana część holu powiększy powierzchnię lokali zgrupowanych wokół holu, które
przewidziano do wynajęcia dla potrzeb kawiarni, restauracji itp., stworzenie dostępu do węzła cieplnego poprzez
wejście z podwórka, likwidacja na piętrze części dachów parterowych dworca i wykonanie na tej powierzchni
tarasu oraz pomieszczenia po dawnej poczekalni, adaptacja pomieszczenia po byłej poczekalni na parterze
na lokal przewidziany na wynajem, stworzenie dostępu na obydwa perony z poziomu holu poprzez windę
osobowo – towarową, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, wygospodarowanie w przestrzeniach
po byłym tunelu bagażowym dodatkowych pomieszczenie typu „kiosk”, zagospodarowanie podwórka w sposób
parkowy z zielenią urządzoną i małą architekturą (ławki, fontanna, zadaszenie); podwórko to może służyć jako
ogródek letni dla lokali umiejscowionych na parterze budynku).
budynek od strony ul. Sienkiewicza (likwidacja jednego biegu schodowego i wykonanie w jego miejscu widny
na peron oraz pomieszczenia komercyjnego typu „kiosk” dostępnego od ul. Sienkiewicza, wykonanie wejścia
na peron ze środka elewacji za pomocą schodów terenowych z pochylnią dla niepełnosprawnych, zamknięcie
drzwiami prowadzącymi na peron oraz na ulicę pozostałej klatki schodowej, wykonanie wewnątrz pomieszczenia
prac wykończeniowych, tj. wymianę tynków sufitów, ułożenie gresowych wykładzin na ścianach i posadzkach, remont schodów i poręczy, wyposażenie budynku w instalacje oświetleniową.
Celem ogólnym modernizacji budynku dworca było przywrócenie ładu przestrzennego i funkcjonalnego obiektu
i otoczenia dworca kolejowego w Będzinie dla stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Śródmieścia,
jego promowania wśród osób przyjezdnych oraz przeciwdziałania degradacji historycznego kwartału dworcowego.
W wyniku realizacji inwestycji uzyskano
- nową funkcję pomieszczeniom obiektu dworca,
- zagospodarowano teren przyległy z nadaniem odpowiednich walorów estetycznych,
- poprawiła się dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększono estetykę i standard korzystania z Dworca,
- stworzono warunków estetyczno - funkcjonalnych zachęcających do korzystania z Dworca.
W wyniku wdrożenia inwestycji osiągnięto następujące rezultaty:
- powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana: 1181,16 m2 (dotyczy obiektu dworca, z wyłączeniem Straży
Miejskiej i budynku gospodarczego - 1590,27 minus 409,11 m2)
- liczba nowych obiektów przeznaczonych pod usługi na terenach zrewitalizowanych 7 szt.,
- powierzchnia zagospodarowanego przyległego otoczenia 2131,62 m2 (powierzchnia działki nr 27
od ul. Małachowskiego (bez pow. zabudowy budynkiem głównym oraz gospodarczym) – 957,12 m2, powierzchnia
działki nr 27 od ul. Sienkiewicza - 858,5 m2, powierzchnia działki nr 28 – 316 m2),
- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów: 0,32068 ha (ogółem bilans terenu wg projektu architekt.).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_241_1538.jpg photo_241_1539.jpg photo_241_1540.jpg photo_241_1541.jpg