Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe – Etap IA

photo_236_1531.jpg photo_236_1531.jpg

Realizacja inwestycji polegała na budowie obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zamku w Siewierzu. Inwestycję zlokalizowano w sąsiedztwie wybudowanego w 2010 roku kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Dzięki realizacji zadania Gmina wzbogaciła się o kolejne dwa korty tenisowe, plac zabaw, skatepark i bieżnię. Ponadto urządzono tereny zielone i zamontowano elementy małej architektury.

Korty tenisowe usytuowane zostały w najbardziej wysuniętej na północ części bazy sportowej. Nawierzchnię kortów wykonano z poliuretanu w dwóch kolorach. Korty otoczone zostały piłkochwytami o wysokości 4 metrów, podwyższonymi od strony zachodniej do 6 metrów. Wyposażenie obiektów stanowią siatki do tenisa, stanowiska sędziowskie oraz ławeczki.

Wybudowany w ramach zadania plac zabaw jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Gminie Siewierz. Składa się z jedenastu urządzeń zabawowych, w tym ze statku integracyjnego i fortecy, nawiązujących tematycznie do istniejącego otoczenia, tj. rzeki Przemszy i Zamku. Ponadto, na placu zabaw zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę typu ważka, huśtawkę ważkę z systemem poziomującym, huśtawkę na sprężynie, koło wirujące, zestaw zręcznościowy z przeplotnią z lin, domek zabawowy z piaskownicą. Na placu wykonano również specjalną arenę do oryginalnej gry w tzw. „panna”. Gra ta polega na rywalizacji pomiędzy dwoma piłkarzami, którzy starają się przechwycić piłkę i za pomocą zręcznego dryblingu przepuścić ją pomiędzy nogami przeciwnika, który tym samym przegrywa bądź traci punkt. Nawierzchnia placu zabaw wykonana została z bezpiecznych płyt gumowych, w trzech kolorach, o grubości dostosowanej do wysokości upadku z danego urządzenia. Plac ma ciekawy kształt trójkąta o zaokrąglonych narożach. Ogrodzenie placu zabaw stanowi stylowy murek z cegły z metalową balustradą. Uzupełnieniem tego obiektu są ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnię skateparku wykonano z betonu o grubości 15 cm i powierzchni ponad 500 m2. Na elementy wyposażenia złożyły się: quarter, bank, funbox z grindboxem 3/3 i rurką 2/3, funbox piramida z grindboxem i rurką, grindbox i rurka prosta.

Czterotorowa bieżnia wykonana została z czerwonego poliuretanu na asfaltowej podbudowie, ma łączną długość 120 m i szerokość ponad 5 m. Bieżnia jest atrakcyjnym obiektem dla treningów, przeznaczonym nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale wszystkich zainteresowanych chcących sprawdzić bądź poprawić swoją kondycję. Wzdłuż bieżni zbudowano dojście do kortów tenisowych. Chodniki spacerowe wykonano również przy placu zabaw i skateparku. Nawierzchnię ciągów komunikacyjnych wykonano z kostki betonowej w kolorze żółtym. Cały teren oświetlony został lampami parkowymi. Ponadto, korty tenisowe posiadają oświetlenie w postaci projektorów umieszczonych na czterech wysokich masztach.

Mając na względzie fakt, że projekt sąsiaduje w obiektem zabytkowym, konieczne było zachowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych i jakości wykonywania robót. Dzięki temu stworzono teren o wysokiej estetyce, wartości turystycznej oraz zadbano o jego wyjątkowy wizerunek turystyczny i kulturowy.

Bezpośrednim celem przedsięwzięcia było stworzenie i rozwój regionalnego produktu turystycznego, jakimi jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i technicznej przy Zamku w Siewierzu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków rozwoju tzw. „przemysłu czasu wolnego”. Przedsięwzięcie charakteryzuje się szerokim oddziaływaniem społecznym i ekonomicznym, ukierunkowanym na zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia. Wśród licznych celów pośrednich realizacji projektu wymienić należy poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Siewierz, Zagłębia Dąbrowskiego i całego subregionu. Dzięki realizacji zadania nastąpiła poprawa infrastruktury sportowej, zwiększenie ilości osób spędzających w aktywny sposób wolny czas i wybierających zdrowy tryb życia, zwiększenie ilości turystów, poprawa konkurencyjności i wizerunku gminy, poszerzenie oferty w zakresie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, zmniejszenie stopnia występowania patologii i przestępczości w szczególności wśród młodych ludzi. Projekt pozwoli na dodatkowe rozpromowanie omawianego terenu w regionie, gdyż w oczach turystów zwiększy się jego atrakcyjność. Duży plac zabaw z nietypowymi urządzeniami i o kolorowej nawierzchni bezpiecznej oraz skate park to obiekty oryginalne, nie występujące standardowo przy zabytkach – wręcz przeciwnie – takie połączenie różnych funkcji, dla szerokiej grupy turystów (o różnym stopniu aktywności, w różnym wielu i o odmiennych zainteresowaniach) stworzyło unikalny obszar turystyczny w regionie. Infrastruktura jest dodatkowo wsparta poprzez tereny zielone o wysokiej wartości przyrodniczej (sąsiedztwo rzeki Przemszy). Nie bez znaczenia jest też fakt, że teren jest bardzo łatwo dostępny zarówno dla turystów zmotoryzowanych jak i rowerzystów. Obszar połączony jest szlakiem rowerowym z Gminami: Dąbrowa Górnicza, Będzin i Sławków zrealizowanym w ramach partnerskiego projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji \"Centrum Sportów Letnich i Wodnych - Pogoria\" – etap I.

Roboty budowlane związane z realizacją bazy sportowej odebrane zostały w dniu 29 listopada 2011 r. Inwestycja stanowiła drugi etap realizacji projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA. W ramach pierwszego etapu wykonano w 2010 roku ścieżkę rowerową łączącą Zamek w Siewierzu ze zbiornikiem wodnym Kuźnica Warężyńska. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Baza sportowa jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich, zgodnie z polityką równych szans. Projekt ten przedstawia takie rozwiązania, które będzie sprzyjać przełamaniu izolacji społecznej osób (również niepełnosprawnych) z obszarów zarówno miejskich, jak i wiejskich. Przedsięwzięcie to uwzględnia w swym zakresie przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. integracyjny zestaw na placu zabaw), między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych. Projekt prowadzi do zwiększenia partycypacji w życiu społecznym osób z grup marginalizowanych, poprawia dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Faza projektowania przedmiotowej inwestycji odbywała się z udziałem konsultacji społecznych. Skate park został w całości zrealizowany zgodnie z sugestiami lokalnej młodzieży. Obecnie obiekt przyciąga rzesze młodych ludzi nie tylko z Gminy, ale również z ościennych gmin i powiatów, w tym osób korzystających ze skate parku z sposób profesjonalny i wyczynowy. Powstanie tego obiektu wzbudzało ogromny entuzjazm użytkowników już w trakcie budowy i stanowi doskonałą alternatywę dla spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi. Natomiast zlokalizowana obok bieżnia zrealizowana została na wniosek Dyrektora miejscowego Zespołu Szkół (Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne) chcącego zapewnić odpowiednie warunki rozwoju fizycznego i doskonalenia talentów sportowych.

Przyjęty w 2010 roku Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych gminy Siewierz zakłada występowanie trzech markowych produktów turystycznych, w tym ruiny zamku siewierskiego wraz z pozostałym zabytkowym układem architektonicznym oraz „naturalne” tereny rekreacyjno-sportowe. Założenie to zostało potwierdzone w przeprowadzonych badaniach, co oznacza, że każdy z tych produktów odgrywa rolę w promocji turystycznej Gminy. Uzasadniona więc była lokalizacja inwestycji pomiędzy ruinami Zamku, a zielonymi terenami przyległymi do rzeki Przemszy. Projekt zdecydowanie przyczynił się do poprawy atrakcyjności Gminy i regionu. Największa atrakcja Miasta – Zamek w Siewierzu, przyciąga w ciągu jednego dnia nawet ponad 1800 turystów. Z dokładnych statystyk prowadzonych przez Fundację „Zamek Siewierski” wynika, że zdecydowany odsetek odwiedzających to mieszkańcy województwa (w tym spoza Gminy Siewierz), przy jednoczesnym sporym udziale odwiedzających z całego kraju, a także zagranicy. Dodatkowa infrastruktura turystyczna i sportowa w sąsiedztwie Zamku pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć tę liczbę turystów i umożliwi ich zatrzymanie na dłużej na terenie Gminy i województwa.

Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Zamku w zamierzeniu Gminy ma zaspokajać różnorakie potrzeby mieszkańców i turystów. W poprzednich latach została wykonana sąsiadująca z inwestycją infrastruktura sportowa - zrealizowany kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”. W związku z ogromnym zainteresowaniem przedmiotowym obszarem ze strony turystów, Gmina dostrzegła potrzeby rozbudowy tej infrastruktury, jak również infrastruktury okołoturystycznej. Odwiedzający omawiany teren (Zamek w Siewierzu wraz z obszarem przyległym) turyści to w wielu przypadkach osoby preferujące aktywny styl życia (rowerzyści, pasjonaci zabytków), którzy chętnie korzystają również z terenów spacerowych wokół Zamku i prowadzących do zamku szlaków rowerowych. Takie osoby oczekują wysokiej jakości infrastruktury, która pozwoli zatrzymać się na dłużej w miejscu zwiedzania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_236_1531.jpg photo_236_1532.jpg photo_236_1533.jpg