Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury

photo_228_1507.jpg photo_228_1507.jpg

Inwestycja polegała na przebudowie jedynej w północnej części województwa śląskiego dawnej synagogi na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Żarkach. Od czerwca 2009 roku do listopada 2011 roku dokonano gruntownej modernizacji obiektu użyteczności publicznej podnosząc jego walory funkcjonalne z wielką troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny budynek przystosowany pod cele kulturalne z salą widowiskową, garderobami, pracowniami tematycznymi, salami wystawienniczymi i mulimedialnymi, biurami, pomieszczeniami gospodarczymi.
Nastąpił wzrost powierzchni użytkowej obiektu o około 50 proc. w ramach tej samej kubatury poprzez wprowadzenie dodatkowych stropów.
Przebudowa wyodrębniła wizualnie dawną synagogę w elewacjach północnej i południowej, efekt osiągnięto wprowadzając rozwiązania architektoniczne – dawne detale oraz podświetlając budynek.
Nawiązano w fasadzie zachodniej do dawnego wyglądu (przedwojennego) – w zakresie szczytu, detali architektonicznych, trzyosiowego układu otworów w ścianie. W trakcie modernizacji wykonano:  osuszanie ścian i wymianę instalacji, przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni, wykonanie elewacji, montaż przeszklonego dachu nad częścią alkierzową od strony wschodniej i świetlików dachowych. Ponadto dobudowano od strony południowej dwukondygnacyjny obiekt mieszczącego funkcje cateringowe oraz salę multimedialną.

Został również zagospodarowany teren wokół obiektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie z Priorytetu IV Kultura, z Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 4 930 231,91 zł
Wartość dofinansowania: 4 090 743,05 zł

Zmodernizowany dom kultury (dawna synagoga) jest jedynym z najbardziej atrakcyjnych obiektów na jednym w województwie śląskim Szlaku Kultury Żydowskiej w Żarkach, który powstał przy współudziale środków finansowych Samorządu Województwa Śląskiego.

Żarki były od XVII wieku małym, ale wielonarodowym miastem. Przed II wojną światową liczba ludności żydowskiej przewyższała liczbę ludności polskiej. Jeszcze dzisiaj niektórzy określają Żarki mianem \"żydowskie\". Do czasów współczesnych zachował się kirkut (około 1100 macew), charakterystyczna zabudowa w centrum oraz właśnie dawna synagoga, która po modernizacji stanowi wielką atrakcję turystyczną.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_228_1507.jpg photo_228_1508.jpg photo_228_1509.jpg