Adaptacja stołówki akademickiej przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach na Centrum Kultury Studenckiej \"Mrowisko\"

photo_225_1498.jpg photo_225_1498.jpg

W ostatnich latach wzrost liczby studentów Politechniki Śląskiej, związany z powstaniem nowych kierunków oraz ze zwiększeniem liczby przyjęć na kierunki istniejące sprawił, że zaistniała potrzeba stworzenia obiektu, który z jednej strony usprawniłby pracę prężnie rozwijających się organizacji studenckich, a z drugiej strony był dla młodzieży akademickiej miejscem organizacji imprez, spotkań i spędzania wolnego czasu. Dotychczasowa siedziba samorządu studenckiego Politechniki Śląskiej oraz klubu Spirala w budynku dawnego kinoteatru „X” nie była przystosowana dla działalności organizacyjno biurowej, a ze względu na zmieniające się standardy użytkowe oraz zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie użytkowe nie była w stanie sprostać potrzebom. Rozproszenie siedzib organizacji studenckich uniemożliwiało sprawne podejmowanie inicjatyw, a brak bazy techniczno-lokalowej znacznie obniżało standard  działań.

Stąd Rektor Politechniki Śląskiej wystąpił z inicjatywą adaptacji niezagospodarowanego budynku stołówki akademickiej nr 2 na nowoczesne centrum życia studenckiego oraz miejsce pracy organizacji studenckich. Jednocześnie założył likwidację prowizorycznych pomieszczeń biurowych, a także przywrócenie pierwotnej funkcji zabytkowemu budynkowi kinoteatru „X”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_225_1498.jpg photo_225_1499.jpg photo_225_1500.jpg