Rewitalizacja placu w otoczeniu historycznego pomnika Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrowa Zielona

photo_223_1492.jpg photo_223_1492.jpg

Inwestycja miała na celu przywrócenie walorów historycznych i kulturalnych pomnikowi Tadeusz Kościuszki. Cel ten osiągnięto poprzez rewitalizację i zagospodarowanie otoczenia – placu przy pomniku. Zakres prac obejmował wyrównanie i utwardzenie terenu, położenie
nawierzchni z kostki brukowej wraz z elementami zieleni i małej architektury turystycznej, wytyczenie miejsc parkingowych oraz ciągów jezdnych i pieszych wraz z organizacją ruchu.
Realizacja tej inwestycji przywróciła dawną świetność tego miejsca oraz oddała dla mieszkańców nową estetyczną przestrzeń kulturalną w miejscowości.
Realizacja operacji poprzez zagospodarowanie otoczenia pomnika T. Kościuszki przyczyniła się również do poprawy estetyki miejscowości oraz wzrostu atrakcyjności turysty cznej regionu dzięki racjonalnemu wykorzystaniu walorów historycznych i kulturalnych. co pozwoliło na zachowanie tożsamości społczności wiejskiej, dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu.
Inwestycja stanowi część wspólnej polityki LGD w zakresie ochrony zabytków, walorów historycznych i kulturowych regionu.

Inwestycja została zrealizowana dzięki przyznanej pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
W ramach praktyk zawodowych uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w Złotym Potoku zaprojektowali i dokonali nasadzenia roślin.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_223_1492.jpg photo_223_1493.jpg photo_223_1494.jpg