Przebudowa stadionu sportowego „LKS Przemsza” w Siewierzu

photo_221_1486.jpg photo_221_1486.jpg

Realizacja inwestycji polegała na kompleksowej przebudowie stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu, zlokalizowanego przy ul. Sportowej.

Zadanie obejmowało między innymi przebudowę płyty głównej boiska o nawierzchni z wysokiej jakości trawy rolowanej naturalnej. Ponadto wybudowano: wolnostojącą, niezadaszoną trybunę, budynek zaplecza techniczno-socjalnego zadaszony trybuną, boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, dwa korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej z drenażem, parking, chodniki i place.
W ramach zadania także wyburzono istniejący budynek techniczno-gospodarczy, przebudowano ogrodzenie stadionu oraz zagospodarowano zieleń i zamontowano obiekty małej architektury. Cały teren stadionu został oświetlony, w tym boisko główne, co umożliwia wieczorne rozgrywki.

Nowy budynek techniczno-socjalny, stanowiący zaplecze stadionu obejmuje szatnie dla dwóch drużyn piłkarskich wraz z węzłami sanitarnymi, szatnię dla sędziów, pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz pomieszczenia sanitariatów dla kibiców. Budynek ma jedną kondygnację z dachem spełniającym jednocześnie funkcję zadaszonej trybuny z siedziskami na 416 osób. W pomieszczeniach budynku wykonano system mechanicznej wentylacji nawiewnej oraz ogrzewanie elektryczne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Zaprojektowane dojścia oraz układ funkcjonalny budynku zapewniają bezkolizyjny ruch pieszy kibiców, piłkarzy i sędziów.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Siewierz. Cele ogólne projektu można określić jako: poprawa infrastruktury sportowej, zwiększenie ilości osób spędzających w aktywny sposób wolny czas i wybierających zdrowy tryb życia, zwiększenie ilości turystów, poprawa konkurencyjności i wizerunku gminy, poszerzenie oferty w zakresie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, zmniejszenie stopnia występowania patologii i przestępczości w szczególności wśród młodych ludzi, zmniejszenie odsetka zachorowalności mieszkańców gminy (zwłaszcza młodzieży) na choroby cywilizacyjne, rozwój branży turystyczno-wypoczynkowej w gminie. Uzasadnieniem podjętej inwestycji jest przekonanie, że aktywny styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej jest elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych i wpływa na poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców regionu.

Zrealizowany projekt wpisuje się w zasady polityki równości szans i eliminowania dyskryminacji. Nierówność szans dotyczy między innymi dostępu mieszkańców terenów wiejskich do podstawowej infrastruktury społecznej – w tym wypadku sportowej. Fakt braku odpłatności za korzystanie z infrastruktury sportowej na terenie stadionu LKS „Przemsza” zgodny jest też z polityką równości szans pomiędzy osobami o różnym statusie materialnym. Dostępność ośrodka dla wszystkich mieszkańców Gminy bez względu na płeć, wiek, wykształcenie jest także zgodna z polityką równych szans. Projekt ten przedstawia takie rozwiązanie, które będzie sprzyjać przełamaniu izolacji społecznej osób (również niepełnosprawnych) z obszarów zarówno miejskich, jak i wiejskich. Dzięki realizacji przedsięwzięcie to uwzględnia w swym zakresie przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych. Projekt prowadzi do zwiększenia partycypacji w życiu społecznym osób z grup marginalizowanych, poprawia dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej a tym samym stwarza dla osób niepełnosprawnych atrakcyjną ofertę spędzenia czasu wolnego i promuje zdrowy tryb życia wśród tych grup. Na pozostałe polityki horyzontalne: ochrona środowiska naturalnego i społeczeństwo informacyjne, projekt ma wpływ neutralny.

Roboty budowlane na stadionie sportowym zakończyły się w dniu 21 września 2011 r. a protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 28 września 2011 r. W dniu 16 października 2011 r. odbył się mecz otwarcia, w którym siewierska drużyna LKS Przemsza wygrała 3:1 z Tęczą Błędów, dzięki czemu została wówczas liderem w sosnowieckiej klasie A. Treningi na nowoczesnym i profesjonalnie wyposażonym stadionie mają szanse przyczynić się do jeszcze większego wzrostu formy i wielu piłkarskich sukcesów.
Jako jeden z rezultatów realizacji projektu przewiduje się wzrost liczby imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na przebudowanym stadionie do ilości 40, w których rocznie zauczestniczy około 7 tys. osób. Wśród tych imprez znajdą się m.in.: rozgrywki o mistrzostwo A-klasy (z bardzo prawdopodobnym awansem do wyższej ligi), międzynarodowy mecz reprezentacji Siewierza i Edelény (Węgry) i turnieje sportowe z udziałem drużyn aglomeracji śląskiej.

Do nowoczesnych rozwiązań należy zaliczyć klimatyzowane szatnie oraz oświetlenie płyty głównej, niespotykane na stadionach piłkarskiej A-klasy. Ponadto oryginalnym rozwiązaniem jest nowoczesny budynek jednokondygnacyjny z dachem będącym jednocześnie zadaszoną trybuną z siedziskami dla 416 osób.
Dzięki stadionowi powstał nowy produkt turystyczny: turystyka aktywna (do tej pory w Siewierzu istniała tylko turystyka kulturowa i sakralna). Rozwijaniem tego potencjału zajmuje się nowo powstała instytucja — Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki. Dzięki temu, że ma pod swą opieką zarówno infrastrukturę sportową jak i turystyczną, może ona tworzyć ciekawe, bogate i interdyscyplinarne oferty spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców. W ostatnich dwóch latach zainicjowano działania promocyjne zmierzające do zmiany obrazu ziemi siewierskiej oraz rozszerzenia go o przymiotniki „sportowa” i „wypoczynkowa”. Służyły temu m.in. dwie Premie Lotne podczas dwóch edycji wyścigów Tour de Pologne w 2010 i 2011 roku, udział gminy w Ogólnopolskim Turnieju Sportowym Miast i Gmin czy akcje „Polska Biega”. Dzięki nowemu stadionowi i znakomitej promocji (wyrażanej także przez świetną postawę piłkarzy LKS Przemsza w rozgrywkach) liczymy na niechybny sukces tej dziedziny turystyki w kolejnych latach w Siewierzu.

Przebudowa stadionu bardzo pozytywnie wpłynęła na estetykę krajobrazu. Istniejące wcześniej zdewastowane trybuny oraz nieatrakcyjny budynek zostały zburzone. Murawę boiska głównego oraz boiska treningowego stanowi wysokiej jakości trawa z rolki. Wybudowano nowoczesny budynek jednokondygnacyjny, parterowy z oryginalnym rozwiązaniem dachu, spełniającego jednocześnie funkcję zadaszonej trybuny z siedziskami dla 416 osób. Stadion ze swoją niską zabudową i ilością zieleni idealnie wkomponowuje się w otoczenie: z dwóch stron styka się z lasem, a po drugiej stronie drogi dojazdowej znajduje się stadnina koni. Na drodze prowadzącej do obiektu położono nową nakładkę asfaltowej. W sąsiedztwie funkcjonuje także ośrodek wypoczynkowo-noclegowy. Lokalizacja i zastosowane rozwiązania architektoniczne budują obraz sportu jako dyscypliny zdrowej, sprzyjającej przyrodzie naturalnej.

Dokumentacja projektowa przebudowy stadionu opracowana była przez doświadczoną Pracownię Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT ze Sławkowa. Wysoki standard zmodernizowanego obiektu umożliwi organizację imprez o charakterze ponadlokalnym co przyczyni się do poprawy wizerunku Miasta i Gminy w jej otoczeniu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_221_1486.jpg photo_221_1487.jpg photo_221_1488.jpg