Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu – Nowa Przestrzeń Publiczna

photo_213_1462.jpg photo_213_1462.jpg

Celem niniejszej inwestycji była kompleksowa modernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu oraz rozbudowa  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i parkingowej, a także modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Gimnazjum w niezbędny sprzęt dydaktyczny. Przedsięwzięcie składało się z pięciu głównych komponentów / podprojektów, do których należą:

1. Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu.
Przedsięwzięcie obejmowało termomodernizację budynku gimnazjum o powierzchni użytkowej 2 420 m2 i kubaturze 12 927 m3, w tym kubaturze ogrzewanej 7 717 m3. Zakres inwestycji obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę drewnianej stolarki okiennej, wymianę drewnianej stolarki drzwiowej, modernizację wewnętrznej instalacji c.o., modernizację węzła cieplnego w kontekście racjonalizacji systemu, modernizację instalacji c.w.u. Realizacja przedsięwzięcia  umożliwiła ograniczenie emisji szkodliwych związków z budynku użyteczności publicznej, a także pozwoliła na uporządkowanie gospodarki energią cieplną w obiekcie w celu optymalnego jej zużycia. Zastosowanie nowej automatyki i programowania zaniżeń temperatury w wymiennikowni wpływa na ilość spalanego na potrzeby grzewcze paliwa.  Nowy system grzewczy i izolacja termiczna obiektu przyczyniają się do poprawy komfortu  cieplnego (dogrzania) obiektu.

2. Budowa ogólnodostępnego parkingu przed Gimnazjum w Strumieniu.
W wyniku realizacji budowy umożliwiono mieszkańcom łatwiejszy dostęp do infrastruktury skoncentrowanej w ramach Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, co zwiększyło atrakcyjność obiektu i funkcjonującej w ramach niego infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
3. Remont wnętrz budynku Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia wykonano prace związane z przyziemiem Gimnazjum oraz remonty ogólne. W przyziemiu wykonano następujący zakres prac: remont klas lekcyjnych, wymiana posadzek (w klasach i korytarzach), remont toalet i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pojazdów i pochylni dla niepełnosprawnych, remont salki gimnastycznej wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy, zamontowanie luster, wykonanie nawierzchni sportowej. Prace związane z remontem ogólnym szkoły obejmowały: wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, wymiana poręczy i balustrad, wykonanie podłóg z płytek antypoślizgowych, malowanie szkoły wewnątrz, wykonanie lamperii (marmurit), remont szatni uczniowskich, oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Dzięki wykonanym pracom szkoła została przystosowana do potrzeb wszystkich uczniów i spełnia standardy XXI wieku. Co ważne, zlikwidowano bariery dla osób niepełnosprawnych, co pozwoliło im korzystać w pełni z oferty edukacyjnej szkoły i zapewniło im odpowiedni komfort. Dzięki remontowi szkoła zyskała na estetyce i doskonale komponuje się w przestrzeni publicznej miasta.

4. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu etap I.
Inwestycja była oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców gminy, a szczególnie młodzież. W ramach niniejszego przedsięwzięcia wykonano następujące zadania: boisko do piłki nożnej o murawie w trawie syntetycznej wraz z drenażem (wymiary 60,00 x 30,00 m), bieżnia z nawierzchni poliuretanowej, rozbieg i bieżnia do skoku w dal wykonane z nawierzchni poliuretanowej, montaż piłko chwytów i schodów żelbetowych. Powstałe boisko jest ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, którzy mają ochotę aktywnie spędzić swój wolny czas. Jest to pierwsze w gminie boisko ze sztuczną nawierzchnią. Korzystanie z powstałej infrastruktury jest bezpłatne.

5. Projekt „Razem Odkrywamy Świat”- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 prowadzony wspólnie ze szkołą w mieście Senov.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia wyposażona została nowoutworzona pracownia fizyko-chemiczna w obiekcie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, zaś w Senovie powstała pracownia biologiczno- geograficzna. W ramach tworzenia niniejszej pracowni w Strumieniu dokonano zakupu i montażu urządzeń w pracowni. Od września uczniowie prowadzą badania, obserwacje i doświadczenia pod kierunkiem nauczycieli przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych i multimedialnych. Wynikami swoich prac dzielą się na platformie e-learningowej. Efektem wspólnego odkrywania świata jest publikacja szkolnej mini-encyklopedii wydanej wraz z płytą DVD. Dzięki inwestycji młodzież może aktywniej brać udział w lekcjach, a zajęcia z fizyki i chemii mogą być prowadzone w sposób ciekawszy i bardziej urozmaicony, co podnosi jakość kształcenia w szkole.

Przed realizacją projektu pomieszczenia Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu przedstawiały bardzo niską wartość estetyczną i funkcjonalną, obiekt nie był przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jednocześnie stan budynku i jakość były utrudnieniem dla prawidłowego funkcjonowania szkoły i stanowiły trudność dla codziennej edukacji uczniów. Brak odpowiedniej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ograniczał możliwości rozwojowe i sportowe uczniów i mieszkańców Gminy Strumień.  Dodatkowym problemem obiektu Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu była niska efektywność energetyczna, wysokie koszty ogrzewania, a co za tym idzie straty ciepła i negatywny wpływ na środowisko.
W wyniku termomodernizacji znacząco poprawiono parametry budynku związane z niska emisją, kosztem ogrzewania oraz ochroną środowiska, o czym również zdecydował przeprowadzony remont uwzględniający kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej obiektu. Wyposażenie i uruchomienie pracowni fizyko-chemicznej przyczyniło się jednocześnie do poprawy jakości kształcenia w Gimnazjum.

Przeprowadzone działania inwestycyjne przyczyniły się do poprawy estetyki i jakości obiektu gimnazjum oraz do znaczącej poprawy funkcjonalności obiektu.  Gimnazjum im. Powstańców Śląskich jest położone w samym centrum, przy głównej drodze prowadzącej do miasta, dlatego zrealizowane inwestycje w znaczny sposób przyczyniły się do ogólnej poprawy estetyki  Strumienia.

Przeprowadzone działania inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne w obiekcie zaowocowały nie tylko poprawą parametrów technicznych gimnazjum i wzrostem atrakcyjności przestrzeni publicznej w Strumieniu, jednym z efektów stała się możliwość realizacji dodatkowych przedsięwzięć, w tym projektów międzynarodowych. Do najważniejszych z nich należały:
„Razem Odkrywamy Świat”, „Podróż przez Historię”, „Podróż przez Historię – czasy komunizmu”. Niniejsze projekty były współfinansowane z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_213_1462.jpg photo_213_1463.jpg photo_213_1464.jpg