Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego Zakładu Górniczego Cementowni Szczakowa

photo_210_1453.jpg photo_210_1453.jpg

Projekt  „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górniczego cementowni Szczakowa” realizowany był we wschodniej części województwa śląskiego, w mieście Jaworzno, w dzielnicy Pieczyska. Zadanie polegało na przywróceniu wartości użytkowych na cele przyrodnicze zdegradowanym terenom wyrobiska po eksploatacji dolomitu. Prace w ramach projektu polegały na usunięciu i wywozie zanieczyszczonej warstwy gruntu oraz przywróceniu odpowiedniej jakości gleby, likwidacji składowiska odpadów przemysłowych i nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, odtworzeniu warstwy urodzajnej gruntu, oraz nasadzeniu roślin i zieleni. Ogółem nasadzono ponad 4tyś. drzew liściastych i iglastych oraz krzewów, dodatkowo zadarniono powierzchnię mieszankami traw łąkowych.
W wyniku przeprowadzonych prac rekultywacyjnych, powstał jeden z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo, terenów rekreacyjnych w Jaworznie. Wysokie urwiska, piękna zieleń oraz zbiornik wodny Gródek                             o krystalicznie czystej wodzie zachęcają do odpoczynku w tym miejscu.

Ogólne cele projektu to:

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
• poprawa jakości powietrza,
• stworzenie mieszkańcom Jaworzna możliwości obcowania z naturą,
• umożliwienie prawidłowej sukcesji przyrodniczej,
• zahamowanie zagrożenia przyrodniczego,
• poprawa estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne,
• przywrócenie przestrzeni publicznej wartości przyrodniczej,
• uwolnienie potencjału społecznego i gospodarczego dzielnicy,
• poprawa wizerunku Miasta w oczach mieszkańców, również tych potencjalnych.

Rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego przez usunięcie zdeponowanych ładunków zanieczyszczeń komunalnych i poprzemysłowych stanowiła reakcję na kryzysowy stan dzielnicy Pieczyska                   i pozwoliła na przywrócenie przestrzeni publicznej wartości przyrodniczej oraz uwolnienie potencjału społecznego i gospodarczego, co stanowiło cele pośrednie projektu.

Celem głównym projektu była przyrodnicza rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego wraz                 z likwidacją dzikich wysypisk odpadów.

W wyniku projektu powstało 8,05 ha terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Ponadto, wykonano drogę przebiegającą przez rekultywowany obszar, która pełni rolę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Okres realizacji projektu: kwiecień 2010 r. - lipiec 2011 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 672 705,43 zł
Wysokość dofinansowania: 1 157 381,30 zł
Wkład własny: 515 324,13 zł

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_210_1453.jpg photo_210_1454.jpg photo_210_1455.jpg