Obiekt Medyczno-Administracyjny dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

photo_208_1447.jpg photo_208_1447.jpg

Celem inwestycji i jej podstawowym założeniem bylo powiązanie zróżnicowanych funkcji w czytelny układ przestrzenny osadzony w terenie przeznaczonym pod realizację, w taki sposób, by wykorzystać zarówno zróżnicowanie terenu jak i walory użytkowe lokalizacji. Stąd uksztattowano bryłę glówną obiektu w kształcie czworokąta składającego się segmentów o zróżnicowanych wysokościach otaczających wewnętrzny dziedziniec przewidziany jako teren rekreacji zarówno dla pacjentów poradni dla dorostych jak i dzieci oraz izby przyjęć.
Szczególną rolę w obiekcie odgrywa struktura bryły, której najważniejszą częścią jest wejście główne, podkreślone miękką linią elewacji w poziomie parteru, pionem klatki schodowej i obszemym zadaszeniem.
Wszystkie elementy bryły i wszystkie funkcje ukierunkowano w taki sposób by powiązać je z zasadniczymi osiami założenia i układem dziedzińca wewnętrznego. Poszczególne poziomy, klatki schodowe, a i sama konstrukcja została zaprojektowana w sposób umożliwiający uzyskanie ciekawych efektów przestrzennych przy zachowaniu czytelnego układu funkcjonalnego. Osiagnięto również cele w sferze chorego pacjenta - rozbudowano Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jako Śzpital Promujący Zdrowie o obiekt przyjazny dla pacjenta i zapewniający wysoki standard obsługi medycznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_208_1447.jpg photo_208_1448.jpg photo_208_1449.jpg