Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej WKU - na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Polit. Śl. w Gliwicach

photo_207_1444.jpg photo_207_1444.jpg

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie byłej jednostki wojskowej, która zajmowała kwartał pomiędzy ulicami Roosevelta, de Gaulle’a, Rymera i Bracką w Zabrzu. Teren był zdegradowany, część budynków wymagała wyburzenia.
Budynek powojskowy objęty niniejszym zgłoszeniem składał się z dwóch skrzydeł: jedno z nich zostało wzniesione w latach 30 ubiegłego stulecia, drugi w latach 70. Celem było stworzenie kompleksu budynków wzajemnie ze sobą połączonych tworzących spójną przestrzeń dobrze zorganizowaną zarówno w obszarze administracji nim jak i dydaktyki oraz pracy naukowej.
Oba skrzydła zostały połączone hallem wejściowym i klatką schodową z dźwigiem, natomiast cały budynek został połączony przeszklonym łącznikiem z wcześniej już adaptowanym na potrzeby Politechniki Śląskiej innym budynkiem dydaktycznym przy ul. Roosevelta 42. Pomieszczenia powojskowe przeznaczono na pomieszczenia pracowników katedr, salę zebrań, pomieszczenia administracji, pomieszczenia seminaryjne dla studentów, laboratorta komputerowe i zaplecze sanitarne. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół został zagospodarowany zielenią oraz komunikacją pieszą.
Kwartał po likwidacji jednostki wojskowej podlega ciągłej rewitalizacji, w ramach której część budynkow jest adaptowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych oraz powiązanych w jeden kompleks dydaktyczno-naukowy Politechniki Śląskiej z zapleczem parkingowym, tworząc tym samym nową jakość w przestrzeni miejskiej – co było również celem zamierzenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_207_1444.jpg photo_207_1445.jpg photo_207_1446.jpg