Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale w Będzinie

photo_199_1420.jpg photo_199_1420.jpg

Projekt pn. „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale w Będzinie” stanowił element większego przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. \"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zaglębia” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013.
Prace związane z renowacją murów zakończono w czerwcu 2011 r.
Cele ogólne projektu można określić jakoż poprawę atrakcyjności kulturalno- spolecznej Będzina, stymulację rozwoju kulturalnego regionu, przywrócenie funkcji kulturalnej zaniedbanym obiektom polożonych w strefie ochrony konserwatorskiej ścislego centrum miasta.
Przedmiotem projektu byla renowacja i remont niszczejącego obiektu dziedzictwa kulturowego, a mianowicie XIV-wiecznych murów miejskich wpisanych do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod nr 2/60 polożonych w obszarze Starego Miasta. Dzięki realizacji projektu udalo się utworzyć w centrum miasta wyjątkowo atrakcyjną dzięki swej malowniczości przestrzeń miejską Sklada się na nią ciąg blankowanych murów miejskich oraz zagospodarowany skwer na przedmurzu.

Calość dopełnia iluminacja obiektu, dzięki której mury nabierają niezwyklej tajemniczości ukazując niewidoczne za dnia kształty. Dodatkowo, w ramach projektu, udało się zrewitalizować placyk znajdujący się na przedpolu średniowiecznych murów poprzez wymianę nawierzchni alejek, oświetlenie oraz wprowadzenie elementów małej architektury.
Wraz z odbudowa wykonane zostały również inne praoe – remont elewacji niektórych kamienic stojących w linii murów.
W projekcie budowlano-wykonawczym remontu murów miejskich, opracowanym przez Autorską Pracownia Projektowania Architektury \"APPA-Jan Pudlo\" z siedzibą w Świętochłowicach, przyjęto odtworzenie pierwotnego wyglądu murów miejskich z okresu ich powstania za czasu panowania Kazimierza Wielkiego opisanego w monografii tzn. z zachowaniem jednakowej wysokości muru i baszt (pólbaszt) z zachowaniem chodnika dla obrońców i blankowanego krenelażu.
Mury miejskie zostały odbudowane zgodnie z ich Średniowiecznym przebiegiem, z kamienia o charakterystyce najbardziej zbliżonej do materialów pierwotnie użytych do ich postawienia. Mają ponad 170 metrów dlugości, grubość do 120 m oraz wysokość wraz z krenelażem aż do 7 m w najwyższej partii, tuż przy górnej baszcie.
Projekt realizowany był pod ścisłym nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. Należy zaznaczyć, iż w przeszlości obszar przed murami, okalającymi dawny rynek, tętnił życiem. Miasto podjęlo próbę powrotu do takiego stanu poprzez odtworzenie tradycji ze wskazaniem na funkcję kulluralną Jest to wielka i niepowtarzalna szansa dla tego historycznego miejsca. Należy zaznaczyć, iż odcięcie Starego Miasta z obiektem w postaci średniowiecznych murów od Zabytkowego Wzgórza, na którym zlokalizowany jest Zamek Będziński, poprzez wybudowanie w latach 70-tych drogi szybkiego ruchu tzw. \"Gierkówki\" zniechęciło do użytkowania placyku przed murami i było w konsekwencji glówną przyczyną degradacji tego terenu. Przez Iata byl on miejscem zaniedbanym, a pozostalości murów niewidoczne, gdyż zaslanialy je przylegające do nich pomieszczenia gospodarcze Iokalnych mieszkańców będące w bardzo złym stanie technicznym. Po zakończeniu niniejszego projektu mieszkańcom miasta i turystom ukazala się nowa sylwetka murów, inna niż ta, do której przywykli.

Efekty prac dla wielu mieszkańców byly zaskakujące. Należy podkreślić, iż dzięki realizacji przedmiotowego projektu w sposób znaczący
podniesiono atrakcyjność turystyczną miasta Będzina położonego na szlaku „Orlich Gniazd\" jak i calego regionu.
Dzięki podjęciu prac rewaloryzacyjnych, dziś warto przyjechać do Będzina i przy okazji zwiedzania Zamku oraz Palacu Mieroszewskich zatrzymać się przy murach miejskich.

Przedsięwzięcie pn. „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Źawale w Będzinie” współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Iata 2007-2013.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_199_1420.jpg photo_199_1421.jpg photo_199_1422.jpg