Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach

photo_188_1332.jpg photo_188_1332.jpg

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego było zaprojektowanie modernizacji sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach, przy ul. Strażackiej. Projektowana modernizacja dotyczy wnętrz sali widowiskowej i dostosowania jej do wymogów Inwestora odnośnie liczby ludzi przebywających jednocześnie w sali. Modernizacja ta pociąga za sobą zmiany w innych pomieszczeniach takich jak: wc, klatki schodowe, drogi ewakuacyjne. Zmiany te wynikają z przepisów i uregulowań prawnych dotyczących dostosowania parametrów pomieszczeń do ilości osób mogących jednocześnie w nich przebywać. Projektowana modernizacja sali widowiskowej polega na :
- powiększeniu powierzchni sceny, wykonaniu ścianki pomiędzy sceną a widownią
- wykonaniu magazynu pod sceną - dostępny z bocznych klatek schodowych oraz z sali widowiskowej (otwór drzwiowy w ścianie sceny do transportu stołów i krzeseł), wyburzenie ściany istniejącej sceny
- wykonaniu balkonu na tylnej ścianie sali - łączącego dwa boczne istniejące balkony

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_188_1332.jpg photo_188_1333.jpg photo_188_1334.jpg photo_188_1397.jpg