Mała architektura Starego Miasta – skwer z fontanną na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bytomskiej w Czeladzi

photo_184_1320.jpg photo_184_1320.jpg

Projekt budowy skweru wraz z fontanną u zbiegu ulic 1 Maja i Bytomskiej w Czeladzi został zrealizowany jako element rewitalizacji najstarszej części miasta z XIII wieku.
Zakrojone na szeroką skalę prace w roku 2009 objęły przebudowę układu drogowego ulic 1 Maja, Bytomskiej oraz Szpitalnej. Ze względu na lokalizację między centrum Nowego i Starego Miasta a drogą krajową nr 94 ulice te należą do najbardziej obciążonych ruchem, zaś przestrzeniom do nich przyległym przypada szczególna rola kreowania wizerunku miasta.
Przestrzeń ta niewątpliwie wymagała waloryzacji, a rozwiązania przestrzenne powinny były zmierzać do stworzenia miejsca o rozwiązaniach architektonicznych najwyższej jakości.
Szczególnym utrudnieniem w zagospodarowaniu tego miejsca było ograniczenie z 3 stron układem dróg jezdnych, znaczne różnice wysokości terenu oraz wymagające licznych przekładek kolizje uzbrojenia technicznego. Przy takich ograniczeniach zaprojektowano i zrealizowano skwer eksponujący warunki terenowe, wykorzystujący jego ograniczenia jako atut oraz nawiązujący, poprzez rodzaj użytych materiałów, do pozostałej części zrewitalizowanego Starego Miasta.
Główne założenie stanowi plac w kształcie okręgu, o średnicy 6,0 m, z nawierzchnią z kostki granitowej szarej, z elementami kostki bazaltowej czarnej i krawężnikiem granitowym szlifowanym.
Na placu znajdują się siedziska z bloków granitowych oraz nasadzenia zieleni ozdobnej, zlokalizowane na planie linii zewnętrznego okręgu tworzącego placyk.
Z uwagi na usytuowanie placu w skarpie o nachyleniu w kierunku zachodnim, zaprojektowano mury oporowe z okładziną kamienną granitową o dynamicznej szarpanej fakturze, nawiązującej do bruku staromiejskich ulic.
Główną dominantą założenia jest przyległa do murów oporowych niecka iluminowanej fontanny z 3 rzeźbami usytuowanymi na trzech blokach granitowych.
Całość założenia eksponuje zastosowane oświetlenie: 4 lampy ekspozycyjne dla podświetlenia rzeźb, 7 lamp zagłębionych w posadzce placu, a także lampy LED dla oświetlenia stopni schodów terenowych.
Reprezentacyjny skwer przyciąga turystów, przechodniów i mieszkańców zarówno dniem, jak i nocą.

Projekt stanowi uzupełnienie działań rewaloryzacyjnych Starówki, realizowanych w kilku etapach:

 • lata 2006-2007: infrastruktura i przestrzeń w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego – ulice: Katowicka, Ciasna, Walna, Kacza, Rynkowa, Rynek, Kościelna, Bytomska, Będzińska (część) i Grodziecka (część) oraz Rynek i jego nowa płyta. Koszt 13,375 mln zł
 • rok 2009: układ drogowy z infrastrukturą techniczną: ulice 1 Maja, Szpitalna i Podwalna. Koszt 4,9 mln zł
 • lata 2009-2010: przebudowa z infrastrukturą techniczną ul. Pieńkowskiego i Orła Białego. Koszt 3 mln zł
 • lata 2009-2010: budowa alei spacerowej Zapłocie wzdłuż ulicy Kombatantów z elementami małej architektury oraz kompleksem zieleni. Koszt. Ok. 1,4 mln zł.
 • Rok 2010: Iluminacja kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Starówce. Koszt ok. 0,5 mln zł.

W przypadku pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przewiduje się przebudowę w latach 2012-2013 zdegradowanego terenu handlowego tymczasowego targowiska przy ul. Grodzieckiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
photo_184_1320.jpg photo_184_1321.jpg photo_184_1322.jpg photo_184_1393.jpg